ห้องเรียน Online

203 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/nwu-tmbw-kap

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 203

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-11-27
โฮมรูม
ครูรชยา
2503

I20202
ครูสุรีย์
1301

ศ22101
ครูศศิวิมล
2503

ส22102
ครูสรารัตน์
2503

ค22102
ครูสุภนิดา
2503

ค22202
ครูวัชราภรณ์
2503

อ22102
ครูชลธิชา
2503

อังคาร
2023-11-28
โฮมรูม
ครูรชยา
2503

ก20913
ครูวรเชษฐ์
2503

ท22102
ครูปัทมา
2503

ศ22101
ครูศศิวิมล
2503

ว22102
ครูอรรณพ
2503

ส22104
ครูรชยา
2503

ส22102
ครูสรารัตน์
2503

พุธ
2023-11-29
โฮมรูม
ครูรชยา
2503

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ค22102
ครูสุภนิดา
2503

พ22102
ครูศรัทธา
2503

อ20204
ครูMaxim
2503

ค22202
ครูวัชราภรณ์
2503

ชุมนุม
ครูรชยา
2503

ลส/นน
ครูรชยา
2503

พฤหัส
2023-11-30
โฮมรูม
ครูรชยา
2503

ส22104
ครูรชยา
2503

อ22102
ครูชลธิชา
2503

ค22102
ครูสุภนิดา
2503

ว22102
ครูอรรณพ
1302

ท22102
ครูปัทมา
2503

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ศุกร์
2023-12-01
โฮมรูม
ครูรชยา
2503

คุณธรรม
ครูรชยา
2503

ท22102
ครูปัทมา
2503

อ22102
ครูชลธิชา
2503

I20202
ครูสุรีย์
1301

พ22104
ครูศรัทธา
สนาม2

ประชุม
ครูรชยา
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 203

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 I20202 การสื่อสารและการนําเสนอ IS2 ครูสุรีย์ นพวงษ์
2 ก20913 กิจกรรมแนะแนว4 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
3 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
4 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว File does not exist
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว File does not exist
7 ท22102 ภาษาไทย 4 ครูปัทมา มากดี
8 ประชุม ระดับชั้น ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว File does not exist
9 พ22102 สุขศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
10 พ22104 พลศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
11 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว File does not exist
12 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 ครูอรรณพ สุวรรณบำรุงสุข
13 ว22105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
14 ศ22101 ทัศนศิลป์ ครูศศิวิมล คงกัน
15 ส22102 สังคมศึกษา 4 ครูสรารัตน์ บุญสาลี
16 ส22104 พระพุทธศาสนา 2 ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
17 อ20204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูMaxim Baev
18 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
19 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว File does not exist

บันทึกการสอน 203

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8