ห้องเรียน Online

205 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/veo-rfwg-oay

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 205

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูภคพล


ค22101
ครูภคพล
1510

ส22101
ครูสรารัตน์
1510

อ22101
ครูธวัลกร
1510

ว22241
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ส22103
ครูรชยา
1510

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูภคพล


ง22101
ครูวรามน
1510

ว22101
ครูจีรนันท์
1510

ว20211
ครูจีรนันท์
1510

ค22101
ครูภคพล
1510

อ20203
ครูNeil
1510

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูภคพล


ท22101
ครูปัทมา
1510

ส22103
ครูรชยา
1510

อ22101
ครูธวัลกร
1510

ค22203
ครูภคพล
1510

ค22101
ครูภคพล
1510

ศ22102
ครูธิภาพร
1510

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูภคพล


ค22201
ครูวัชราภรณ์
1510

ค22201
ครูวัชราภรณ์
1510

ว22101
ครูจีรนันท์
1510

ส22101
ครูสรารัตน์
1510

ท22101
ครูปัทมา
1510

อ22101
ครูธวัลกร
1510

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูภคพล


ท22101
ครูปัทมา
1510

ว20225
ครูวงศกร
1510

ก20909
ครูวันทิพย์
1510

ว22101
ครูจีรนันท์
1510

ศ22102
ครูธิภาพร
1510

พ22101
ครูศรัทธา
1510

แผนการสอนระยะยาว 205

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20909 แนะแนว3 ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 ครูภคพล ใหม่สุยะ
3 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
4 ค22203 คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 3 ครูภคพล ใหม่สุยะ
5 ง22101 การงานอาชีพ 2 ครูวรามน บุญเจริญ
6 ท22101 ภาษาไทย 3 ครูปัทมา มากดี
7 พ22101 สุขศึกษา ครูศรัทธา เสาะเเสวง
8 ว20211 เคมีเบื้องต้น 1 ครูจีรนันท์ ซันซี
9 ว20225 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5 ครูวงศกร เอกทัตร
10 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 ครูจีรนันท์ ซันซี
11 ว22241 หุ่นยนต์ 3 ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
12 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูธิภาพร แจ่มดวง
13 ส22101 สังคมศึกษา 3 ครูสรารัตน์ บุญสาลี
14 ส22103 ประวัติศาสตร์ 2 ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
15 อ20203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูNeil Dudhill
16 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 ครูธวัลกร อาจสาลี
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูภคพล ใหม่สุยะ File does not exist

บันทึกการสอน 205

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8