ห้องเรียน Online

501 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ban-unit-frg

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 501

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูเบญจวรรณ


ท32101
ครูสุธิดา สุดดี
2508

ว30275
ครูณัชชา
คอม1

ค32201
ครูพรทิพย์พา
2508

ว30203
ครูวงศกร
2508

ว30243
ครูเบญจวรรณ
2508

ง32101
ครูดวงเดือน
2508

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูเบญจวรรณ


ว30223
ครูรุ้งตะวัน
2508

ค32105
ครูภคพล
2508

ว30203
ครูวงศกร
2508

ศ32101
ครูวรัญญา
2508

ค32201
ครูพรทิพย์พา
2508

อ32101
ครูณัฐิศา
2508

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูเบญจวรรณ


ค32105
ครูภคพล
2508

ค32201
ครูพรทิพย์พา
2508

ว30203
ครูวงศกร
2508

ว30243
ครูเบญจวรรณ
2508

ท32101
ครูสุธิดา สุดดี
2508

ว30223
ครูรุ้งตะวัน
2508

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูเบญจวรรณ


อ30203
ครูRichard
2508

พ32101
ครูสุกัญญา
2508

ศ32102
ครูยุทธพงศ์
2508

ว30243
ครูเบญจวรรณ
2508

ว30203
ครูวงศกร
2508

ส32101
ครูนิพนธ์
2508

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูเบญจวรรณ


อ32101
ครูณัฐิศา
2508

ส32101
ครูนิพนธ์
2508

ว30223
ครูรุ้งตะวัน
2508

ค32201
ครูพรทิพย์พา
2508

ก32901
ครูรุ่งทิวา
2508

ง32101
ครูดวงเดือน
2508

แผนการสอนระยะยาว 501

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก32901 แนะแนว3 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค32105 คณิตศาสตร์ 3 ครูภคพล ใหม่สุยะ
3 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข
4 ง32101 การงานอาชีพ 3 ครูดวงเดือน จันทร์นพ
5 ท32101 ภาษาไทย 3 ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
6 พ32101 สุขศึกษา ครูสุกัญญา วาจารัตน์
7 ว30203 ฟิสิกส์ 3 ครูวงศกร เอกทัตร
8 ว30223 เคมี 3 ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
9 ว30243 ชีววิทยา 3 ครูเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์
10 ว30275 การออกแบบภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูณัชชา บุญประไพ
11 ศ32101 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
12 ศ32102 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
13 ส32101 สังคมศึกษา 3 ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
14 อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูRichard Tate
15 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
16 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์ File does not exist

บันทึกการสอน 501

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8