ห้องเรียน Online

205 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/veo-rfwg-oay

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 205

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-04-15
โฮมรูม
ครูภคพล
1512

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

I20202
ครูทรรศวรรณ
1512

ค22102
ครูภคพล
1512

ส22102
ครูพรพิมล
1512

ส22104
ครูรชยา
1512

ว22242
ครูอรรณพ
คอม4

อังคาร
2024-04-16
โฮมรูม
ครูภคพล
1512

ว22102
ครูจีรนันท์
1309

ก20913
ครูวรเชษฐ์
1512

พ22104
ครูศรัทธา
สนาม2

ค22102
ครูภคพล
1512

ว20212
ครูพิชาณัสม์
1512

อ22102
ครูธนัญรดา
1512

พุธ
2024-04-17
โฮมรูม
ครูภคพล
1512

ส22104
ครูรชยา
1512

ท22102
ครูรจนา
1512

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ศ22101
ครูยุทธพงศ์
1512

ส22102
ครูพรพิมล
1512

ชุมนุม
ครูภคพล
1512

ลส/นน
ครูภคพล
1512

พฤหัส
2024-04-18
โฮมรูม
ครูภคพล
1512

ว22102
ครูจีรนันท์
1309

ท22102
ครูรจนา
1512

พ22102
ครูศรัทธา
1512

อ22102
ครูธนัญรดา
1512

ค22202
ครูวัชราภรณ์
1512

ศุกร์
2024-04-19
โฮมรูม
ครูภคพล
1512

คุณธรรม
ครูภคพล
1512

อ22102
ครูธนัญรดา
1512

ค22102
ครูภคพล
1512

ค22204
ครูทรงพล
คอม3

ท22102
ครูรจนา
1512

อ20204
ครูMaxim
1512

ประชุม
ครูภคพล
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 205

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 I20202 การสื่อสารและการนําเสนอ IS2 ครูทรรศวรรณ ทองไวย์
2 ก20913 กิจกรรมแนะแนว4 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
3 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ครูภคพล ใหม่สุยะ
4 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
5 ค22204 คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 4 ครูทรงพล วรรณฤดี
6 คุณธรรม สวนศึกษา ครูภคพล ใหม่สุยะ File does not exist
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูภคพล ใหม่สุยะ File does not exist
8 ท22102 ภาษาไทย 4 ครูรจนา การามา
9 ประชุม ระดับชั้น ครูภคพล ใหม่สุยะ File does not exist
10 พ22102 สุขศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
11 พ22104 พลศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
12 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูภคพล ใหม่สุยะ File does not exist
13 ว20212 เคมีเบื้องต้น 2 ครูพิชาณัสม์ บุญรอด
14 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 ครูจีรนันท์ ซันซี
15 ว22105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
16 ว22242 หุ่นยนต์ 4 ครูอรรณพ สุวรรณบำรุงสุข
17 ศ22101 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
18 ส22102 สังคมศึกษา 4 ครูพรพิมล อาจชอบการ
19 ส22104 พระพุทธศาสนา 2 ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
20 อ20204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูMaxim Baev
21 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูธนัญรดา พูนพิน
22 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูภคพล ใหม่สุยะ File does not exist

บันทึกการสอน 205

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8