ห้องเรียน Online

501 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ban-unit-frg

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 501

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูเบญจวรรณ


ศ32104
ครูยุทธพงศ์
2508

อ32102
ครูณัฐิศา
2508

ว30204
ครูวงศกร
2508

ค32202
ครูพรทิพย์พา
2508

ว32183
ครูณัชชา
คอม1

ว30244
ครูเบญจวรรณ
2508

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูเบญจวรรณ


ว30276
ครูณัชชา
คอม1

ว30204
ครูวงศกร
2508

ค32106
ครูภคพล
2508

ท32102
ครูสุธิดา สุดดี
2508

ก32905
ครูรุ่งทิวา
หอประชุม

ค32202
ครูพรทิพย์พา
2508

อ32102
ครูณัฐิศา
2508

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูเบญจวรรณ


ค32202
ครูพรทิพย์พา
2508

ศ32103
ครูวรัญญา
2508

ว30244
ครูเบญจวรรณ
2508

ว30204
ครูวงศกร
2508

ว30224
ครูรุ้งตะวัน
2508

ชุมนุม
ครูเบญจวรรณ
2508

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูเบญจวรรณ


ค32106
ครูภคพล
2508

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
2508

พ32102
ครูสุกัญญา
2508

อ30204
ครูMichael terry
1204

ว30224
ครูรุ้งตะวัน
2508

ว30204
ครูวงศกร
2508

ประชุม
ครูเบญจวรรณ
หอประชุม

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูเบญจวรรณ


คุณธรรม
ครูเบญจวรรณ
2508

ค32202
ครูพรทิพย์พา
2508

ว30244
ครูเบญจวรรณ
2508

ว30224
ครูรุ้งตะวัน
2508

ท32102
ครูสุธิดา สุดดี
2508

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
2508

แผนการสอนระยะยาว 501

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก32905 กิจกรรมแนะแนว4 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค32106 คณิตศาสตร์ 4 ครูภคพล ใหม่สุยะ
3 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์ File does not exist
5 ชุมนุม ชุมนุม ครูเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์ File does not exist
6 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
7 ประชุม ระดับชั้น ครูเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์ File does not exist
8 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ครูสุกัญญา วาจารัตน์
9 ว30204 ฟิสิกส์ 4 ครูวงศกร เอกทัตร
10 ว30224 เคมี 4 ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
11 ว30244 ชีววิทยา 4 ครูเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์
12 ว30276 การวาดภาพกราฟิก ครูณัชชา บุญประไพ
13 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครูณัชชา บุญประไพ
14 ศ32103 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
15 ศ32104 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
16 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
17 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูMichael terry -
18 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
19 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์ File does not exist

บันทึกการสอน 501

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ชี้เเจ้งการเปิดบ้านวิชาการ,การแต่งกาย,กำหนดการ เรื่องการเตรียมตัวสอบปลายภาค การแก้70%
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
30 13503 นางสาวสิรภัทร เฮมสมัน
Sirapat Hamsamun
ลากิจ 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 41 40 0 0 0 0 1

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8