ห้องเรียน Online

406 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ofm-twrr-ooy

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 406

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูชนพัฒน์


โฮมรูม
ครูปภัสนันท์
1414

อ30207
ครูศรษฐวิชย์
1414

ศ31101
ครูศุภฤกษ์
1414

ค31101
ครูสุุทธิศรี
1414

ญ31201
ครูปภัสนันท์
1414

ว30271
ครูวาสนา
คอม3

ส31103
ครูสุทธาวรรณ
1414

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูชนพัฒน์


โฮมรูม
ครูปภัสนันท์
1414

ส31101
ครูวรเชษฐ์
1414

ว31181
ครูกาญจนา
1414

อ30207
ครูศรษฐวิชย์
1414

ท30201
ครูธีริศรา
1414

ญ31201
ครูปภัสนันท์
1414

อ31101
ครูปัถย์
1414

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูชนพัฒน์


โฮมรูม
ครูปภัสนันท์
1414

ญ31201
ครูปภัสนันท์
1414

ค31101
ครูสุุทธิศรี
1414

อ30207
ครูศรษฐวิชย์
1414

ท31101
ครูชวัลกร
1414

ท30201
ครูธีริศรา
1414

อ31101
ครูปัถย์
1414

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูชนพัฒน์


โฮมรูม
ครูปภัสนันท์
1414

ท31101
ครูชวัลกร
1414

ส31103
ครูสุทธาวรรณ
1414

พ31101
ครูชนพัฒน์
1414

ส31101
ครูวรเชษฐ์
1414

ญ31201
ครูปภัสนันท์
1414

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูชนพัฒน์


โฮมรูม
ครูปภัสนันท์
1414

ง31101
ครูกุลวดี
1414

อ30201
ครูRichard
1414

ว31181
ครูกาญจนา
1414

ญ31203
ครูชลธิชา
1414

ก31901
ครูวันทิพย์
1414

แผนการสอนระยะยาว 406

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31901 แนะแนว1 ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 ครูสุุทธิศรี คำมะโน
3 ง31101 การงานอาชีพ 1 ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
4 ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น 1 ครูปภัสนันท์ แก้วแสง
5 ญ31203 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1 ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
6 ท30201 การอ่าน ครูธีริศรา สายวงค์
7 ท31101 ภาษาไทย 1 ครูชวัลกร วิเศษสิงห์ File does not exist
8 พ31101 สุขศึกษา ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
9 ว30271 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูวาสนา หงษ์ษา
10 ว31181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1 ครูกาญจนา ฉันทะโส
11 ศ31101 ดนตรี ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
12 ส31101 สังคมศึกษา 1 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
13 ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
14 อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 ครูRichard Tate
15 อ30207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 ครูศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย
16 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ครูปัถย์ มะยาระ
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์ File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูปภัสนันท์ แก้วแสง File does not exist

บันทึกการสอน 406

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8