ห้องเรียน Online

108 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/avh-nysr-bhq

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 108

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูชนสรณ์


โฮมรูม
ครูวิชยาภรณ์


ท21101
ครูจิรประภา
2506

พ21103
ครูอารีวัลย์
สนาม1

ศ21101
ครูวจี
2506

อ20201
ครูRolandt
2506

ค21101
ครูวิรยา
2506

อ21101
ครูวนิดา
2506

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูชนสรณ์


โฮมรูม
ครูวิชยาภรณ์


ว21105
ครูประทีป
คอม2

ส21101
ครูมาเรียม
2506

ค21101
ครูวิรยา
2506

พ21101
ครูอารีวัลย์
2506

ว21101
ครูบุษยา
2506

ห้องสมุด
ครูพิมวดี
2506

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูชนสรณ์


โฮมรูม
ครูวิชยาภรณ์


ส21101
ครูมาเรียม
2506

อ21101
ครูวนิดา
2506

ก20901
ครูพิมวดี
2506

ส21103
ครูชนสรณ์
2506

ว21105
ครูประทีป
คอม2

ท21101
ครูจิรประภา
2506

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูชนสรณ์


โฮมรูม
ครูวิชยาภรณ์


ว21101
ครูบุษยา
2506

ท21101
ครูจิรประภา
2506

ส21103
ครูชนสรณ์
2506

ค21101
ครูวิรยา
2506

ง20207
ครูเรือนคำ
คหะ

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูชนสรณ์


โฮมรูม
ครูวิชยาภรณ์


ค21205
ครูวิรยา
2506

อ21101
ครูวนิดา
2506

ศ21101
ครูวจี
2506

ง20225
ครูนิภาพร
2506

ว21101
ครูบุษยา
2506

แผนการสอนระยะยาว 108

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20901 แนะแนว1 ครูพิมวดี สมสุวรรณ์
2 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 ครูวิรยา เชื่อมทอง
3 ค21205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1 ครูวิรยา เชื่อมทอง
4 ง20207 อาหารว่าง ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม
5 ง20225 เกษตรทฤษฎีใหม่ ครูนิภาพร นนธิสอน
6 ท21101 ภาษาไทย 1 ครูจิรประภา บุญเสนอ
7 พ21101 สุขศึกษา ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
8 พ21103 พลศึกษา1 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
9 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
10 ว21105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ครูประทีป คล่องจิต
11 ศ21101 ทัศนศิลป์ ครูวจี รจนศิลปี
12 ส21101 สังคมศึกษา 1 ครูมาเรียม โรจนาวี
13 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 ครูชนสรณ์ มะยาระ
14 ห้องสมุด ห้องสมุด ครูพิมวดี สมสุวรรณ์
15 อ20201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 ครูRolandt Gersbach
16 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 ครูวนิดา แสงสว่าง
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูชนสรณ์ มะยาระ File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร File does not exist

บันทึกการสอน 108

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8