ห้องเรียน Online

108 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/avh-nysr-bhq

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 108

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-04-15
โฮมรูม
ครูพิมวดี
2306

ท21102
ครูจิรประภา
2306

อ21102
ครูวนิดา
2306

ส21104
ครูชนสรณ์
2306

ศ21102
ครูศศิวิมล
2306

ก20905
ครูสุพัตรา
2306

ห้องสมุด
ครูพิมวดี
ห้องสมุด

ประชุม
ครูพิมวดี
หอประชุม

อังคาร
2024-04-16
โฮมรูม
ครูพิมวดี
2306

พ21102
ครูอารีวัลย์
2306

ว21102
ครูฐิตาพร
1303

ค21206
ครูวิรยา
2306

ง21101
ครูนิภาพร
2306

ส21102
ครูธนายุทธ
2306

ศ21102
ครูศศิวิมล
2306

พุธ
2024-04-17
โฮมรูม
ครูพิมวดี
2306

ท21102
ครูจิรประภา
2306

ง20202
ครูศรมณีย์
คหะ

ส21102
ครูธนายุทธ
2306

ค21102
ครูวิรยา
2306

ชุมนุม
ครูพิมวดี
2306

ลส/นน
ครูพิมวดี
2306

พฤหัส
2024-04-18
โฮมรูม
ครูพิมวดี
2306

ค21102
ครูวิรยา
2306

ง20207
ครูเรือนคำ
คหะ

ส21104
ครูชนสรณ์
2306

ว21102
ครูฐิตาพร
1303

com1
ครูวิชยาภรณ์
คอม2

อ21102
ครูวนิดา
2306

ศุกร์
2024-04-19
โฮมรูม
ครูพิมวดี
2306

คุณธรรม
ครูพิมวดี
2306

อ21102
ครูวนิดา
2306

ค21102
ครูวิรยา
2306

พ21104
ครูอารีวัลย์
สนาม1

ง21101
ครูนิภาพร
2306

อ20202
ครูRiomar
2306

ท21102
ครูจิรประภา
2306

แผนการสอนระยะยาว 108

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com1 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 1 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
2 ก20905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูสุพัตรา เกตุสุข
3 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 ครูวิรยา เชื่อมทอง
4 ค21206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 ครูวิรยา เชื่อมทอง
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูพิมวดี สมสุวรรณ์ File does not exist
6 ง20202 ขนมไทย ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
7 ง20207 อาหารว่าง ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม
8 ง21101 การงานอาชีพ 1 ครูนิภาพร นนธิสอน
9 ชุมนุม ชุมนุม ครูพิมวดี สมสุวรรณ์ File does not exist
10 ท21102 ภาษาไทย 2 ครูจิรประภา บุญเสนอ
11 ประชุม ระดับชั้น ครูพิมวดี สมสุวรรณ์ File does not exist
12 พ21102 สุขศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
13 พ21104 พลศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
14 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูพิมวดี สมสุวรรณ์ File does not exist
15 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 ครูฐิตาพร คำฝึกฝน
16 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูศศิวิมล คงกัน
17 ส21102 สังคมศึกษา 2 ครูธนายุทธ โหยหวล
18 ส21104 พระพุทธศาสนา 1 ครูชนสรณ์ มะยาระ
19 ห้องสมุด ห้องสมุด ครูพิมวดี สมสุวรรณ์
20 อ20202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูRiomar Balhon Ega
21 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูวนิดา แสงสว่าง
22 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูพิมวดี สมสุวรรณ์ File does not exist

บันทึกการสอน 108

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8