ห้องเรียน Online

203 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/nwu-tmbw-kap

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 203

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูสรารัตน์


ส22104
ครูรชยา
2403

จ01
ครูเบญจมาศ
2403

ค22102
ครูสุภนิดา
2403

ค22202
ครูวัชราภรณ์
2403

ท22102
ครูรจนา
2403

ส22102
ครูสรารัตน์
2403

ค้นคว้า
ครูสรารัตน์
2403

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูสรารัตน์


ศ22101
ครูศศิวิมล
2403

ว22102
ครูอรรณพ
2403

ค22202
ครูวัชราภรณ์
2403

ว20226
ครูทรรศวรรณ
2403

อ22102
ครูชลธิชา
2403

พ22102
ครูศรัทธา
2403

พ22104
ครูศรัทธา
สนาม2

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูสรารัตน์


ว22102
ครูอรรณพ
2403

ศ22101
ครูศศิวิมล
2403

ท22102
ครูรจนา
2403

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ค22102
ครูสุภนิดา
2403

ชุมนุม
ครูสรารัตน์
หอประชุม

ลส/นน
ครูสรารัตน์
โดมฯ

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูสรารัตน์


อ22102
ครูชลธิชา
2403

ค22102
ครูสุภนิดา
2403

ส22104
ครูรชยา
2403

ว20226
ครูทรรศวรรณ
2403

อ20204
ครูNeil
2403

ว22102
ครูอรรณพ
2403

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูสรารัตน์


คุณธรรม
ครูสรารัตน์
2402

อ22102
ครูชลธิชา
2403

ส22102
ครูสรารัตน์
2403

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ท22102
ครูรจนา
2403

ก20913
ครูวันทิพย์
2403

ประชุม
ครูสรารัตน์
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 203

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20913 กิจกรรมแนะแนว4 ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
3 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสรารัตน์ บุญสาลี File does not exist
5 ค้นคว้า ซ่อมเสริม ครูสรารัตน์ บุญสาลี File does not exist
6 จ01 ภาษาจีน1 ครูเบญจมาศ แสนย่าง
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูสรารัตน์ บุญสาลี File does not exist
8 ท22102 ภาษาไทย 4 ครูรจนา การามา
9 ประชุม ระดับชั้น ครูสรารัตน์ บุญสาลี File does not exist
10 พ22102 สุขศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
11 พ22104 พลศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
12 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูสรารัตน์ บุญสาลี File does not exist
13 ว20226 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 ครูทรรศวรรณ ทองไวย์
14 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 ครูอรรณพ สุุวรรณบำรุงสุข
15 ว22105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
16 ศ22101 ทัศนศิลป์ ครูศศิวิมล คงกัน
17 ส22102 สังคมศึกษา 4 ครูสรารัตน์ บุญสาลี
18 ส22104 พระพุทธศาสนา 2 ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
19 อ20204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูNeil Dudhill
20 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสรารัตน์ บุญสาลี File does not exist

บันทึกการสอน 203

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูสรารัตน์ บุญสาลี จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การแบ่งเวลาที่เหมาะสม/การรักษาสุขภาพ/ติดตามคะแนนติด70%/การเตรียมตัวสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2575/การเปิดบ้านวิชาการ
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
16 14860 เด็กชายศาสตรา หมาดมลทิล
Satta Matmonthin
ลาป่วย 1 คาบ
23 14906 เด็กหญิงกฤษฎาภา สุขแสง
Kritsadapa Suksang
ลาป่วย 1 คาบ
40 15024 เด็กหญิงมนัสนันท์ เผือกผ่องใส
Manatsanan Phueakphongsai
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 47 44 0 0 0 3 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8