ห้องเรียน Online

401 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/nmv-rfir-ufg

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 401

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-04-15
โฮมรูม
ครูพิชาณัสม์
2201

ว30242
ครูจีรนันท์
1304

ท31102
ครูวาสนา
2201

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
2201

ว30202
ครูนภาพร
1302

อ30202
ครูMaxim
2201

อังคาร
2024-04-16
โฮมรูม
ครูพิชาณัสม์
2201

ว30222
ครูพิชาณัสม์
1305

ว30272
ครูวาสนา
คอม3

ค31106
ครูจันทิมา
2201

ว30242
ครูจีรนันท์
1305

ค31202
ครูสุวรรณี
2201

อ31102
ครูปัถย์
2201

พุธ
2024-04-17
โฮมรูม
ครูพิชาณัสม์
2201

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
2201

ว30222
ครูพิชาณัสม์
1305

ว30202
ครูนภาพร
1305

ค31202
ครูสุวรรณี
2201

ศ31102
ครูศุภฤกษ์
2201

ชุมนุม
ครูพิชาณัสม์
2201

พฤหัส
2024-04-18
โฮมรูม
ครูพิชาณัสม์
2201

ก31905
ครูวรเชษฐ์
สภาสถาบัน

ท31102
ครูวาสนา
2201

ค31202
ครูสุวรรณี
2201

อ31102
ครูปัถย์
2201

ส31102
ครูพิศมัย
2201

พ31102
ครูชนพัฒน์
2201

ประชุม
ครูพิชาณัสม์
หอประชุม

ศุกร์
2024-04-19
โฮมรูม
ครูพิชาณัสม์
2201

คุณธรรม
ครูพิชาณัสม์
2201

ง31102
ครูชลัมพร
2201

ค31106
ครูจันทิมา
2201

ค31202
ครูสุวรรณี
2201

ส31102
ครูพิศมัย
2201

ว30202
ครูนภาพร
1304

ว30272
ครูวาสนา
คอม3

แผนการสอนระยะยาว 401

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
2 ค31106 คณิตศาสตร์ 2 ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
3 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ครูสุวรรณี ปริยานนท์
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูพิชาณัสม์ บุญรอด File does not exist
5 ง31102 การงานอาชีพ 2 ครูชลัมพร ชุ่มจุ้ย
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูพิชาณัสม์ บุญรอด File does not exist
7 ท31102 ภาษาไทย 2 ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
8 ประชุม ระดับชั้น ครูพิชาณัสม์ บุญรอด File does not exist
9 พ31102 สุุขศึกษาและพลศึกษา 2 ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
10 ว30202 ฟิสิกส์ 2 ครูนภาพร แสนชมภู
11 ว30222 เคมี 2 ครูพิชาณัสม์ บุญรอด
12 ว30242 ชีววิทยา 2 ครูจีรนันท์ ซันซี
13 ว30272 การสร้างภาพกราฟิก ครูวาสนา หงษ์ษา
14 ศ31102 ดนตรี ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
15 ส31102 สังคมศึกษา 2 ครูพิศมัย แจ่มจรัส
16 ส31104 ประวัติศาสตร์สากล ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
17 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูMaxim Baev
18 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูปัถย์ มะยาระ
19 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูพิชาณัสม์ บุญรอด File does not exist

บันทึกการสอน 401

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8