ห้องเรียน Online

309 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/bnd-yoqc-mnx

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 309

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูอุดม


โฮมรูม
ครูทรรศวรรณ


อ23101
ครูกุลธิดา
2307

ส23103
ครูชนสรณ์
2307

พ23103
ครูธานินทร์
สนาม3

พ23101
ครูราเชนทร์
2307

ก20917
ครูรุ่งทิวา
2307

ศ23102
ครูธิภาพร
2307

ง23101
ครูเรือนคำ
2307

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูอุดม


โฮมรูม
ครูทรรศวรรณ


ท23101
ครูกันต์กวี
2307

ค23101
ครูสิทธินันท์
2307

ญ01
ครูชลธิชา
2307

ส23101
ครูประภาพร
2307

ศ23102
ครูธิภาพร
2307

ส23103
ครูชนสรณ์
2307

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูอุดม


โฮมรูม
ครูทรรศวรรณ


อ23101
ครูกุลธิดา
2307

ค23101
ครูสิทธินันท์
2307

ว23101
ครูทรรศวรรณ
2307

ง23101
ครูเรือนคำ
2307

ง20235
ครูอุดม
2307

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูอุดม


โฮมรูม
ครูทรรศวรรณ


ค23101
ครูสิทธินันท์
2307

ง20208
ครูศรมณีย์
คหะ

ท23101
ครูกันต์กวี
2307

com3
ครูวิชยาภรณ์
คอม3

ว23101
ครูทรรศวรรณ
2307

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูอุดม


โฮมรูม
ครูทรรศวรรณ


ค23205
ครูสิทธินันท์
2307

ส23101
ครูประภาพร
2307

อ20205
ครูRonald
2307

ท23101
ครูกันต์กวี
2307

ว23101
ครูทรรศวรรณ
2307

อ23101
ครูกุลธิดา
2307

แผนการสอนระยะยาว 309

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com3 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 3 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร File does not exist
2 ก20917 แนะแนว5 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
3 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
4 ค23205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3 ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
5 ง20208 เบเกอรี่ ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
6 ง20235 ชื่่างอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
7 ง23101 การงานอาชีพ 3 ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม
8 ญ01 ญี่ปุ่น ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
9 ท23101 ภาษาไทย 5 ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
10 พ23101 สุขศึกษา ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
11 พ23103 พลศึกษา5 ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
12 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 ครูทรรศวรรณ ทองไวย์
13 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูธิภาพร แจ่มดวง
14 ส23101 สังคมศึกษา 5 ครูประภาพร เหล่าพิเดช
15 ส23103 ประวัติศาสตร์ 3 ครูชนสรณ์ มะยาระ
16 อ20205 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 5 ครูRonald Thomas
17 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูทรรศวรรณ ทองไวย์ File does not exist
19 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล File does not exist

บันทึกการสอน 309

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8