ห้องเรียน Online

410 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 10

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/tko-nmqb-bvj

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 410

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูธีรพล


โฮมรูม
ครูสุุทธิศรี


ท31101
ครูชวัลกร
2205

พ31101
ครูชนพัฒน์
2205

ว30273
ครูวาสนา
คอม3

ว30273
ครูวาสนา
คอม3

ค31101
ครูสุุทธิศรี
2205

อ30201
ครูRichard
2205

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูธีรพล


โฮมรูม
ครูสุุทธิศรี


ว31281
ครูวิชยาภรณ์
คอม4

ส31103
ครูสุทธาวรรณ
2205

ง30247
ครูกุลวดี
2205

ก31901
ครูวันทิพย์
2205

ศ31101
ครูศุภฤกษ์
2205

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูธีรพล


โฮมรูม
ครูสุุทธิศรี


ส31103
ครูสุทธาวรรณ
2205

ส31101
ครูวรเชษฐ์
2205

ง30247
ครูกุลวดี
2205

ท30201
ครูธีรพล
2205

ว31181
ครูอารีรัตน์
2205

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูธีรพล


โฮมรูม
ครูสุุทธิศรี


ส30201
ครูอภิชาติ
2205

อ31101
ครูศรษฐวิชย์
2205

ค31101
ครูสุุทธิศรี
2205

ท31101
ครูชวัลกร
2205

ง31101
ครูกุลวดี
2205

ว31181
ครูอารีรัตน์
2505

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูธีรพล


โฮมรูม
ครูสุุทธิศรี


ส31101
ครูวรเชษฐ์
2205

อ31101
ครูศรษฐวิชย์
2205

ท30201
ครูธีรพล
2205

ง30247
ครูกุลวดี
2205

ส30201
ครูอภิชาติ
2205

แผนการสอนระยะยาว 410

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31901 แนะแนว1 ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 ครูสุุทธิศรี คำมะโน
3 ง30247 การเปลี่ยนผ่านของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
4 ง31101 การงานอาชีพ 1 ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
5 ท30201 การอ่าน ครูธีรพล คำมะโน
6 ท31101 ภาษาไทย 1 ครูชวัลกร วิเศษสิงห์ File does not exist
7 พ31101 สุขศึกษา ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
8 ว30273 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงาน ครูวาสนา หงษ์ษา
9 ว31181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1 ครูอารีรัตน์ อินทรชิต
10 ว31281 หุ่นยนต์ 1 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
11 ศ31101 ดนตรี ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
12 ส30201 อาเซียนศึกษา ครูอภิชาติ อินกัน
13 ส31101 สังคมศึกษา 1 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
14 ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
15 อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 ครูRichard Tate
16 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ครูศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูธีรพล คำมะโน File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสุุทธิศรี คำมะโน File does not exist

บันทึกการสอน 410

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8