ห้องเรียน Online

208 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/upd-jvov-vqw

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 208

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-06-27
โฮมรูม
ครูรชยา


โฮมรูม
ครูอรรณพ


ว22101
ครูอรรณพ
2406

อ22101
ครูชลธิชา
2406

ส22103
ครูรชยา
2406

ค22101
ครูสุภนิดา
2406

ส22101
ครูพรพิมล
2406

ท22101
ครูธีรพล
2406

อังคาร
2022-06-28
โฮมรูม
ครูรชยา


โฮมรูม
ครูอรรณพ


ง20246
ครูดวงเดือน
2406

ส20201
ครูสรารัตน์
2406

ค22101
ครูสุภนิดา
2406

ท22101
ครูธีรพล
2406

ศ22101
ครูศศิวิมล
2406

พุธ
2022-06-29
โฮมรูม
ครูรชยา


โฮมรูม
ครูอรรณพ


ก20909
ครูวันทิพย์
2406

ส22101
ครูพรพิมล
2406

ค22101
ครูสุภนิดา
2406

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ค22205
ครูวิโรจน์
2406

อ22101
ครูชลธิชา
2406

พฤหัส
2022-06-30
โฮมรูม
ครูรชยา


โฮมรูม
ครูอรรณพ


อ22101
ครูชลธิชา
2406

ท22101
ครูธีรพล
2406

อ20203
ครูNeil​
2406

พ22103
ครูศรัทธา
สนาม2

ว22101
ครูอรรณพ
2406

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ศุกร์
2022-07-01
โฮมรูม
ครูรชยา


โฮมรูม
ครูอรรณพ


พ22101
ครูศรัทธา
2406

ส22103
ครูรชยา
2406

ว22101
ครูอรรณพ
2406

ศ22101
ครูศศิวิมล
2406

ง20205
ครูจงกลนี
คหะ

แผนการสอนระยะยาว 208

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20909 แนะแนว3 ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
3 ค22205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3 ครูวิโรจน์ อังกูรวัฒนา
4 ง20205 อาหารไทย ครูจงกลนี ช้อนทอง
5 ง20246 การนวดเพื่อสุขภาพ ครูดวงเดือน จันทร์นพ
6 ท22101 ภาษาไทย 3 ครูธีรพล คำมะโน
7 พ22101 สุขศึกษา ครูศรัทธา เสาะเเสวง
8 พ22103 พลศึกษา3 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
9 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 ครูอรรณพ สุุวรรณบำรุงสุข
10 ว22105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
11 ศ22101 ทัศนศิลป์ ครูศศิวิมล คงกัน
12 ส20201 ท้องถิ่นของเรา ครูสรารัตน์ บุญสาลี
13 ส22101 สังคมศึกษา 3 ครูพรพิมล อาจชอบการ
14 ส22103 ประวัติศาสตร์ 2 ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
15 อ20203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูNeil​ Dudhill
16 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูอรรณพ สุุวรรณบำรุงสุข File does not exist

บันทึกการสอน 208

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การแต่างกาย ระเบียบทรงผม การประชุมผู้ปกครองย้อนหลังรอบ 2 ในวันพรุ่งนี้
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
9 14822 เด็กชายไพรบูรณ์ แย้มไพร
Phaibrun Yaemphai
ลาป่วย 1 คาบ
17 14853 เด็กชายวิชญะ ทุหา
Wichaya Thuha
ลาป่วย 1 คาบ
19 14866 เด็กชายสรวิชญ์ ผดุงกิจ
Sorrawit Phadungkit
ลาป่วย 1 คาบ
30 14937 เด็กหญิงชลิดา พิมพ์หนู
Chalida Pimnu
ลาป่วย 1 คาบ
40 15035 เด็กหญิงวรากร อุยุตะ
Waraporn Ouyuta
ลาป่วย 1 คาบ
43 15048 เด็กหญิงศศิกานต์ สุกเอี่ยม
Sasigan Sukaiam
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 45 39 0 0 0 6 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8