ห้องเรียน Online

502 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/wcb-ftyp-zvh

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 502

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-11-27
โฮมรูม
ครูไกรสิทธิ์
2205

ศ32103
ครูวรัญญา
2205

ค32202
ครูพรทิพย์พา
2205

ว30224
ครูรุ้งตะวัน
1305

อ32102
ครูสุนัย
2205

ท32102
ครูชวัลกร
2205

ง32101
ครูดวงเดือน
2205

อังคาร
2023-11-28
โฮมรูม
ครูไกรสิทธิ์
2205

ง32101
ครูดวงเดือน
2205

พ32102
ครูสุกัญญา
2205

ค32106
ครูภคพล
2205

ค32202
ครูพรทิพย์พา
2205

ว30276
ครูวัชโรจน์
คอม1

อ30204
ครูRiomar
2205

I30202
ครูประภาพิชญ์
1302

พุธ
2023-11-29
โฮมรูม
ครูไกรสิทธิ์
2205

ว30224
ครูรุ้งตะวัน
2205

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
2205

ว30204
ครูวงศกร
1302

ค32202
ครูพรทิพย์พา
2205

ว30244
ครูภัทรสุดา
2205

ชุมนุม
ครูไกรสิทธิ์
2205

I30202
ครูประภาพิชญ์
1302

พฤหัส
2023-11-30
โฮมรูม
ครูไกรสิทธิ์
2205

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
2205

ท32102
ครูชวัลกร
2205

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
2205

ค32202
ครูพรทิพย์พา
2205

ว30204
ครูวงศกร
1302

อ32102
ครูสุนัย
2205

ศุกร์
2023-12-01
โฮมรูม
ครูไกรสิทธิ์
2205

คุณธรรม
ครูไกรสิทธิ์
2205

ว30204
ครูวงศกร
1303

ว30244
ครูภัทรสุดา
1301

ค32106
ครูภคพล
2205

ก32905
ครูรุ่งทิวา
สภาสถาบัน

ประชุม
ครูไกรสิทธิ์
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 502

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 I30202 การสื่อสารและการนําเสนอ IS2 ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
2 ก32905 กิจกรรมแนะแนว4 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
3 ค32106 คณิตศาสตร์ 4 ครูภคพล ใหม่สุยะ
4 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา File does not exist
6 ง32101 การงานอาชีพ 3 ครูดวงเดือน จันทร์นพ
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา File does not exist
8 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
9 ประชุม ระดับชั้น ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา File does not exist
10 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ครูสุกัญญา วาจารัตน์
11 ว30204 ฟิสิกส์ 4 ครูวงศกร เอกทัตร
12 ว30224 เคมี 4 ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
13 ว30244 ชีววิทยา 4 ครูภัทรสุดา หาดขุนทด
14 ว30276 การวาดภาพกราฟิก ครูวัชโรจน์ อู่ผลเจริญ
15 ศ32103 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
16 ศ32104 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
17 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
18 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูRiomar Balhon Ega
19 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูสุนัย สิงห์ทอง
20 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา File does not exist

บันทึกการสอน 502

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8