ห้องเรียน Online

208 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/upd-jvov-vqw

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 208

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-02-19
โฮมรูม
ครูประภาพร
2506

ง22101
ครูศรมณีย์
2506

ส22102
ครูพรพิมล
2506

ค22102
ครูสุภนิดา
2506

อ20204
ครูMaxim
2506

พ22102
ครูศรัทธา
2506

ท22102
ครูธีรพล
2506

ส22104
ครูประภาพร
2506

อังคาร
2024-02-20
โฮมรูม
ครูประภาพร
2506

ศ22102
ครูธิภาพร
2506

ค22206
ครูวิรยา
2506

ว22102
ครูอรรณพ
2506

ท22102
ครูธีรพล
2505

ส22102
ครูพรพิมล
2506

ก20913
ครูวรเชษฐ์
2506

I20202
ครูรชยา
2508

พุธ
2024-02-21
โฮมรูม
ครูประภาพร
2506

อ22102
ครูธนัญรดา
2506

ง20246
ครูดวงเดือน
2506

ว22102
ครูอรรณพ
1304

ชุมนุม
ครูประภาพร
2506

ลส/นน
ครูประภาพร
2506

พฤหัส
2024-02-22
โฮมรูม
ครูประภาพร
2506

ศ22102
ครูธิภาพร
2506

อ22102
ครูธนัญรดา
2506

ง22101
ครูศรมณีย์
2506

com2
ครูวิชยาภรณ์
คอม3

ท22102
ครูธีรพล
2506

ค22102
ครูสุภนิดา
2506

พ22104
ครูศรัทธา
สนาม2

ศุกร์
2024-02-23
โฮมรูม
ครูประภาพร
2506

คุณธรรม
ครูประภาพร
2506

ส22104
ครูประภาพร
2506

ค22102
ครูสุภนิดา
2506

ง20206
ครูเรือนคำ
คหะ

อ22102
ครูธนัญรดา
2506

ประชุม
ครูประภาพร
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 208

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com2 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 2 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
2 I20202 การสื่อสารและการนําเสนอ IS2 ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
3 ก20913 กิจกรรมแนะแนว4 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
4 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
5 ค22206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 4 ครูวิรยา เชื่อมทอง
6 คุณธรรม สวนศึกษา ครูประภาพร เหล่าพิเดช File does not exist
7 ง20206 อาหารจานเดียว ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม
8 ง20246 การนวดเพื่อสุขภาพ ครูดวงเดือน จันทร์นพ
9 ง22101 การงานอาชีพ 2 ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
10 ชุมนุม ชุมนุม ครูประภาพร เหล่าพิเดช File does not exist
11 ท22102 ภาษาไทย 4 ครูธีรพล คำมะโน
12 ประชุม ระดับชั้น ครูประภาพร เหล่าพิเดช File does not exist
13 พ22102 สุขศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
14 พ22104 พลศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
15 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูประภาพร เหล่าพิเดช File does not exist
16 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 ครูอรรณพ สุวรรณบำรุงสุข
17 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูธิภาพร แจ่มดวง
18 ส22102 สังคมศึกษา 4 ครูพรพิมล อาจชอบการ
19 ส22104 พระพุทธศาสนา 2 ครูประภาพร เหล่าพิเดช
20 อ20204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูMaxim Baev
21 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูธนัญรดา พูนพิน
22 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูประภาพร เหล่าพิเดช File does not exist

บันทึกการสอน 208

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8