ห้องเรียน Online

203 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/nwu-tmbw-kap

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 203

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-05-27
โฮมรูม
ครูสรารัตน์
2303

ศ22102
ครูธิภาพร
2303

อ22101
ครูชลธิชา
2303

ก20909
ครูวรเชษฐ์
2303

ค22101
ครูศรายุทธ
2303

พ22101
ครูศรัทธา
2303

ท22101
ครูรจนา
2303

อังคาร
2024-05-28
โฮมรูม
ครูสรารัตน์
2303

อ22101
ครูชลธิชา
2303

ค22201
ครูวัชราภรณ์
2303

ง22101
ครูอุดม
2303

ศ22103
ครูธิภาพร
2303

ค22101
ครูศรายุทธ
2303

ว22101
ครูนภาพร
1303

พุธ
2024-05-29
โฮมรูม
ครูสรารัตน์
2303

อ20203
ครูLucas
2303

I20201
ครูสุรีย์
2303

ส22103
ครูรชยา
2303

ง22101
ครูอุดม
2303

ลส/นน
ครูสรารัตน์
หอประชุม

ชุมนุม
ครูสรารัตน์
2303

พฤหัส
2024-05-30
โฮมรูม
ครูสรารัตน์
2303

ส22103
ครูรชยา
2303

ส22101
ครูสรารัตน์
2303

ท22101
ครูรจนา
2303

ค22201
ครูวัชราภรณ์
2303

com2
ครูจิราภรณ์
คอม2

พ22103
ครูศรัทธา
สนาม2

ศุกร์
2024-05-31
โฮมรูม
ครูสรารัตน์
2303

คุณธรรม
ครูสรารัตน์
2303

ว22101
ครูนภาพร
2303

ค22101
ครูศรายุทธ
2303

ส22101
ครูสรารัตน์
2303

ท22101
ครูรจนา
2303

อ22101
ครูชลธิชา
2303

ประชุม
ครูสรารัตน์
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 203

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com2 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 2 ครูจิราภรณ์ ทองห้าว File does not exist
2 I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้IS 1 ครูสุรีย์ นพวงษ์
3 ก20909 กิจกรรมแนะแนว3 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน File does not exist
4 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
5 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
6 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสรารัตน์ บุญสาลี File does not exist
7 ง22101 การงานอาชีพ 2 ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล File does not exist
8 ชุมนุม ชุมนุม ครูสรารัตน์ บุญสาลี File does not exist
9 ท22101 ภาษาไทย 3 ครูรจนา การามา
10 ประชุม ระดับชั้น ครูสรารัตน์ บุญสาลี File does not exist
11 พ22101 สุขศึกษา 3 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
12 พ22103 พลศึกษา 3 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
13 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูสรารัตน์ บุญสาลี File does not exist
14 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 ครูนภาพร แสนชมภู
15 ศ22102 ดนตรี 2 ครูธิภาพร แจ่มดวง
16 ศ22103 นาฏศิลป์ 2 ครูธิภาพร แจ่มดวง
17 ส22101 สังคมศึกษา 3 ครูสรารัตน์ บุญสาลี
18 ส22103 ประวัติศาสตร์ 2 ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
19 อ20203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูLucas Boudesco File does not exist
20 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 ครูชลธิชา สร้อยจันทึก File does not exist
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสรารัตน์ บุญสาลี File does not exist

บันทึกการสอน 203

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูสรารัตน์ บุญสาลี จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
-การเข้าแถวนักเรียนม.1-การดูแลรักษาสุขภาพเรื่องโควิด
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
14 15688 เด็กชายพีรณัฐ ทับแสง
Peeranat Thubsang
ลาป่วย 1 คาบ
41 15897 เด็กหญิงมนัสนันท์ จินดารัศมี
Manatsanan Jindaradsamee
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 46 44 0 0 0 2 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

รหัสวิชา อ22101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูชลธิชา สร้อยจันทึก จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
Voabulary and reading
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
14 15688 เด็กชายพีรณัฐ ทับแสง
Peeranat Thubsang
ลาป่วย 1 คาบ
41 15897 เด็กหญิงมนัสนันท์ จินดารัศมี
Manatsanan Jindaradsamee
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 46 44 0 0 0 2 0

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

รหัสวิชา พ22101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูศรัทธา เสาะเเสวง จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
หน่วยที่ 1 การเปลี่ยนเเปลงทางด้านร่างกาย
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
14 15688 เด็กชายพีรณัฐ ทับแสง
Peeranat Thubsang
ลาป่วย 1 คาบ
41 15897 เด็กหญิงมนัสนันท์ จินดารัศมี
Manatsanan Jindaradsamee
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 46 44 0 0 0 2 0

คาบที่ 7

คาบที่ 8