ห้องเรียน Online

302 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/uij-rzpi-znf

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 302

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูวัชราภรณ์


โฮมรูม
ครูประทีป


ว23101
ครูทรรศวรรณ
2302

จ20205
ครูเบญจมาศ
2302

อ20211
ครูปัถย์
2302

ค23101
ครูวัชราภรณ์
2302

ท23101
ครูสุพรรษา
2302

ศ23101
ครูวจี
2302

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูวัชราภรณ์


โฮมรูม
ครูประทีป


ส23103
ครูสมชาย
2302

อ23101
ครูกุลธิดา
2302

พ23103
ครูธานินทร์
สนาม3

ท23101
ครูสุพรรษา
2302

ก20917
ครูรุ่งทิวา
2302

ว23101
ครูทรรศวรรณ
2302

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูวัชราภรณ์


โฮมรูม
ครูประทีป


ส23101
ครูประภาพร
2302

ว23101
ครูทรรศวรรณ
2302

อ23101
ครูกุลธิดา
2302

ว23105
ครูประทีป
คอม3

จ20205
ครูเบญจมาศ
2302

ท23101
ครูสุพรรษา
2302

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูวัชราภรณ์


โฮมรูม
ครูประทีป


อ23101
ครูกุลธิดา
2302

ค23205
ครูวิรยา
2302

ว23105
ครูประทีป
คอม3

พ23101
ครูราเชนทร์
2302

ค23101
ครูวัชราภรณ์
2302

ส23103
ครูสมชาย
2302

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูวัชราภรณ์


โฮมรูม
ครูประทีป


ศ23101
ครูวจี
2302

อ20211
ครูปัถย์
2302

ค23101
ครูวัชราภรณ์
2302

อ20205
ครูRonald
2302

ส23101
ครูประภาพร
2302

แผนการสอนระยะยาว 302

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20917 แนะแนว5 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
3 ค23205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3 ครูวิรยา เชื่อมทอง
4 จ20205 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 ครูเบญจมาศ แสนย่าง
5 ท23101 ภาษาไทย 5 ครูสุพรรษา คำอ่วน
6 พ23101 สุขศึกษา ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
7 พ23103 พลศึกษา5 ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
8 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 ครูทรรศวรรณ ทองไวย์
9 ว23105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ครูประทีป คล่องจิต
10 ศ23101 ทัศนศิลป์ ครูวจี รจนศิลปี
11 ส23101 สังคมศึกษา 5 ครูประภาพร เหล่าพิเดช
12 ส23103 ประวัติศาสตร์ 3 ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
13 อ20205 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 5 ครูRonald Thomas
14 อ20211 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 5 ครูปัถย์ มะยาระ
15 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร
16 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท File does not exist
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูประทีป คล่องจิต File does not exist

บันทึกการสอน 302

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8