ห้องเรียน Online

410 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 10

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/tko-nmqb-bvj

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 410

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-05-27
โฮมรูม
ครูสุทธิศรี
1413

ศ31101
ครูศุภฤกษ์
1413

ค31101
ครูสุทธิศรี
1413

ต31203
ครูHan
1312

จ31203
ครูLiu
1203

ญ31203
ครูชลธิชา
1413

ง31101
ครูชลัมพร
1413

อ30207
ครูธนัญรดา
1413

ท30201
ครูธีรพล
1413

ก31901
ครูรุ่งทิวา
สภาสถาบัน

อังคาร
2024-05-28
โฮมรูม
ครูสุทธิศรี
1413

อ31101
ครูเศรษฐวิชย์
1413

พ31101
ครูชนพัฒน์
1413

ส31103
ครูอภิชาติ
1413

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1413

จ31203
ครูLiu
1203

ญ31203
ครูชลธิชา
1413

ต31203
ครูHan
1312

ท31101
ครูชวัลกร
1413

อ30207
ครูธนัญรดา
1413

พุธ
2024-05-29
โฮมรูม
ครูสุทธิศรี
1413

อ30207
ครูธนัญรดา
1413

จ31201
ครูนันท์กมล
1203

ญ31201
ครูปภัสนันท์
1413

ต31201
ครูนิรมล
1312

อ31101
ครูเศรษฐวิชย์
1413

ท31101
ครูชวัลกร
1413

ค31101
ครูสุทธิศรี
1413

ท30201
ครูธีรพล
1413

ชุมนุม
ครูสุทธิศรี
1413

พฤหัส
2024-05-30
โฮมรูม
ครูสุทธิศรี
1413

ว31271
ครูวัชโรจน์
คอม3

ว31181
ครูประภาพิชญ์
1413

จ31201
ครูนันท์กมล
1203

ญ31201
ครูปภัสนันท์
1413

ต31201
ครูนิรมล
1312

ประชุม
ครูสุทธิศรี
หอประชุม

ศุกร์
2024-05-31
โฮมรูม
ครูสุทธิศรี
1413

คุณธรรม
ครูสุทธิศรี
1413

จ31201
ครูนันท์กมล
1203

ญ31201
ครูปภัสนันท์
1413

ต31201
ครูนิรมล
1312

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1413

ส31103
ครูอภิชาติ
1413

อ30201
ครูLucas
1413

แผนการสอนระยะยาว 410

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31901 กิจกรรมแนะแนว1 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ File does not exist
2 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 ครูสุทธิศรี คำมะโน
3 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสุทธิศรี คำมะโน File does not exist
4 ง31101 การงานอาชีพ 1 ครูชลัมพร ชุ่มจุ้ย
5 จ31201 ภาษาจีน 1 ครูนันท์กมล สุมะนา File does not exist
6 จ31203 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 ครูLiu Mengyu File does not exist
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูสุทธิศรี คำมะโน File does not exist
8 ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น 1 ครูปภัสนันท์ แก้วแสง
9 ญ31203 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1 ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
10 ต31201 ภาษาเกาหลี1 ครูนิรมล จันทร์อินทร์ File does not exist
11 ต31203 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 1 ครูHan Deokhee File does not exist
12 ท30201 ศิลปะเพื่อการสื่อสาร ครูธีรพล คำมะโน
13 ท31101 ภาษาไทย 1 ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
14 ประชุม ระดับชั้น ครูสุทธิศรี คำมะโน File does not exist
15 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
16 ว31181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1 ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
17 ว31271 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูวัชโรจน์ อู่ผลเจริญ File does not exist
18 ศ31101 ดนตรี 1 ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
19 ส31101 สังคมมนุษย์และการอยู่ร่วมกันในสังคม ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ File does not exist
20 ส31103 ประวัติศาสตร์สังคมไทย ครูอภิชาติ อินกัน
21 อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 ครูLucas Boudesco File does not exist
22 อ30207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 ครูธนัญรดา พูนพิน File does not exist
23 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ครูเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย File does not exist
24 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสุทธิศรี คำมะโน File does not exist

บันทึกการสอน 410

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูสุทธิศรี คำมะโน จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
????จันทร์ 27 พ.ค. 2567???? 1. การรักษาระเบียบวินัย
2.การรักษาความสะอาดของโรงเรียน
3.การรักษาสาธารณสมบัติส่วนรวม
4. ในภาพประชุมระดับของนักเรียนชั้นม.1 ให้อยู่กับครูประจำชั้นเพื่อคัดกรองทักษะการอ่าน การรักษาสุขภาพของตนเอง
5.ให้สังเกตอาการส่วนบุคคล และการรักษามาตรการโควิด
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 42 42 0 0 0 0 0

คาบที่ 1

รหัสวิชา ศ31101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูศุภฤกษ์ กำลังเดช จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
เพลงประจำโรงเรียน
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
18 16520 นายณภัทร พูลทรัพย์
Napat Poonsup
ลากิจ 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 42 41 0 0 0 0 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

รหัสวิชา อ30207 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูธนัญรดา พูนพิน จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
Exercise 1a
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
18 16520 นายณภัทร พูลทรัพย์
Napat Poonsup
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 42 41 0 0 0 1 0

คาบที่ 7

คาบที่ 8