ห้องเรียน Online

309 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/bnd-yoqc-mnx

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 309

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-11-27
โฮมรูม
ครูสุพรรษา
2407

ศ23101
ครูวจี
2407

ว23105
ครูวัชโรจน์
คอม3

ค23206
ครูสิทธินันท์
2407

พ23102
ครูราเชนทร์
2407

อ23102
ครูกุลธิดา
2407

ก20921
ครูรุ่งทิวา
2407

ส23104
ครูสมชาย
2407

อังคาร
2023-11-28
โฮมรูม
ครูสุพรรษา
2407

ญ01
ครูชลธิชา
2407

ค23102
ครูสิทธินันท์
2407

อ23102
ครูกุลธิดา
2407

ท23102
ครูสุพรรษา
2407

ส23102
ครูธัญญลักษณ์
2407

ประชุม
ครูสุพรรษา
หอประชุม

พุธ
2023-11-29
โฮมรูม
ครูสุพรรษา
2407

อ20206
ครูSerisha
2407

ว23102
ครูสุรีย์
2407

ค23102
ครูสิทธินันท์
2407

ง20213
ครูกุลวดี
2407

ชุมนุม
ครูสุพรรษา
2407

ลส/นน
ครูสุพรรษา
2407

พฤหัส
2023-11-30
โฮมรูม
ครูสุพรรษา
2407

ว23102
ครูสุรีย์
1303

ท23102
ครูสุพรรษา
2407

พ23104
ครูราเชนทร์
สนาม3

ส23102
ครูธัญญลักษณ์
2407

ง20236
ครูอุดม
2407

ศุกร์
2023-12-01
โฮมรูม
ครูสุพรรษา
2407

คุณธรรม
ครูสุพรรษา
2407

อ23102
ครูกุลธิดา
2407

ท23102
ครูสุพรรษา
2407

ค23102
ครูสิทธินันท์
2407

ว23105
ครูวัชโรจน์
คอม3

ส23104
ครูสมชาย
2407

ศ23101
ครูวจี
2407

แผนการสอนระยะยาว 309

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20921 กิจกรรมแนะแนว6 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
3 ค23206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 6 ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสุพรรษา คำอ่วน File does not exist
5 ง20213 การปักผ้าด้วยมือ ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
6 ง20236 หุ่นยนต์เบื้องต้น ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูสุพรรษา คำอ่วน File does not exist
8 ญ01 ญี่ปุ่น ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
9 ท23102 ภาษาไทย 6 ครูสุพรรษา คำอ่วน
10 ประชุม ระดับชั้น ครูสุพรรษา คำอ่วน File does not exist
11 พ23102 สุขศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
12 พ23104 พลศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
13 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูสุพรรษา คำอ่วน File does not exist
14 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 ครูสุรีย์ นพวงษ์
15 ว23105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ครูวัชโรจน์ อู่ผลเจริญ
16 ศ23101 ทัศนศิลป์ ครูวจี รจนศิลปี
17 ส23102 สังคมศึกษา 6 ครูธัญญลักษณ์ จันทร์ศิริ
18 ส23104 พระพุทธศาสนา 3 ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
19 อ20206 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 6 ครูSerisha Govender
20 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสุพรรษา คำอ่วน File does not exist

บันทึกการสอน 309

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8