ห้องเรียน Online

502 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/wcb-ftyp-zvh

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 502

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูรุ้งตะวัน


ว30223
ครูรุ้งตะวัน
2408

ท32101
ครูชวัลกร
2408

ว30203
ครูวงศกร
2408

ค32105
ครูภคพล
2408

ศ32101
ครูวรัญญา
2408

พ32101
ครูสุกัญญา
2408

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูรุ้งตะวัน


ค32105
ครูภคพล
2408

อ32101
ครูสุนัย
2408

ค32201
ครูพรทิพย์พา
2408

ว30203
ครูวงศกร
2408

ว30243
ครูภัทรสุดา
2408

ศ32102
ครูยุทธพงศ์
2408

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูรุ้งตะวัน


ว30275
ครูณัชชา
คอม1

ว30243
ครูภัทรสุดา
2408

ค32201
ครูพรทิพย์พา
2408

ว30203
ครูวงศกร
2408

ว30223
ครูรุ้งตะวัน
2408

อ32101
ครูสุนัย
2408

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูรุ้งตะวัน


ค32201
ครูพรทิพย์พา
2408

ก32901
ครูรุ่งทิวา
2408

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
2408

ว30203
ครูวงศกร
2408

ท32101
ครูชวัลกร
2408

ว30223
ครูรุ้งตะวัน
2408

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูรุ้งตะวัน


ว30243
ครูภัทรสุดา
2408

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
2408

ค32201
ครูพรทิพย์พา
2408

อ30203
ครูRichard
2406

ว32183
ครูณัชชา
คอม1

แผนการสอนระยะยาว 502

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก32901 แนะแนว3 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค32105 คณิตศาสตร์ 3 ครูภคพล ใหม่สุยะ
3 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข
4 ท32101 ภาษาไทย 3 ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
5 พ32101 สุขศึกษา ครูสุกัญญา วาจารัตน์
6 ว30203 ฟิสิกส์ 3 ครูวงศกร เอกทัตร
7 ว30223 เคมี 3 ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
8 ว30243 ชีววิทยา 3 ครูภัทรสุดา หาดขุนทด
9 ว30275 การออกแบบภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูณัชชา บุญประไพ
10 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครูณัชชา บุญประไพ
11 ศ32101 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
12 ศ32102 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
13 ส32101 สังคมศึกษา 3 ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
14 อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูRichard Tate
15 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ครูสุนัย สิงห์ทอง
16 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์ File does not exist

บันทึกการสอน 502

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8