ห้องเรียน Online

406 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ofm-twrr-ooy

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 406

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูชนพัฒน์


โฮมรูม
ครูปภัสนันท์
1414

ท30202
ครูธีริศรา
1414

ค31102
ครูสุุทธิศรี
1414

อ31102
ครูปัถย์
1414

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
1414

ศ31102
ครูศุภฤกษ์
1414

อ30208
ครูเศรษฐวิชย์
1414

ญ31202
ครูปภัสนันท์
1414

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูชนพัฒน์


โฮมรูม
ครูปภัสนันท์
1414

ก31905
ครูวันทิพย์
หอประชุม

ว30272
ครูวาสนา
คอม3

อ30208
ครูเศรษฐวิชย์
1414

พ31102
ครูชนพัฒน์
1414

ญ31202
ครูปภัสนันท์
1414

ประชุม
ครูชนพัฒน์
หอประชุม

ประชุม
ครูปภัสนันท์
หอประชุม

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูชนพัฒน์


โฮมรูม
ครูปภัสนันท์
1414

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1414

ญ31202
ครูปภัสนันท์
1414

ค31102
ครูสุุทธิศรี
1414

อ30208
ครูเศรษฐวิชย์
1414

ท31102
ครูชวัลกร
1414

ชุมนุม
ครูชนพัฒน์
1414

ชุมนุม
ครูปภัสนันท์
1414

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูชนพัฒน์


โฮมรูม
ครูปภัสนันท์
1414

อ30202
ครูMichael terry
1414

ท31102
ครูชวัลกร
1414

อ31102
ครูปัถย์
1414

ว31182
ครูกาญจนา
1414

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1414

ง31102
ครูกุลวดี
1414

ญ31202
ครูปภัสนันท์
1414

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูชนพัฒน์


โฮมรูม
ครูปภัสนันท์
1414

คุณธรรม
ครูชนพัฒน์
1414

คุณธรรม
ครูปภัสนันท์
1414

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
1414

ญ31202
ครูปภัสนันท์
1414

ว31182
ครูกาญจนา
1414

ญ31204
ครูชลธิชา
1414

ท30202
ครูธีริศรา
1414

แผนการสอนระยะยาว 406

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 ครูสุุทธิศรี คำมะโน
3 คุณธรรม สวนศึกษา ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์ File does not exist
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูปภัสนันท์ แก้วแสง File does not exist
5 ง31102 การงานอาชีพ 2 ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์ File does not exist
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูปภัสนันท์ แก้วแสง File does not exist
8 ญ31202 ภาษาญี่ปุ่น 2 ครูปภัสนันท์ แก้วแสง
9 ญ31204 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2 ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
10 ท30202 การเขียน ครูธีริศรา สายวงค์
11 ท31102 ภาษาไทย 2 ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
12 ประชุม ระดับชั้น ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์ File does not exist
13 ประชุม ระดับชั้น ครูปภัสนันท์ แก้วแสง File does not exist
14 พ31102 สุุขศึกษาและพลศึกษา 2 ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
15 ว30272 การสร้างภาพกราฟิก ครูวาสนา หงษ์ษา
16 ว31182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 ครูกาญจนา ฉันทะโส
17 ศ31102 ดนตรี ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
18 ส31102 สังคมศึกษา 2 ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
19 ส31104 ประวัติศาสตร์สากล ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
20 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูMichael terry -
21 อ30208 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 ครูเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย
22 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูปัถย์ มะยาระ
23 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์ File does not exist
24 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูปภัสนันท์ แก้วแสง File does not exist

บันทึกการสอน 406

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูปภัสนันท์ แก้วแสง จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
1.การเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาค 2.การดูแลสุขภาพช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
8 13841 นายศดานันท์ พรหมวร
Sadanan Promworn
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 32 31 0 0 1 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8