ห้องเรียน Online

604 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/kxt-npfj-ixr

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 604

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูสมชาย


โฮมรูม
ครูใกล้รุ่ง


อ30205
ครูRolandt
1206

อ30217
ครูสมพงษ์
1206

ท30205
ครูสุพรรษา
1206

อ33101
ครูชลธิชา
1206

ก33901
ครูสุพัตรา
1206

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูสมชาย


โฮมรูม
ครูใกล้รุ่ง


ท33101
ครูนิภาพร
1206

อ33101
ครูชลธิชา
1206

ค33201
ครูปรีชา
1206

ส33101
ครูวราภรณ์
1206

ค33105
ครูณัฐพล
1206

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูสมชาย


โฮมรูม
ครูใกล้รุ่ง


ค33201
ครูปรีชา
1206

อ30217
ครูสมพงษ์
1206

ว33181
ครูพิมพ์พนิต
1206

ว30296
ครูจรัส
คอม2

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูสมชาย


โฮมรูม
ครูใกล้รุ่ง


พ33101
ครูใกล้รุ่ง
1206

ท30205
ครูสุพรรษา
1206

ว33181
ครูพิมพ์พนิต
1206

ส30207
ครูสมชาย
1206

ค33201
ครูปรีชา
1206

ส33101
ครูวราภรณ์
1206

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูสมชาย


โฮมรูม
ครูใกล้รุ่ง


ค33201
ครูปรีชา
1206

ว30296
ครูจรัส
คอม2

ส30207
ครูสมชาย
1206

ค33105
ครูณัฐพล
1206

ท33101
ครูนิภาพร
1206

แผนการสอนระยะยาว 604

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33901 แนะแนว5 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33105 คณิตศาสตร์ 5 ครูณัฐพล อินทร์กลัด
3 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ครูปรีชา สุวรรณศรี
4 ท30205 หลักภาษา 1 ครูสุพรรษา คำอ่วน
5 ท33101 ภาษาไทย 5 ครูนิภาพร แก้วศรี File does not exist
6 พ33101 สุขศึกษา ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
7 ว30296 การตัดต่อวีดีโอ ครูจรัส ผิวดี
8 ว33181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
9 ส30207 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
10 ส33101 สังคมศึกษา 5 ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร
11 อ30205 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 5 ครูRolandt Gersbach
12 อ30217 ภาษาอังกฤษการอ่าน 5 ครูสมพงษ์ วันบัวแดง
13 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
14 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ File does not exist
15 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูใกล้รุ่ง ผลจัด File does not exist

บันทึกการสอน 604

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8