ห้องเรียน Online

610 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 10

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/qpz-kdrw-mwb

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 610

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-05-27
โฮมรูม
ครูสุธิดา สุดดี
1201

อ33101
ครูกาญจนา
1201

ท30205
ครูสุพรรษา
1201

ค33101
ครูปรีชา
1201

ส30207
ครูสมชาย
1201

ท33101
ครูสุธิดา สุดดี
1201

ง30270
ครูอรัญญา
1201

อังคาร
2024-05-28
โฮมรูม
ครูสุธิดา สุดดี
1201

ท33101
ครูสุธิดา สุดดี
1201

ว30296
ครูพิชัยณรงค์
คอม2

ก33901
ครูรุ่งทิวา
1201

ส33101
ครูวราภรณ์
1201

ค33101
ครูปรีชา
1201

ส30207
ครูสมชาย
1201

ประชุม
ครูสุธิดา สุดดี
หอประชุม

พุธ
2024-05-29
โฮมรูม
ครูสุธิดา สุดดี
1201

ชุมนุม
ครูสุธิดา สุดดี
1201

พฤหัส
2024-05-30
โฮมรูม
ครูสุธิดา สุดดี
1201

ง30270
ครูอรัญญา
1201

ว30294
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ส33101
ครูวราภรณ์
1201

ว33181
ครูพิมพ์พนิต
1201

อ30205
ครูGerly
1201

ศุกร์
2024-05-31
โฮมรูม
ครูสุธิดา สุดดี
1201

คุณธรรม
ครูสุธิดา สุดดี
1201

ท30205
ครูสุพรรษา
1201

ว30296
ครูพิชัยณรงค์
คอม2

ง30270
ครูอรัญญา
1201

อ33101
ครูกาญจนา
1201

พ33101
ครูใกล้รุ่ง
1201

แผนการสอนระยะยาว 610

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33901 กิจกรรมแนะแนว5 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 ครูปรีชา สุวรรณศรี
3 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร File does not exist
4 ง30270 ทักษะนักธุรกิจรุ่นใหม่ ครูอรัญญา มะลิวัลย์ File does not exist
5 ชุมนุม ชุมนุม ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร File does not exist
6 ท30205 หลักภาษา 1 ครูสุพรรษา คำอ่วน
7 ท33101 ภาษาไทย 5 ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
8 ประชุม ระดับชั้น ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร File does not exist
9 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
10 ว30294 การออกแบบภาพสามมิติขั้นสูง ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร File does not exist
11 ว30296 การตัดต่อวีดีโอ ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร File does not exist
12 ว33181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
13 ส30207 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ File does not exist
14 ส33101 สังคมศึกษา 5 ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร File does not exist
15 อ30205 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 5 ครูGerly Carado Lumactod File does not exist
16 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 ครูกาญจนา หารจันทร์ File does not exist
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร File does not exist

บันทึกการสอน 610

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
กาเชช้าเรียนให้ตรงเวลา
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
1 13720 นายคมทกร หมื่นจำนงค์
Komtkon Mungjumnong
ลาป่วย 1 คาบ
4 13749 นายณัฐนนท์ สุวรรณ
Nattanon Suwan
ขาด 1 คาบ
6 13801 นายพันธ์วริศ ชยุดาถิรทรัพย์
Panwaris Chayudathirasub
ขาด 1 คาบ
15 14664 นายรัฐชกร สำเร็จทรัพย์
Ratchakorn Samretsap
ขาด 1 คาบ
26 13908 นางสาวชิดชนก เทียนอร่าม
Chadchanok Tanearam
ลากิจ 1 คาบ
33 13996 นางสาวเพชรนภา รัตนปินตา
Peatnapa Ratanapinta
ลาป่วย 1 คาบ
38 14040 นางสาวศิริวรรณา วรบุตร
Siriwan Worabut
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 39 32 0 0 3 3 1

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

รหัสวิชา ส30207 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การทำสัญญา
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
1 13720 นายคมทกร หมื่นจำนงค์
Komtkon Mungjumnong
ลาป่วย 1 คาบ
26 13908 นางสาวชิดชนก เทียนอร่าม
Chadchanok Tanearam
ลากิจ 1 คาบ
33 13996 นางสาวเพชรนภา รัตนปินตา
Peatnapa Ratanapinta
ลาป่วย 1 คาบ
38 14040 นางสาวศิริวรรณา วรบุตร
Siriwan Worabut
ลาป่วย 1 คาบ
15 14664 นายรัฐชกร สำเร็จทรัพย์
Ratchakorn Samretsap
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 39 34 0 0 1 3 1

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

รหัสวิชา ง30270 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูอรัญญา มะลิวัลย์ จำนวน 2 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
เทคนิคในการทำการตลาดดิจิทัล
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
1 13720 นายคมทกร หมื่นจำนงค์
Komtkon Mungjumnong
ลาป่วย 2 คาบ
26 13908 นางสาวชิดชนก เทียนอร่าม
Chadchanok Tanearam
ลากิจ 2 คาบ
33 13996 นางสาวเพชรนภา รัตนปินตา
Peatnapa Ratanapinta
ลาป่วย 2 คาบ
38 14040 นางสาวศิริวรรณา วรบุตร
Siriwan Worabut
ลาป่วย 2 คาบ
15 14664 นายรัฐชกร สำเร็จทรัพย์
Ratchakorn Samretsap
ขาด 2 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 39 34 0 0 1 3 1

คาบที่ 8