ห้องเรียน Online

108 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/avh-nysr-bhq

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 108

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูชนสรณ์


โฮมรูม
ครูวิชยาภรณ์


พ21102
ครูอารีวัลย์
2506

ท21102
ครูจิรประภา
2506

อ21102
ครูวนิดา
2506

ค21102
ครูวิรยา
2506

com1
ครูวิชยาภรณ์
คอม2

ก20905
ครูสุพัตรา
2506

ประชุม
ครูชนสรณ์
หอประชุม

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูชนสรณ์


โฮมรูม
ครูวิชยาภรณ์


ห้องสมุด
ครูพิมวดี
2506

ค21102
ครูวิรยา
2506

ง21101
ครูนิภาพร
2506

ศ21102
ครูศศิวิมล
2506

ว21102
ครูบุษยา
2506

พ21104
ครูอารีวัลย์
สนาม1

อ20202
ครูRolandt
1204

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูชนสรณ์


โฮมรูม
ครูวิชยาภรณ์


ค21102
ครูวิรยา
2506

ส21102
ครูวรเชษฐ์
2506

ง21101
ครูนิภาพร
2506

ส21104
ครูชนสรณ์
2506

อ21102
ครูวนิดา
2506

ชุมนุม
ครูชนสรณ์
โดมฯ

ชุมนุม
ครูวิชยาภรณ์
โดมฯ

ลส/นน
ครูชนสรณ์
โดมฯ

ลส/นน
ครูวิชยาภรณ์
โดมฯ

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูชนสรณ์


โฮมรูม
ครูวิชยาภรณ์


ว21102
ครูบุษยา
2506

ท21102
ครูจิรประภา
2506

ส21102
ครูวรเชษฐ์
2506

ส21104
ครูชนสรณ์
2506

ค21206
ครูวิรยา
2506

ง20205
ครูเรือนคำ
คหะ

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูชนสรณ์


โฮมรูม
ครูวิชยาภรณ์


คุณธรรม
ครูวิชยาภรณ์
2506

คุณธรรม
ครูชนสรณ์
2506

อ21102
ครูวนิดา
2506

ท21102
ครูจิรประภา
2506

ศ21102
ครูศศิวิมล
2506

ง20203
ครูนิภาพร
คหะ

ว21102
ครูบุษยา
2506

แผนการสอนระยะยาว 108

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com1 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 1 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
2 ก20905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูสุพัตรา เกตุสุข
3 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 ครูวิรยา เชื่อมทอง
4 ค21206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 ครูวิรยา เชื่อมทอง
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูชนสรณ์ มะยาระ File does not exist
6 คุณธรรม สวนศึกษา ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร File does not exist
7 ง20203 การผลิตเครื่องดื่ม ครูนิภาพร นนธิสอน
8 ง20205 อาหารไทย ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม
9 ง21101 การงานอาชีพ 1 ครูนิภาพร นนธิสอน
10 ชุมนุม ชุมนุม ครูชนสรณ์ มะยาระ File does not exist
11 ชุมนุม ชุมนุม ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร File does not exist
12 ท21102 ภาษาไทย 2 ครูจิรประภา บุญเสนอ
13 ประชุม ระดับชั้น ครูชนสรณ์ มะยาระ File does not exist
14 พ21102 สุขศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
15 พ21104 พลศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
16 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูชนสรณ์ มะยาระ File does not exist
17 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร File does not exist
18 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
19 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูศศิวิมล คงกัน
20 ส21102 สังคมศึกษา 2 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
21 ส21104 พระพุทธศาสนา 1 ครูชนสรณ์ มะยาระ
22 ห้องสมุด ห้องสมุด ครูพิมวดี สมสุวรรณ์
23 อ20202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูRolandt Gersbach
24 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูวนิดา แสงสว่าง
25 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูชนสรณ์ มะยาระ File does not exist
26 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร File does not exist

บันทึกการสอน 108

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูชนสรณ์ มะยาระ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
กิจกรรมหน้าเสาธง/นัดหมายคะแนน 70%
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
15 15243 เด็กชายปรณัฐ ศรีเกตุ
Poranut sriket
ลากิจ 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 40 39 0 0 0 0 1

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8