ห้องเรียน Online

309 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/bnd-yoqc-mnx

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 309

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูอุดม


โฮมรูม
ครูทรรศวรรณ


อ23102
ครูกุลธิดา
2307

พ23102
ครูราเชนทร์
2307

ศ23101
ครูวจี
2307

ส23104
ครูชนสรณ์
2407

ก20921
ครูรุ่งทิวา
2307

อ20206
ครูRonald
2307

ว23102
ครูทรรศวรรณ
2307

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูอุดม


โฮมรูม
ครูทรรศวรรณ


ท23102
ครูกันต์กวี
2307

ว23102
ครูทรรศวรรณ
2307

ค23102
ครูสิทธินันท์
2307

ญ01
ครูชลธิชา
2307

ส23102
ครูประภาพร
2307

ส23104
ครูชนสรณ์
2407

ประชุม
ครูทรรศวรรณ
หอประชุม

ประชุม
ครูอุดม
หอประชุม

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูอุดม


โฮมรูม
ครูทรรศวรรณ


ค23102
ครูสิทธินันท์
2307

อ23102
ครูกุลธิดา
2307

ว23105
ครูสุวิมล
คอม4

ง20236
ครูอุดม
2307

ชุมนุม
ครูอุดม
โดมฯ

ชุมนุม
ครูทรรศวรรณ
โดมฯ

ลส/นน
ครูอุดม
โดมฯ

ลส/นน
ครูทรรศวรรณ
โดมฯ

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูอุดม


โฮมรูม
ครูทรรศวรรณ


ค23102
ครูสิทธินันท์
2307

ง20216
ครูศรมณีย์
คหะ

ท23102
ครูกันต์กวี
2307

ว23102
ครูทรรศวรรณ
2307

ศ23101
ครูวจี
2307

ว23105
ครูสุวิมล
คอม3

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูอุดม


โฮมรูม
ครูทรรศวรรณ


คุณธรรม
ครูทรรศวรรณ
2307

คุณธรรม
ครูอุดม
2307

ค23206
ครูสิทธินันท์
2307

ส23102
ครูประภาพร
2307

อ23102
ครูกุลธิดา
2307

พ23104
ครูราเชนทร์
สนาม3

ท23102
ครูกันต์กวี
2307

แผนการสอนระยะยาว 309

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20921 กิจกรรมแนะแนว6 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
3 ค23206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 6 ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูทรรศวรรณ ทองไวย์ File does not exist
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล File does not exist
6 ง20216 การประดิิษฐ์ของชำร่วย ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
7 ง20236 หุ่นยนต์เบื้องต้น ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
8 ชุมนุม ชุมนุม ครูทรรศวรรณ ทองไวย์ File does not exist
9 ชุมนุม ชุมนุม ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล File does not exist
10 ญ01 ญี่ปุ่น ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
11 ท23102 ภาษาไทย 6 ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
12 ประชุม ระดับชั้น ครูทรรศวรรณ ทองไวย์ File does not exist
13 ประชุม ระดับชั้น ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล File does not exist
14 พ23102 สุขศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
15 พ23104 พลศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
16 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูทรรศวรรณ ทองไวย์ File does not exist
17 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล File does not exist
18 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 ครูทรรศวรรณ ทองไวย์
19 ว23105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ครูสุวิมล แกล้วกล้า
20 ศ23101 ทัศนศิลป์ ครูวจี รจนศิลปี
21 ส23102 สังคมศึกษา 6 ครูประภาพร เหล่าพิเดช
22 ส23104 พระพุทธศาสนา 3 ครูชนสรณ์ มะยาระ
23 อ20206 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 6 ครูRonald Thomas
24 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร
25 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูทรรศวรรณ ทองไวย์ File does not exist
26 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล File does not exist

บันทึกการสอน 309

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูทรรศวรรณ ทองไวย์ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การเตรียมวัน open house
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
1 14215 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ทองคำรอด
Kiattisak Eaw-Heng
ลาป่วย 1 คาบ
2 14218 เด็กชายจักรินทร์ ดีเลิศ
Jakrin Deelead
ขาด 1 คาบ
9 14251 เด็กชายธนโชติ แซ่โง้ว
Tanachot Sae-Ngoe
ขาด 1 คาบ
11 14258 เด็กชายธันวา อ่างแก้ว
Tanwa Angkaew
มาสาย 1 คาบ
12 14261 เด็กชายธีรภพ โฉมศรี
Teerapob Chomsai
ขาด 1 คาบ
13 14277 เด็กชายนิธิศ จันทะวงษ์
Nithit Janthawong
ขาด 1 คาบ
14 14278 เด็กชายปกป้อง ปานะจำนงค์
Pokpong Panachamnong
ลาป่วย 1 คาบ
18 14336 เด็กชายสิปปภาส แก้วทองสกุล
Sippaphat Kaeothongsakun
ขาด 1 คาบ
41 14532 เด็กหญิงสุฐิตา ปานเจริญ
Suthita Panjaroen
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 42 33 1 0 5 3 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8