ห้องเรียน Online

610 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 10

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/qpz-kdrw-mwb

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 610

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูกาญจนา


โฮมรูม
ครูสุพัตรา


ว30279
ครูอรรณพ
คอม2

ท30206
ครูวาสนา
1207

ว30295
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ง30271
ครูวรามน
1207

พ33102
ครูใกล้รุ่ง
1207

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูกาญจนา


โฮมรูม
ครูสุพัตรา


ง30271
ครูวรามน
1207

ส33102
ครูวราภรณ์
1207

ท30206
ครูวาสนา
1207

อ33102
ครูกาญจนา
1207

ท33102
ครูสุธิดา สุดดี
1207

ว30279
ครูอรรณพ
คอม2

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูกาญจนา


โฮมรูม
ครูสุพัตรา


ส30206
ครูสมชาย
1207

ค33102
ครูณัฐพล
1207

อ33102
ครูกาญจนา
1207

ท33102
ครูสุธิดา สุดดี
1207

ชุมนุม
ครูกาญจนา
1207

ชุมนุม
ครูสุพัตรา
1207

ประชุม
ครูกาญจนา
หอประชุม

ประชุม
ครูสุพัตรา
หอประชุม

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูกาญจนา


โฮมรูม
ครูสุพัตรา


อ30206
ครูRonald
1207

ก33905
ครูสุพัตรา
หอประชุม

ค33102
ครูณัฐพล
1207

ว33182
ครูพิมพ์พนิต
1207

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูกาญจนา


โฮมรูม
ครูสุพัตรา


คุณธรรม
ครูกาญจนา
1207

คุณธรรม
ครูสุพัตรา
1207

ว33182
ครูพิมพ์พนิต
1207

ส30206
ครูสมชาย
1207

ส33102
ครูวราภรณ์
1207

ง30271
ครูวรามน
1207

แผนการสอนระยะยาว 610

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33905 กิจกรรมแนะแนว6 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 ครูณัฐพล อินทร์กลัด
3 คุณธรรม สวนศึกษา ครูกาญจนา หารจันทร์ File does not exist
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสุพัตรา เกตุสุข File does not exist
5 ง30271 การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ครูวรามน บุญเจริญ
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูกาญจนา หารจันทร์ File does not exist
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูสุพัตรา เกตุสุข File does not exist
8 ท30206 หลักภาษา 2 ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
9 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
10 ประชุม ระดับชั้น ครูกาญจนา หารจันทร์ File does not exist
11 ประชุม ระดับชั้น ครูสุพัตรา เกตุสุข File does not exist
12 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
13 ว30279 สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ ครูอรรณพ สุุวรรณบำรุงสุข
14 ว30295 การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่องานธุรกิจ ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
15 ว33182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
16 ส30206 โลกศึกษา ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
17 ส33102 สังคมศึกษา 6 ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร
18 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 ครูRonald Thomas
19 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูกาญจนา หารจันทร์
20 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูกาญจนา หารจันทร์ File does not exist
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสุพัตรา เกตุสุข File does not exist

บันทึกการสอน 610

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูสุพัตรา เกตุสุข จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
เตรียมงาน โฮมรูม
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
1 12630 นายจิรเมธ พงษ์จินดา
Jiramate Pongjinda
ขาด 1 คาบ
4 12645 นายณวธร สมศรี
Nawathon Somsri
ขาด 1 คาบ
13 12755 นายวุฒิพร วิเชียรสมุทร
Whuttiporn Wishensamut
ลากิจ 1 คาบ
14 12762 นายศุภวัฒน์ ปานธรรมา
Supawat Phamtamma
ขาด 1 คาบ
15 14186 นายเตชินท์ คงทิม
Kraisit Khongthim
ขาด 1 คาบ
19 14695 นายเจษฎา พลอยวิเลิศ
Chesda Ployvilert
ขาด 1 คาบ
28 12927 นางสาวพิชชาพร สุระมณี
Pitchaporn Suramanee
ลากิจ 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 36 29 0 0 5 0 2

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8