ห้องเรียน Online

208 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/upd-jvov-vqw

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 208

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูรชยา


โฮมรูม
ครูอรรณพ


ค22206
ครูศรายุทธ
2406

อ22102
ครูชลธิชา
2406

ก20913
ครูวันทิพย์
2406

ส22104
ครูรชยา
2406

ค22102
ครูสุภนิดา
2406

ส22102
ครูพรพิมล
2406

ท22102
ครูธีรพล
2406

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูรชยา


โฮมรูม
ครูอรรณพ


อ22102
ครูชลธิชา
2406

ง20206
ครูเรือนคำ
คหะ

ง20244
ครูดวงเดือน
2406

ศ22102
ครูธิภาพร
2406

ว22102
ครูอรรณพ
2406

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูรชยา


โฮมรูม
ครูอรรณพ


ง22101
ครูวรามน
2406

ค22102
ครูสุภนิดา
2406

ส22102
ครูพรพิมล
2406

ว22102
ครูอรรณพ
2406

com2
ครูวิชยาภรณ์
คอม3

ชุมนุม
ครูรชยา
โดมฯ

ชุมนุม
ครูอรรณพ
โดมฯ

ลส/นน
ครูรชยา
โดมฯ

ลส/นน
ครูอรรณพ
โดมฯ

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูรชยา


โฮมรูม
ครูอรรณพ


ว22102
ครูอรรณพ
2406

ง22101
ครูวรามน
2406

ท22102
ครูธีรพล
2406

อ20204
ครูNeil
2406

ค22102
ครูสุภนิดา
2406

พ22104
ครูศรัทธา
สนาม2

ส20202
ครูสรารัตน์
2406

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูรชยา


โฮมรูม
ครูอรรณพ


คุณธรรม
ครูอรรณพ
2406

คุณธรรม
ครูรชยา
2406

ส22104
ครูรชยา
2406

ท22102
ครูธีรพล
2406

พ22102
ครูศรัทธา
2406

อ22102
ครูชลธิชา
2406

ศ22102
ครูธิภาพร
2406

ประชุม
ครูอรรณพ
หอประชุม

ประชุม
ครูรชยา
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 208

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com2 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 2 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
2 ก20913 กิจกรรมแนะแนว4 ครูวันทิพย์ ซอมิ
3 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
4 ค22206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 4 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว File does not exist
6 คุณธรรม สวนศึกษา ครูอรรณพ สุุวรรณบำรุงสุข File does not exist
7 ง20206 อาหารจานเดียว ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม
8 ง20244 การบัญชีเบื้องต้น ครูดวงเดือน จันทร์นพ
9 ง22101 การงานอาชีพ 2 ครูวรามน บุญเจริญ
10 ชุมนุม ชุมนุม ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว File does not exist
11 ชุมนุม ชุมนุม ครูอรรณพ สุุวรรณบำรุงสุข File does not exist
12 ท22102 ภาษาไทย 4 ครูธีรพล คำมะโน
13 ประชุม ระดับชั้น ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว File does not exist
14 ประชุม ระดับชั้น ครูอรรณพ สุุวรรณบำรุงสุข File does not exist
15 พ22102 สุขศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
16 พ22104 พลศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
17 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว File does not exist
18 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูอรรณพ สุุวรรณบำรุงสุข File does not exist
19 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 ครูอรรณพ สุุวรรณบำรุงสุข
20 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูธิภาพร แจ่มดวง
21 ส20202 โลกในยุคปัจจุบัน ครูสรารัตน์ บุญสาลี
22 ส22102 สังคมศึกษา 4 ครูพรพิมล อาจชอบการ
23 ส22104 พระพุทธศาสนา 2 ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
24 อ20204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูNeil Dudhill
25 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
26 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว File does not exist
27 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูอรรณพ สุุวรรณบำรุงสุข File does not exist

บันทึกการสอน 208

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การเข้าแถว ดูแลสุขภาพ การติดตามผลคะแนน70%
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
17 14853 เด็กชายวิชญะ ทุหา
Wichaya Thuha
ลาป่วย 1 คาบ
44 15052 เด็กหญิงศิรดา เพ็ญราชา
Sirada Panracha
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 45 43 0 0 0 2 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8