ห้องเรียน Online

401 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/nmv-rfir-ufg

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 401

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูพิชาณัสม์


ว30241
ครูจีรนันท์
2201

ว30221
ครูพิชาณัสม์
2201

ค31201
ครูสุวรรณี
2201

ว30201
ครูนภาพร
2201

อ30201
ครูRichard
2201

ก31901
ครูวันทิพย์
2201

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูพิชาณัสม์


ศ31101
ครูศุภฤกษ์
2201

ค31105
ครูจันทิมา
2201

ว30221
ครูพิชาณัสม์
2201

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
2201

ท31101
ครูวาสนา
2201

ว30271
ครูวาสนา
คอม3

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูพิชาณัสม์


อ31101
ครูปัถย์
2201

ว30201
ครูนภาพร
2201

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
2201

ค31201
ครูสุวรรณี
2201

ส31103
ครูอารยา
2201

ว30241
ครูจีรนันท์
2201

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูพิชาณัสม์


ส31103
ครูอารยา
2201

ค31201
ครูสุวรรณี
2201

ค31105
ครูจันทิมา
2201

ว30221
ครูพิชาณัสม์
2201

อ31101
ครูปัถย์
2201

ว30201
ครูนภาพร
2201

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูพิชาณัสม์


ว30201
ครูนภาพร
2201

ง31101
ครูกุลวดี
2201

ค31201
ครูสุวรรณี
2201

ท31101
ครูวาสนา
2201

ว30241
ครูจีรนันท์
2201

พ31101
ครูชนพัฒน์
2201

แผนการสอนระยะยาว 401

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31901 แนะแนว1 ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค31105 คณิตศาสตร์ 1 ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
3 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ครูสุวรรณี ปริยานนท์
4 ง31101 การงานอาชีพ 1 ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
5 ท31101 ภาษาไทย 1 ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ File does not exist
6 พ31101 สุขศึกษา ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
7 ว30201 ฟิสิกส์ 1 ครูนภาพร แสนชมภู
8 ว30221 เคมี 1 ครูพิชาณัสม์ บุญรอด
9 ว30241 ชีววิทยา 1 ครูจีรนันท์ ซันซี
10 ว30271 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูวาสนา หงษ์ษา
11 ศ31101 ดนตรี ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
12 ส31101 สังคมศึกษา 1 ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
13 ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย ครูอารยา พิสุทธิพงษ์
14 อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 ครูRichard Tate
15 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ครูปัถย์ มะยาระ
16 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูพิชาณัสม์ บุญรอด File does not exist

บันทึกการสอน 401

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8