ห้องเรียน Online

203 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/nwu-tmbw-kap

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 203

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูสรารัตน์


อ22101
ครูชลธิชา
2403

ค22101
ครูสุภนิดา
2403

ค22201
ครูวัชราภรณ์
2403

ศ22102
ครูธิภาพร
2403

ส22101
ครูสรารัตน์
2403

ท22101
ครูรจนา
2403

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูสรารัตน์


ว22101
ครูอรรณพ
2403

ค22201
ครูวัชราภรณ์
2403

ง22101
ครูวรามน
2403

อ22101
ครูชลธิชา
2403

ว20225
ครูทรรศวรรณ
2403

พ22103
ครูศรัทธา
สนาม2

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูสรารัตน์


ศ22102
ครูธิภาพร
2403

ว22101
ครูอรรณพ
2403

อ20203
ครูNeil
2403

ค22101
ครูสุภนิดา
2403

ส22103
ครูรชยา
2403

ท22101
ครูรจนา
2403

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูสรารัตน์


ส22103
ครูรชยา
2403

ค22101
ครูสุภนิดา
2403

พ22101
ครูศรัทธา
2403

ง22101
ครูวรามน
2403

ว20225
ครูทรรศวรรณ
2403

ว22101
ครูอรรณพ
2403

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูสรารัตน์


อ22101
ครูชลธิชา
2403

ส22101
ครูสรารัตน์
2403

ท22101
ครูรจนา
2403

com2
ครูพิชัยณรงค์
คอม1

ก20909
ครูวันทิพย์
2403

แผนการสอนระยะยาว 203

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com2 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 2 ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร File does not exist
2 ก20909 แนะแนว3 ครูวันทิพย์ ซอมิ
3 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
4 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
5 ง22101 การงานอาชีพ 2 ครูวรามน บุญเจริญ
6 ท22101 ภาษาไทย 3 ครูรจนา การามา
7 พ22101 สุขศึกษา ครูศรัทธา เสาะเเสวง
8 พ22103 พลศึกษา3 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
9 ว20225 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5 ครูทรรศวรรณ ทองไวย์
10 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 ครูอรรณพ สุุวรรณบำรุงสุข
11 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูธิภาพร แจ่มดวง
12 ส22101 สังคมศึกษา 3 ครูสรารัตน์ บุญสาลี
13 ส22103 ประวัติศาสตร์ 2 ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
14 อ20203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูNeil Dudhill
15 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
16 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสรารัตน์ บุญสาลี File does not exist

บันทึกการสอน 203

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8