ห้องเรียน Online

610 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 10

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/qpz-kdrw-mwb

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 610

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูกาญจนา


โฮมรูม
ครูสุพัตรา


อ33101
ครูกาญจนา
1207

ท30205
ครูวาสนา
1207

อ30205
ครูRonald
1207

ค33101
ครูณัฐพล
1207

ส30207
ครูสมชาย
1207

พ33101
ครูใกล้รุ่ง
1207

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูกาญจนา


โฮมรูม
ครูสุพัตรา


ท30205
ครูวาสนา
1207

ง30270
ครูวรามน
1207

ท33101
ครูสุธิดา สุดดี
1207

ส30207
ครูสมชาย
1207

ว33181
ครูวงศกร
1207

ว30296
ครูอรรณพ
คอม2

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูกาญจนา


โฮมรูม
ครูสุพัตรา


พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูกาญจนา


โฮมรูม
ครูสุพัตรา


ก33901
ครูสุพัตรา
1207

ง30270
ครูวรามน
1207

ค33101
ครูณัฐพล
1207

ว30296
ครูอรรณพ
คอม2

ส33101
ครูวราภรณ์
1207

อ33101
ครูกาญจนา
1207

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูกาญจนา


โฮมรูม
ครูสุพัตรา


ว30294
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ว33181
ครูวงศกร
1207

ส33101
ครูวราภรณ์
1207

ท33101
ครูสุธิดา สุดดี
1207

แผนการสอนระยะยาว 610

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33901 แนะแนว5 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 ครูณัฐพล อินทร์กลัด
3 ง30270 ทักษะนักธุรกิจรุ่นใหม่ ครูวรามน บุญเจริญ
4 ท30205 หลักภาษา 1 ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
5 ท33101 ภาษาไทย 5 ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร File does not exist
6 พ33101 สุขศึกษา ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
7 ว30294 การออกแบบภาพสามมิติขั้นสูง ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร File does not exist
8 ว30296 การตัดต่อวีดีโอ ครูอรรณพ สุุวรรณบำรุงสุข
9 ว33181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ครูวงศกร เอกทัตร
10 ส30207 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
11 ส33101 สังคมศึกษา 5 ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร
12 อ30205 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 5 ครูRonald Thomas
13 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 ครูกาญจนา หารจันทร์
14 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูกาญจนา หารจันทร์ File does not exist
15 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสุพัตรา เกตุสุข File does not exist

บันทึกการสอน 610

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8