ห้องเรียน Online

410 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 10

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/tko-nmqb-bvj

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 410

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูธีรพล


โฮมรูม
ครูสุุทธิศรี


พ31102
ครูชนพัฒน์
2205

ท31102
ครูชวัลกร
2205

ว30272
ครูวาสนา
คอม3

อ30202
ครูMichael terry
1204

ศ31102
ครูศุภฤกษ์
2205

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูธีรพล


โฮมรูม
ครูสุุทธิศรี


ส31102
ครูพิศมัย
2205

ว31282
ครูวิชยาภรณ์
คอม4

ก31905
ครูวันทิพย์
หอประชุม

ง30248
ครูกุลวดี
2205

ว31182
ครูอารีรัตน์
2205

ประชุม
ครูธีรพล
หอประชุม

ประชุม
ครูสุุทธิศรี
หอประชุม

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูธีรพล


โฮมรูม
ครูสุุทธิศรี


ง31102
ครูชลัมพร
2205

ส31102
ครูพิศมัย
2205

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
2205

ส30202
ครูอภิชาติ
2205

ท30202
ครูธีรพล
2205

ชุมนุม
ครูธีรพล
2205

ชุมนุม
ครูสุุทธิศรี
2205

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูธีรพล


โฮมรูม
ครูสุุทธิศรี


ง30248
ครูกุลวดี
2205

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
2205

อ31102
ครูเศรษฐวิชย์
2205

ค31102
ครูสุุทธิศรี
2205

ท31102
ครูชวัลกร
2205

ว31182
ครูอารีรัตน์
2205

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูธีรพล


โฮมรูม
ครูสุุทธิศรี


คุณธรรม
ครูธีรพล
2205

คุณธรรม
ครูสุุทธิศรี
2205

อ31102
ครูเศรษฐวิชย์
2205

ค31102
ครูสุุทธิศรี
2205

ท30202
ครูธีรพล
2205

ง30248
ครูกุลวดี
2205

ส30202
ครูอภิชาติ
2205

แผนการสอนระยะยาว 410

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 ครูสุุทธิศรี คำมะโน
3 คุณธรรม สวนศึกษา ครูธีรพล คำมะโน File does not exist
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสุุทธิศรี คำมะโน File does not exist
5 ง30248 ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
6 ง31102 การงานอาชีพ 2 ครูชลัมพร ชุ่มจุ้ย File does not exist
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูธีรพล คำมะโน File does not exist
8 ชุมนุม ชุมนุม ครูสุุทธิศรี คำมะโน File does not exist
9 ท30202 การเขียน ครูธีรพล คำมะโน
10 ท31102 ภาษาไทย 2 ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
11 ประชุม ระดับชั้น ครูธีรพล คำมะโน File does not exist
12 ประชุม ระดับชั้น ครูสุุทธิศรี คำมะโน File does not exist
13 พ31102 สุุขศึกษาและพลศึกษา 2 ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
14 ว30272 การสร้างภาพกราฟิก ครูวาสนา หงษ์ษา
15 ว31182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 ครูอารีรัตน์ อินทรชิต
16 ว31282 หุ่นยนต์ 2 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
17 ศ31102 ดนตรี ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
18 ส30202 การเมืองการปกครอง ครูอภิชาติ อินกัน
19 ส31102 สังคมศึกษา 2 ครูพิศมัย แจ่มจรัส
20 ส31104 ประวัติศาสตร์สากล ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
21 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูMichael terry -
22 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย
23 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูธีรพล คำมะโน File does not exist
24 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสุุทธิศรี คำมะโน File does not exist

บันทึกการสอน 410

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูสุุทธิศรี คำมะโน จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ประชาสัมพันธ์งานเปิดบ้านวิชาการ/ความสะอาดห้องเรียน
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
22 13908 นางสาวชิดชนก เทียนอร่าม
Chadchanok Tanearam
ขาด 1 คาบ
27 13960 นางสาวนิรานันท์ จันทร์สวัสดิ์
Niranan Jansawat
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 38 36 0 0 1 1 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8