ห้องเรียน Online

604 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/kxt-npfj-ixr

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 604

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-11-27
โฮมรูม
ครูประภาพิชญ์
2208

ส30206
ครูสมชาย
2208

ท33102
ครูวาสนา
2208

พ33102
ครูใกล้รุ่ง
2208

ว30279
ครูจรัส
คอม2

ท30206
ครูสุพรรษา
2208

ค33202
ครูปรีชา
2208

อังคาร
2023-11-28
โฮมรูม
ครูประภาพิชญ์
2208

ท30206
ครูสุพรรษา
2208

อ33102
ครูชลธิชา
2208

อ30206
ครูJo
2208

ค33202
ครูปรีชา
2208

ค33106
ครูณัฐพล
2208

ท33102
ครูวาสนา
2208

ประชุม
ครูประภาพิชญ์
หอประชุม

พุธ
2023-11-29
โฮมรูม
ครูประภาพิชญ์
2208

ค33202
ครูปรีชา
2208

ส33102
ครูพิศมัย
2208

อ30218
ครูสมพงษ์
2208

ชุมนุม
ครูประภาพิชญ์
2208

พฤหัส
2023-11-30
โฮมรูม
ครูประภาพิชญ์
2208

อ33102
ครูชลธิชา
2208

ส30206
ครูสมชาย
2208

อ30218
ครูสมพงษ์
2208

ค33106
ครูณัฐพล
2208

ก33905
ครูสุพัตรา
สภาสถาบัน

ศุกร์
2023-12-01
โฮมรูม
ครูประภาพิชญ์
2208

คุณธรรม
ครูประภาพิชญ์
2208

ว30279
ครูจรัส
คอม2

ค33202
ครูปรีชา
2208

ส33102
ครูพิศมัย
2208

ว33182
ครูประภาพิชญ์
1301

แผนการสอนระยะยาว 604

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33905 กิจกรรมแนะแนว6 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33106 คณิตศาสตร์ 6 ครูณัฐพล อินทร์กลัด
3 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ครูปรีชา สุวรรณศรี
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข File does not exist
5 ชุมนุม ชุมนุม ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข File does not exist
6 ท30206 หลักภาษา 2 ครูสุพรรษา คำอ่วน
7 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
8 ประชุม ระดับชั้น ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข File does not exist
9 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
10 ว30279 สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ ครูจรัส ผิวดี
11 ว33182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
12 ส30206 โลกศึกษา ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
13 ส33102 สังคมศึกษา 6 ครูพิศมัย แจ่มจรัส
14 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 ครูJo Randy
15 อ30218 ภาษาอังกฤษการอ่าน 6 ครูสมพงษ์ วันบัวแดง
16 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข File does not exist

บันทึกการสอน 604

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8