ห้องเรียน Online

302 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/uij-rzpi-znf

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 302

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-05-27
โฮมรูม
ครูทรรศวรรณ
2502

อ23101
ครูสุนัย
2502

ส23101
ครูธนายุทธ
2502

ค23101
ครูวัชราภรณ์
2502

ว23105
ครูวัชโรจน์
คอม3

ท23101
ครูธีริศรา
2502

อังคาร
2024-05-28
โฮมรูม
ครูทรรศวรรณ
2502

ค23101
ครูวัชราภรณ์
2502

อ23101
ครูสุนัย
2502

ส23103
ครูสมชาย
2502

พ23101
ครูราเชนทร์
2502

ก20917
ครูวรเชษฐ์
2502

ศ23101
ครูวจี
2502

ประชุม
ครูทรรศวรรณ
หอประชุม

พุธ
2024-05-29
โฮมรูม
ครูทรรศวรรณ
2502

อ20211
ครูเศรษฐวิชย์
2502

ศ23101
ครูวจี
2502

จ23201
ครูLiu
2502

ค23101
ครูวัชราภรณ์
2502

ว23101
ครูทรรศวรรณ
2502

ลส/นน
ครูทรรศวรรณ
หอประชุม

ชุมนุม
ครูทรรศวรรณ
2502

พฤหัส
2024-05-30
โฮมรูม
ครูทรรศวรรณ
2502

ว23101
ครูทรรศวรรณ
1303

ท23101
ครูธีริศรา
2502

อ23101
ครูสุนัย
2502

ส23101
ครูธนายุทธ
2502

อ20211
ครูเศรษฐวิชย์
2502

จ23201
ครูLiu
2502

ศุกร์
2024-05-31
โฮมรูม
ครูทรรศวรรณ
2502

คุณธรรม
ครูทรรศวรรณ
2502

ค23205
ครูวัชราภรณ์
2502

อ20205
ครูRobert
2502

ส23103
ครูสมชาย
2502

ท23101
ครูธีริศรา
2502

พ23103
ครูราเชนทร์
สนาม3

แผนการสอนระยะยาว 302

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20917 กิจกรรมแนะแนว5 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน File does not exist
2 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
3 ค23205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 5 ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูทรรศวรรณ ทองไวย์ File does not exist
5 จ23201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ครูLiu Mengyu File does not exist
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูทรรศวรรณ ทองไวย์ File does not exist
7 ท23101 ภาษาไทย 5 ครูธีริศรา สายวงค์
8 ประชุม ระดับชั้น ครูทรรศวรรณ ทองไวย์ File does not exist
9 พ23101 สุขศึกษา 5 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม File does not exist
10 พ23103 พลศึกษา 5 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม File does not exist
11 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูทรรศวรรณ ทองไวย์ File does not exist
12 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 ครูทรรศวรรณ ทองไวย์
13 ว23105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ครูวัชโรจน์ อู่ผลเจริญ
14 ศ23101 ทัศนศิลป์ 3 ครูวจี รจนศิลปี
15 ส23101 สังคมศึกษา 5 ครูธนายุทธ โหยหวล
16 ส23103 ประวัติศาสตร์ 3 ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ File does not exist
17 อ20205 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 5 ครูRobert Bruce McKeith File does not exist
18 อ20211 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 5 ครูเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย
19 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 ครูสุนัย สิงห์ทอง File does not exist
20 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูทรรศวรรณ ทองไวย์ File does not exist

บันทึกการสอน 302

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูทรรศวรรณ ทองไวย์ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
รักษาสุขภาพร่างกาย
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
9 15235 เด็กชายนะโม แก้วประเสริฐ
Namo Kaew Prasert
ลาป่วย 1 คาบ
25 15368 เด็กหญิงณัทธิดา พรมดี
Nattida Promdee
ลาป่วย 1 คาบ
27 15377 เด็กหญิงธัญญานันท์ พุ่มแก้ว
Thayanan Phumkaew
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 42 39 0 0 1 2 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

รหัสวิชา ค23101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี3
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
9 15235 เด็กชายนะโม แก้วประเสริฐ
Namo Kaew Prasert
ลาป่วย 1 คาบ
25 15368 เด็กหญิงณัทธิดา พรมดี
Nattida Promdee
ลาป่วย 1 คาบ
27 15377 เด็กหญิงธัญญานันท์ พุ่มแก้ว
Thayanan Phumkaew
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 42 39 0 0 1 2 0

คาบที่ 4

คาบที่ 5

รหัสวิชา ว23105 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูวัชโรจน์ อู่ผลเจริญ จำนวน 2 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ใบงานที่ 1
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
9 15235 เด็กชายนะโม แก้วประเสริฐ
Namo Kaew Prasert
ลาป่วย 2 คาบ
24 15364 เด็กหญิงณัฐริกา บุญจันทร์
Nathrika Boonjun
ลาป่วย 2 คาบ
27 15377 เด็กหญิงธัญญานันท์ พุ่มแก้ว
Thayanan Phumkaew
ลาป่วย 2 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 42 39 0 0 0 3 0

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8