ห้องเรียน Online

604 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/kxt-npfj-ixr

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 604

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูสมชาย


โฮมรูม
ครูใกล้รุ่ง


อ30206
ครูRolandt
1204

ส33102
ครูวราภรณ์
1206

อ30218
ครูสมพงษ์
1206

ท30206
ครูสุพรรษา
1206

พ33102
ครูใกล้รุ่ง
1206

อ33102
ครูชลธิชา
1206

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูสมชาย


โฮมรูม
ครูใกล้รุ่ง


ส33102
ครูวราภรณ์
1206

ท33102
ครูนิภาพร
1206

ส30206
ครูสมชาย
1206

ค33202
ครูปรีชา
1206

ว33182
ครูพิมพ์พนิต
1206

ค33106
ครูณัฐพล
1206

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูสมชาย


โฮมรูม
ครูใกล้รุ่ง


ว30279
ครูจรัส
คอม2

ค33202
ครูปรีชา
1206

อ30218
ครูสมพงษ์
1206

ว33182
ครูพิมพ์พนิต
1206

ชุมนุม
ครูใกล้รุ่ง
1206

ประชุม
ครูสมชาย
หอประชุม

ประชุม
ครูใกล้รุ่ง
หอประชุม

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูสมชาย


โฮมรูม
ครูใกล้รุ่ง


ท30206
ครูสุพรรษา
1206

ก33905
ครูสุพัตรา
หอประชุม

ส30206
ครูสมชาย
1206

ค33202
ครูปรีชา
1206

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูสมชาย


โฮมรูม
ครูใกล้รุ่ง


คุณธรรม
ครูสมชาย
1206

คุณธรรม
ครูใกล้รุ่ง
1206

ค33202
ครูปรีชา
1206

ว30279
ครูจรัส
คอม2

อ33102
ครูชลธิชา
1206

ค33106
ครูณัฐพล
1206

ท33102
ครูนิภาพร
1206

แผนการสอนระยะยาว 604

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33905 กิจกรรมแนะแนว6 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33106 คณิตศาสตร์ 6 ครูณัฐพล อินทร์กลัด
3 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ครูปรีชา สุวรรณศรี
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ File does not exist
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูใกล้รุ่ง ผลจัด File does not exist
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูใกล้รุ่ง ผลจัด File does not exist
7 ท30206 หลักภาษา 2 ครูสุพรรษา คำอ่วน
8 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูนิภาพร แก้วศรี
9 ประชุม ระดับชั้น ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ File does not exist
10 ประชุม ระดับชั้น ครูใกล้รุ่ง ผลจัด File does not exist
11 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
12 ว30279 สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ ครูจรัส ผิวดี
13 ว33182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
14 ส30206 โลกศึกษา ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
15 ส33102 สังคมศึกษา 6 ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร
16 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 ครูRolandt Gersbach
17 อ30218 ภาษาอังกฤษการอ่าน 6 ครูสมพงษ์ วันบัวแดง
18 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
19 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ File does not exist
20 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูใกล้รุ่ง ผลจัด File does not exist

บันทึกการสอน 604

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
กิจกรรมหน้าเสาธง
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
45 14705 นางสาวฉัฐวีณ์ ถาวรเรืองพงศ์
Chattawe Thawonrueangpong
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 45 44 0 0 1 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8