ห้องเรียน Online

205 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/veo-rfwg-oay

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 205

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูภคพล


ก20913
ครูวันทิพย์
1510

ส22102
ครูสรารัตน์
1510

อ22102
ครูธวัลกร
1510

ค22102
ครูภคพล
1510

ว22242
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ส22104
ครูรชยา
1510

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูภคพล


ค22102
ครูภคพล
1510

ท22102
ครูปัทมา
1510

ว22102
ครูจีรนันท์
1510

ส22102
ครูสรารัตน์
1510

ว20212
ครูพิชาณัสม์
1510

อ20204
ครูNeil
1510

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูภคพล


อ22102
ครูธวัลกร
1510

ว20226
ครูรุ้งตะวัน
1510

ส22104
ครูรชยา
1510

ค22102
ครูภคพล
1510

พ22102
ครูศรัทธา
1510

ชุมนุม
ครูภคพล
โดมฯ

ลส/นน
ครูภคพล
โดมฯ

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูภคพล


ค22202
ครูวัชราภรณ์
1510

พ22104
ครูศรัทธา
สนาม2

อ22102
ครูธวัลกร
1510

ท22102
ครูปัทมา
1510

ว22102
ครูจีรนันท์
1510

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูภคพล


คุณธรรม
ครูภคพล
1510

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ท22102
ครูปัทมา
1510

ค22204
ครูภคพล
คอม2

ว22102
ครูจีรนันท์
1515

ศ22101
ครูยุทธพงศ์
1510

ประชุม
ครูภคพล
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 205

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20913 กิจกรรมแนะแนว4 ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ครูภคพล ใหม่สุยะ
3 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
4 ค22204 คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 4 ครูภคพล ใหม่สุยะ
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูภคพล ใหม่สุยะ File does not exist
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูภคพล ใหม่สุยะ File does not exist
7 ท22102 ภาษาไทย 4 ครูปัทมา มากดี
8 ประชุม ระดับชั้น ครูภคพล ใหม่สุยะ File does not exist
9 พ22102 สุขศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
10 พ22104 พลศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
11 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูภคพล ใหม่สุยะ File does not exist
12 ว20212 เคมีเบื้องต้น 2 ครูพิชาณัสม์ บุญรอด
13 ว20226 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
14 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 ครูจีรนันท์ ซันซี
15 ว22105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
16 ว22242 หุ่นยนต์ 4 ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
17 ศ22101 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
18 ส22102 สังคมศึกษา 4 ครูสรารัตน์ บุญสาลี
19 ส22104 พระพุทธศาสนา 2 ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
20 อ20204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูNeil Dudhill
21 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูธวัลกร อาจสาลี
22 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูภคพล ใหม่สุยะ File does not exist

บันทึกการสอน 205

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูภคพล ใหม่สุยะ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
1. รถตู้ในวันนี้จอดด้านนอกบริเวณโรงเรียน
2. แจ้งการมาโรงเรียนในวันพรุ่งนี้ของนักเรียน
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 34 34 0 0 0 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8