ห้องเรียน Online

401 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/nmv-rfir-ufg

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 401

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูพิชาณัสม์


ว30222
ครูพิชาณัสม์
2201

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
2201

ส31104
ครูอารยา
2201

ว30242
ครูจีรนันท์
2201

ว30202
ครูนภาพร
2201

ว30272
ครูวาสนา
คอม3

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูพิชาณัสม์


อ30202
ครูMichael terry
1204

ศ31102
ครูศุภฤกษ์
2201

ค31106
ครูจันทิมา
2201

ว30222
ครูพิชาณัสม์
2201

ค31202
ครูสุวรรณี
2201

ท31102
ครูวาสนา
2201

ประชุม
ครูพิชาณัสม์
หอประชุม

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูพิชาณัสม์


ว30242
ครูจีรนันท์
2201

อ31102
ครูปัถย์
2201

ว30202
ครูนภาพร
2201

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
2201

ค31202
ครูสุวรรณี
2201

ชุมนุม
ครูพิชาณัสม์
2201

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูพิชาณัสม์


ค31106
ครูจันทิมา
2201

ค31202
ครูสุวรรณี
2201

ก31905
ครูวันทิพย์
หอประชุม

ส31104
ครูอารยา
2201

ว30222
ครูพิชาณัสม์
2201

อ31102
ครูปัถย์
2201

ว30202
ครูนภาพร
2201

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูพิชาณัสม์


คุณธรรม
ครูพิชาณัสม์
2201

ว30202
ครูนภาพร
2201

ค31202
ครูสุวรรณี
2201

ง31102
ครูกุลวดี
2201

ท31102
ครูวาสนา
2201

ว30242
ครูจีรนันท์
2201

พ31102
ครูชนพัฒน์
2201

แผนการสอนระยะยาว 401

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค31106 คณิตศาสตร์ 2 ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
3 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ครูสุวรรณี ปริยานนท์
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูพิชาณัสม์ บุญรอด File does not exist
5 ง31102 การงานอาชีพ 2 ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูพิชาณัสม์ บุญรอด File does not exist
7 ท31102 ภาษาไทย 2 ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
8 ประชุม ระดับชั้น ครูพิชาณัสม์ บุญรอด File does not exist
9 พ31102 สุุขศึกษาและพลศึกษา 2 ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
10 ว30202 ฟิสิกส์ 2 ครูนภาพร แสนชมภู
11 ว30222 เคมี 2 ครูพิชาณัสม์ บุญรอด
12 ว30242 ชีววิทยา 2 ครูจีรนันท์ ซันซี
13 ว30272 การสร้างภาพกราฟิก ครูวาสนา หงษ์ษา
14 ศ31102 ดนตรี ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
15 ส31102 สังคมศึกษา 2 ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
16 ส31104 ประวัติศาสตร์สากล ครูอารยา พิสุทธิพงษ์
17 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูMichael terry -
18 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูปัถย์ มะยาระ
19 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูพิชาณัสม์ บุญรอด File does not exist

บันทึกการสอน 401

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูพิชาณัสม์ บุญรอด จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
open house การแก้คะแนน70%
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
21 13943 นางสาวธัญญารัตน์ ใจแก้ว
Thanyarat Jaikaew
ลาป่วย 1 คาบ
36 14080 นางสาวฮัสนี กาเส็มส๊ะ
Hussanee Khasamesa
ลาป่วย 1 คาบ
38 15553 นางสาวนันท์นภัส ทองเหง้า
Nunnapaht Thong-ngao
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 41 38 0 0 0 3 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8