ห้องเรียน Online

208 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/upd-jvov-vqw

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 208

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-05-27
โฮมรูม
ครูศรัทธา
2306

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ท22101
ครูธีรพล
2306

ค22205
ครูสุภนิดา
2306

ศ22101
ครูสุพรรษา
2306

อ22101
ครูธวัลกร
2306

อังคาร
2024-05-28
โฮมรูม
ครูศรัทธา
2306

ศ22101
ครูสุพรรษา
2306

ก20909
ครูวรเชษฐ์
2306

ท22101
ครูธีรพล
2306

พ22101
ครูใกล้รุ่ง
2308

อ22101
ครูธวัลกร
2306

ว22101
ครูอรรณพ
1305

พุธ
2024-05-29
โฮมรูม
ครูศรัทธา
2306

อ22101
ครูธวัลกร
2306

ง20244
ครูดวงเดือน
2306

ค22101
ครูสุภนิดา
2306

ส22101
ครูพรพิมล
2306

ลส/นน
ครูศรัทธา
หอประชุม

ชุมนุม
ครูศรัทธา
2306

พฤหัส
2024-05-30
โฮมรูม
ครูศรัทธา
2306

ว22101
ครูอรรณพ
1304

ส22103
ครูรชยา
2306

ส22101
ครูพรพิมล
2306

ค22101
ครูสุภนิดา
2306

I20201
ครูธัญญลักษณ์
2306

อ20203
ครูLucas
2306

ศุกร์
2024-05-31
โฮมรูม
ครูศรัทธา
2306

คุณธรรม
ครูศรัทธา
2306

ค22101
ครูสุภนิดา
2306

ส22103
ครูรชยา
2306

ท22101
ครูธีรพล
2306

พ22103
ครูศรัทธา
สนาม2

ประชุม
ครูศรัทธา
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 208

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้IS 1 ครูธัญญลักษณ์ จันทร์ศิริ
2 ก20909 กิจกรรมแนะแนว3 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน File does not exist
3 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
4 ค22205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3 ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูศรัทธา เสาะเเสวง File does not exist
6 ง20244 การบัญชีเบื้องต้น ครูดวงเดือน จันทร์นพ
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูศรัทธา เสาะเเสวง File does not exist
8 ท22101 ภาษาไทย 3 ครูธีรพล คำมะโน
9 ประชุม ระดับชั้น ครูศรัทธา เสาะเเสวง File does not exist
10 พ22101 สุขศึกษา 3 ครูใกล้รุ่ง ผลจัด File does not exist
11 พ22103 พลศึกษา 3 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
12 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูศรัทธา เสาะเเสวง File does not exist
13 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 ครูอรรณพ สุวรรณบำรุงสุข
14 ว22105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร File does not exist
15 ศ22101 ทัศนศิลป์ 2 ครูสุพรรษา ชินราช File does not exist
16 ส22101 สังคมศึกษา 3 ครูพรพิมล อาจชอบการ
17 ส22103 ประวัติศาสตร์ 2 ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
18 อ20203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูLucas Boudesco File does not exist
19 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 ครูธวัลกร อาจสาลี
20 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูศรัทธา เสาะเเสวง File does not exist

บันทึกการสอน 208

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูศรัทธา เสาะเเสวง จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ทำกิจหน้าเสาธง ฟังเรื่องชี้แจงงประจำวัน ติดตามงานในชั้นเรียนและการอ่านหนังสือ
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
20 15729 เด็กชายศุภณัฐ รังไสว
Supanut Rungsawai
ลาป่วย 1 คาบ
40 15904 เด็กหญิงรดา โพธิคามบำรุง
Rada Phothikarmbumrung
ขาด 1 คาบ
41 15931 เด็กหญิงศิริลักษณ์ โสดาธาตุ
Sirilach Sodatad
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 46 43 0 0 1 2 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

รหัสวิชา ค22205 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การดำเนินการจองเลขยกกำลัง
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
20 15729 เด็กชายศุภณัฐ รังไสว
Supanut Rungsawai
ลาป่วย 1 คาบ
40 15904 เด็กหญิงรดา โพธิคามบำรุง
Rada Phothikarmbumrung
ขาด 1 คาบ
41 15931 เด็กหญิงศิริลักษณ์ โสดาธาตุ
Sirilach Sodatad
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 46 43 0 0 1 2 0

คาบที่ 6

คาบที่ 7

รหัสวิชา อ22101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูธวัลกร อาจสาลี จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
Asking about personal information
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
20 15729 เด็กชายศุภณัฐ รังไสว
Supanut Rungsawai
ลาป่วย 1 คาบ
40 15904 เด็กหญิงรดา โพธิคามบำรุง
Rada Phothikarmbumrung
ลาป่วย 1 คาบ
41 15931 เด็กหญิงศิริลักษณ์ โสดาธาตุ
Sirilach Sodatad
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 46 43 0 0 0 3 0

คาบที่ 8