ห้องเรียน Online

410 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 10

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/tko-nmqb-bvj

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 410

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-11-27
โฮมรูม
ครูวาสนา
1205

ง30270
ครูกุลวดี
1205

ค31102
ครูสุทธิศรี
1205

ว30272
ครูวาสนา
คอม3

ท30202
ครูธีริศรา
1205

ก31905
ครูวรเชษฐ์
สภาสถาบัน

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
1205

ศ31102
ครูศุภฤกษ์
1205

อังคาร
2023-11-28
โฮมรูม
ครูวาสนา
1205

ส30202
ครูอภิชาติ
1205

ท31102
ครูวาสนา
1205

ว31282
ครูวิชยาภรณ์
คอม4

ค31102
ครูสุทธิศรี
1205

พ30206
ครูชนพัฒน์
สนาม5

พุธ
2023-11-29
โฮมรูม
ครูวาสนา
1205

ง30270
ครูกุลวดี
1205

อ31102
ครูเศรษฐวิชย์
1205

ว30272
ครูวาสนา
คอม3

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1205

อ30202
ครูMaxim
1205

ชุมนุม
ครูวาสนา
1205

พฤหัส
2023-11-30
โฮมรูม
ครูวาสนา
1205

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
1205

ท30202
ครูธีริศรา
1205

อ31102
ครูเศรษฐวิชย์
1205

ส30202
ครูอภิชาติ
1205

ง30270
ครูกุลวดี
1205

ประชุม
ครูวาสนา
หอประชุม

ศุกร์
2023-12-01
โฮมรูม
ครูวาสนา
1205

คุณธรรม
ครูวาสนา
1205

ท31102
ครูวาสนา
1205

ง31102
ครูกุลวดี
1205

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1205

ว31182
ครูจีรนันท์
1205

พ31102
ครูชนพัฒน์
1205

แผนการสอนระยะยาว 410

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 ครูสุทธิศรี คำมะโน
3 คุณธรรม สวนศึกษา ครูวาสนา หงษ์ษา File does not exist
4 ง30270 ทักษะนักธุรกิจรุ่นใหม่ ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
5 ง31102 การงานอาชีพ 2 ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูวาสนา หงษ์ษา File does not exist
7 ท30202 การเขียน ครูธีริศรา สายวงค์
8 ท31102 ภาษาไทย 2 ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
9 ประชุม ระดับชั้น ครูวาสนา หงษ์ษา File does not exist
10 พ30206 กิจกรรมเข้าจังหวะ (ลีลาศ) ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
11 พ31102 สุุขศึกษาและพลศึกษา 2 ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
12 ว30272 การสร้างภาพกราฟิก ครูวาสนา หงษ์ษา
13 ว31182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 ครูจีรนันท์ ซันซี
14 ว31282 หุ่นยนต์ 2 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
15 ศ31102 ดนตรี ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
16 ส30202 การเมืองการปกครอง ครูอภิชาติ อินกัน
17 ส31102 สังคมศึกษา 2 ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
18 ส31104 ประวัติศาสตร์สากล ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
19 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูMaxim Baev
20 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูวาสนา หงษ์ษา File does not exist

บันทึกการสอน 410

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8