ห้องเรียน Online

302 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/uij-rzpi-znf

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 302

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูวัชราภรณ์


โฮมรูม
ครูสุวิมล
2302

จ20206
ครูเบญจมาศ
2302

อ23102
ครูกุลธิดา
2302

ว23102
ครูสุทธิพงษ์
2302

อ20212
ครูปัถย์
2302

ค23102
ครูวัชราภรณ์
2302

ท23102
ครูสุพรรษา
2302

ส23104
ครูสมชาย
2302

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูวัชราภรณ์


โฮมรูม
ครูสุวิมล
2302

ง23101
ครูศรมณีย์
2302

อ23102
ครูกุลธิดา
2302

พ23104
ครูราเชนทร์
สนาม3

จ20206
ครูเบญจมาศ
2302

ท23102
ครูสุพรรษา
2302

ศ23102
ครูศุภฤกษ์
2302

ประชุม
ครูวัชราภรณ์
หอประชุม

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูวัชราภรณ์


โฮมรูม
ครูสุวิมล
2302

com3
ครูวิชยาภรณ์
คอม3

ท23102
ครูสุพรรษา
2302

พ23102
ครูราเชนทร์
2302

ง23101
ครูศรมณีย์
2302

ว23102
ครูสุทธิพงษ์
2302

ชุมนุม
ครูวัชราภรณ์
โดมฯ

ชุมนุม
ครูสุวิมล
โดมฯ

ลส/นน
ครูวัชราภรณ์
โดมฯ

ลส/นน
ครูสุวิมล
โดมฯ

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูวัชราภรณ์


โฮมรูม
ครูสุวิมล
2302

ส23102
ครูประภาพร
2302

อ23102
ครูกุลธิดา
2302

ค23206
ครูวิรยา
2302

ส23104
ครูสมชาย
2302

ว23102
ครูสุทธิพงษ์
2302

ค23102
ครูวัชราภรณ์
2302

ศ23102
ครูศุภฤกษ์
2302

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูวัชราภรณ์


โฮมรูม
ครูสุวิมล
2302

คุณธรรม
ครูวัชราภรณ์
2302

คุณธรรม
ครูสุวิมล
2302

อ20212
ครูปัถย์
2302

ค23102
ครูวัชราภรณ์
2302

อ20206
ครูRonald
2302

ส23102
ครูประภาพร
2302

ก20921
ครูรุ่งทิวา
2302

ค้นคว้า
ครูวัชราภรณ์
2302

แผนการสอนระยะยาว 302

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com3 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 3 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
2 ก20921 กิจกรรมแนะแนว6 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
3 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
4 ค23206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 6 ครูวิรยา เชื่อมทอง
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท File does not exist
6 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสุวิมล แกล้วกล้า File does not exist
7 ค้นคว้า ซ่อมเสริม ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท File does not exist
8 ง23101 การงานอาชีพ 3 ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
9 จ20206 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 ครูเบญจมาศ แสนย่าง
10 ชุมนุม ชุมนุม ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท File does not exist
11 ชุมนุม ชุมนุม ครูสุวิมล แกล้วกล้า File does not exist
12 ท23102 ภาษาไทย 6 ครูสุพรรษา คำอ่วน
13 ประชุม ระดับชั้น ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท File does not exist
14 พ23102 สุขศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
15 พ23104 พลศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
16 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท File does not exist
17 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูสุวิมล แกล้วกล้า File does not exist
18 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 ครูสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง
19 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
20 ส23102 สังคมศึกษา 6 ครูประภาพร เหล่าพิเดช
21 ส23104 พระพุทธศาสนา 3 ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
22 อ20206 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 6 ครูRonald Thomas
23 อ20212 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 6 ครูปัถย์ มะยาระ
24 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร
25 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท File does not exist
26 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสุวิมล แกล้วกล้า File does not exist

บันทึกการสอน 302

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
แจ้งกิจกรรมโอเพ่นเฮ้า
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
27 14450 เด็กหญิงนิตยา จาดเปรม
Nittaya Jadperm
ลากิจ 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 45 44 0 0 0 0 1

คาบที่ 1

คาบที่ 2

รหัสวิชา อ23102 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
15 14324 เด็กชายวิสัยรัตน์ พานารัตน์
Wisairat Phanarat
ขาด 1 คาบ
27 14450 เด็กหญิงนิตยา จาดเปรม
Nittaya Jadperm
ลากิจ 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 45 43 0 0 1 0 1

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8