ห้องเรียน Online

501 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ban-unit-frg

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 501

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-04-15
โฮมรูม
ครูรุ้งตะวัน
2204

ค32106
ครูภคพล
2204

ว30244
ครูภัทรสุดา
1301

ท32102
ครูชวัลกร
2204

อ32102
ครูณัฐิศา
2204

อ30204
ครูRiomar
2204

พ32102
ครูสุกัญญา
2204

I30202
ครูรุ้งตะวัน
2204

อังคาร
2024-04-16
โฮมรูม
ครูรุ้งตะวัน
2204

ว32183
ครูณัชชา
คอม1

ว30204
ครูวงศกร
1302

ค32202
ครูพรทิพย์พา
2204

ว30224
ครูรุ้งตะวัน
1305

พุธ
2024-04-17
โฮมรูม
ครูรุ้งตะวัน
2204

ส32102
ครูอภิชาติ
2204

ว30224
ครูรุ้งตะวัน
2204

ค32202
ครูพรทิพย์พา
2204

ท32102
ครูชวัลกร
2204

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
2204

ชุมนุม
ครูรุ้งตะวัน
2204

I30202
ครูรุ้งตะวัน
2204

พฤหัส
2024-04-18
โฮมรูม
ครูรุ้งตะวัน
2204

ค32106
ครูภคพล
2204

อ32102
ครูณัฐิศา
2204

ค32202
ครูพรทิพย์พา
2204

ว30204
ครูวงศกร
1304

ว30276
ครูณัชชา
คอม1

ว30244
ครูภัทรสุดา
1301

ศุกร์
2024-04-19
โฮมรูม
ครูรุ้งตะวัน
2204

คุณธรรม
ครูรุ้งตะวัน
2204

ค32202
ครูพรทิพย์พา
2204

ศ32103
ครูวรัญญา
2204

ส32102
ครูอภิชาติ
2204

ว30204
ครูวงศกร
1302

ก32905
ครูรุ่งทิวา
สภาสถาบัน

ชุมนุม
ครูรุ้งตะวัน
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 501

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 I30202 การสื่อสารและการนําเสนอ IS2 ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
2 ก32905 กิจกรรมแนะแนว4 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
3 ค32106 คณิตศาสตร์ 4 ครูภคพล ใหม่สุยะ
4 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์ File does not exist
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์ File does not exist
7 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
8 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ครูสุกัญญา วาจารัตน์
9 ว30204 ฟิสิกส์ 4 ครูวงศกร เอกทัตร
10 ว30224 เคมี 4 ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
11 ว30244 ชีววิทยา 4 ครูภัทรสุดา หาดขุนทด
12 ว30276 การวาดภาพกราฟิก ครูณัชชา บุญประไพ
13 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครูณัชชา บุญประไพ
14 ศ32103 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
15 ศ32104 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
16 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูอภิชาติ อินกัน
17 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูRiomar Balhon Ega
18 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
19 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์ File does not exist

บันทึกการสอน 501

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8