ห้องเรียน Online

502 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/wcb-ftyp-zvh

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 502

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูรุ้งตะวัน


ว30276
ครูพิชัยณรงค์
คอม1

ว30204
ครูวงศกร
1205

ท32102
ครูชวัลกร
1205

ศ32103
ครูวรัญญา
1205

ว30224
ครูรุ้งตะวัน
1205

อ32102
ครูสุนัย
1205

พ32102
ครูสุกัญญา
1205

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูรุ้งตะวัน


ว30224
ครูรุ้งตะวัน
1205

ค32202
ครูพรทิพย์พา
1205

ว30204
ครูวงศกร
1205

ค32106
ครูภคพล
1205

ก32905
ครูรุ่งทิวา
หอประชุม

ว30244
ครูภัทรสุดา
1205

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
1205

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูรุ้งตะวัน


ค32106
ครูภคพล
1205

ว30244
ครูภัทรสุดา
1205

ว30204
ครูวงศกร
1205

ค32202
ครูพรทิพย์พา
1205

ง32101
ครูดวงเดือน
1205

ชุมนุม
ครูรุ้งตะวัน
1205

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูรุ้งตะวัน


ค32202
ครูพรทิพย์พา
1205

อ32102
ครูสุนัย
1205

ง32101
ครูดวงเดือน
1205

ส32102
ครูนิพนธ์
1205

ว30204
ครูวงศกร
1205

ว30224
ครูรุ้งตะวัน
1205

ประชุม
ครูรุ้งตะวัน
หอประชุม

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูรุ้งตะวัน


คุณธรรม
ครูรุ้งตะวัน
1205

ส32102
ครูนิพนธ์
1205

ค32202
ครูพรทิพย์พา
1205

ว30244
ครูภัทรสุดา
1205

อ30204
ครูMichael terry
1205

ท32102
ครูชวัลกร
1205

แผนการสอนระยะยาว 502

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก32905 กิจกรรมแนะแนว4 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค32106 คณิตศาสตร์ 4 ครูภคพล ใหม่สุยะ
3 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์ File does not exist
5 ง32101 การงานอาชีพ 3 ครูดวงเดือน จันทร์นพ
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์ File does not exist
7 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
8 ประชุม ระดับชั้น ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์ File does not exist
9 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ครูสุกัญญา วาจารัตน์
10 ว30204 ฟิสิกส์ 4 ครูวงศกร เอกทัตร
11 ว30224 เคมี 4 ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
12 ว30244 ชีววิทยา 4 ครูภัทรสุดา หาดขุนทด
13 ว30276 การวาดภาพกราฟิก ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
14 ศ32103 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
15 ศ32104 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
16 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
17 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูMichael terry -
18 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูสุนัย สิงห์ทอง
19 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์ File does not exist

บันทึกการสอน 502

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
แจ้งกำหนดการกิจกรรม open house และในวันพุธที่ 1 ก.พ. 2566 และเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะนรม.1 และนร.ที่นำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มสาระและขาของตลาดนัดวิชาการ โดยแต่งกายด้วยชุดนร.หรือพละ มารร.ก่อนนำชุดมาเปลี่ยนที่โรงเรียน
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
3 13184 นายซากิร มีมูซอ
Sakis Memuzor
ลากิจ 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 40 39 0 0 0 0 1

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8