ห้องเรียน Online

302 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/uij-rzpi-znf

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 302

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-11-27
โฮมรูม
ครูวัชราภรณ์
2402

อ20212
ครูปัถย์
2402

ง23101
ครูเรือนคำ
2402

ว23102
ครูณัฐณิชา
1303

ค23102
ครูวัชราภรณ์
2402

ท23102
ครูธีริศรา
2402

ส23104
ครูประภาพร
2402

พ23102
ครูราเชนทร์
2402

อังคาร
2023-11-28
โฮมรูม
ครูวัชราภรณ์
2402

ก20921
ครูรุ่งทิวา
2402

จ20206
ครูLiu
2402

อ20212
ครูปัถย์
2402

ท23102
ครูธีริศรา
2402

ค23102
ครูวัชราภรณ์
2402

อ23102
ครูสุนัย
2402

ประชุม
ครูวัชราภรณ์
หอประชุม

พุธ
2023-11-29
โฮมรูม
ครูวัชราภรณ์
2402

ส23102
ครูธัญญลักษณ์
2402

ง23101
ครูเรือนคำ
2402

อ23102
ครูสุนัย
2402

ศ23102
ครูธิภาพร
2402

com3
ครูสุวิมล
คอม3

ชุมนุม
ครูวัชราภรณ์
2402

ลส/นน
ครูวัชราภรณ์
2402

พฤหัส
2023-11-30
โฮมรูม
ครูวัชราภรณ์
2402

ค23102
ครูวัชราภรณ์
2402

ส23104
ครูประภาพร
2402.

อ23102
ครูสุนัย
2402

อ20206
ครูSerisha
2402

ศ23102
ครูธิภาพร
2402

ส23102
ครูธัญญลักษณ์
2402

ศุกร์
2023-12-01
โฮมรูม
ครูวัชราภรณ์
2402

คุณธรรม
ครูวัชราภรณ์
2402

ค23206
ครูวัชราภรณ์
2402

ท23102
ครูธีริศรา
2402

จ20206
ครูLiu
2402

ว23102
ครูณัฐณิชา
1303

พ23104
ครูราเชนทร์
สนาม4

แผนการสอนระยะยาว 302

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com3 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 3 ครูสุวิมล แกล้วกล้า
2 ก20921 กิจกรรมแนะแนว6 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
3 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
4 ค23206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 6 ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท File does not exist
6 ง23101 การงานอาชีพ 3 ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม
7 จ20206 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 ครูLiu Mengyu
8 ชุมนุม ชุมนุม ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท File does not exist
9 ท23102 ภาษาไทย 6 ครูธีริศรา สายวงค์
10 ประชุม ระดับชั้น ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท File does not exist
11 พ23102 สุขศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
12 พ23104 พลศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
13 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท File does not exist
14 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 ครูณัฐณิชา แสงเรือง
15 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูธิภาพร แจ่มดวง
16 ส23102 สังคมศึกษา 6 ครูธัญญลักษณ์ จันทร์ศิริ
17 ส23104 พระพุทธศาสนา 3 ครูประภาพร เหล่าพิเดช File does not exist
18 อ20206 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 6 ครูSerisha Govender
19 อ20212 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 6 ครูปัถย์ มะยาระ
20 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูสุนัย สิงห์ทอง
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท File does not exist

บันทึกการสอน 302

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8