ห้องเรียน Online

309 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/bnd-yoqc-mnx

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 309

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-05-27
โฮมรูม
ครูสิทธินันท์
2507

อ20205
ครูRobert
2507

ท23101
ครูธีริศรา
2507

ค23101
ครูสิทธินันท์
2507

ว23101
ครูฐิตาพร
1301

พ23101
ครูราเชนทร์
2507

อ23101
ครูกุลธิดา
2507

ส23101
ครูธนายุทธ
2507

อังคาร
2024-05-28
โฮมรูม
ครูสิทธินันท์
2507

ค23101
ครูสิทธินันท์
2507

ง23101
ครูอุดม
2507

อ23101
ครูกุลธิดา
2507

ศ23102
ครูสุพรรษา
2507

ว23101
ครูฐิตาพร
2507

ประชุม
ครูสิทธินันท์
หอประชุม

พุธ
2024-05-29
โฮมรูม
ครูสิทธินันท์
2507

ค23205
ครูสิทธินันท์
2507

ง20242
ครูชลัมพร
2507

ส23103
ครูประภาพร
2507

ท23101
ครูธีริศรา
2507

ลส/นน
ครูสิทธินันท์
หอประชุม

ชุมนุม
ครูสิทธินันท์
2507

พฤหัส
2024-05-30
โฮมรูม
ครูสิทธินันท์
2507

ส23101
ครูธนายุทธ
2507

ท23101
ครูธีริศรา
2507

ค23101
ครูสิทธินันท์
2507

ก20917
ครูวรเชษฐ์
2507

อ23101
ครูกุลธิดา
2507

ศ23103
ครูธิภาพร
2507

ง23101
ครูอุดม
2507

ศุกร์
2024-05-31
โฮมรูม
ครูสิทธินันท์
2507

คุณธรรม
ครูสิทธินันท์
2507

com3
ครูวัชโรจน์
คอม3

ส23103
ครูประภาพร
2507

พ23103
ครูชนพัฒน์
สนาม3

ง20232
ครูนพดล
2507

แผนการสอนระยะยาว 309

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com3 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 3 ครูวัชโรจน์ อู่ผลเจริญ File does not exist
2 ก20917 กิจกรรมแนะแนว5 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน File does not exist
3 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
4 ค23205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 5 ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสิทธินันท์ สุวรรณที File does not exist
6 ง20232 งานช่างพื้นฐาน ครูนพดล แจ่มดวง
7 ง20242 งานบริการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ครูชลัมพร ชุ่มจุ้ย
8 ง23101 การงานอาชีพ 3 ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
9 ชุมนุม ชุมนุม ครูสิทธินันท์ สุวรรณที File does not exist
10 ท23101 ภาษาไทย 5 ครูธีริศรา สายวงค์
11 ประชุม ระดับชั้น ครูสิทธินันท์ สุวรรณที File does not exist
12 พ23101 สุขศึกษา 5 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม File does not exist
13 พ23103 พลศึกษา 5 ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์ File does not exist
14 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูสิทธินันท์ สุวรรณที File does not exist
15 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 ครูฐิตาพร คำฝึกฝน
16 ศ23102 ดนตรี 3 ครูสุพรรษา ชินราช
17 ศ23103 นาฏศิลป์ 3 ครูธิภาพร แจ่มดวง
18 ส23101 สังคมศึกษา 5 ครูธนายุทธ โหยหวล
19 ส23103 ประวัติศาสตร์ 3 ครูประภาพร เหล่าพิเดช File does not exist
20 อ20205 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 5 ครูRobert Bruce McKeith File does not exist
21 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร File does not exist
22 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสิทธินันท์ สุวรรณที File does not exist

บันทึกการสอน 309

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูสิทธินันท์ สุวรรณที จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การอ่านและตอบรับในไลน์กลุ่มประจำห้อง
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
5 15206 เด็กชายณัฐสิทธิ์ โชติเลอศักดิ์
Nattasit Chotlersuk
ขาด 1 คาบ
8 15233 เด็กชายนภัทร หลำเปี่ยม
Naphat Lampiam
ขาด 1 คาบ
9 15240 เด็กชายบวรลักษณ์ พัดทอง
Bawonlak Phatthong
ลาป่วย 1 คาบ
19 15295 เด็กชายสุธินันท์ โทณะวณิก
Sutinun Donavanik
ขาด 1 คาบ
22 15306 เด็กชายอติกานต์ ยอมิน
Atikarn Yomin
ขาด 1 คาบ
25 15312 เด็กชายอานัสดา หงปัญญา
Anatsada Hongpanya
ลาป่วย 1 คาบ
27 16069 เด็กชายธนกร พรมเกตุ
Tanakon Pomked
ลาป่วย 1 คาบ
40 15473 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บุญชู
Supapit Bunchoo
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 42 34 0 0 5 3 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

รหัสวิชา ค23101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูสิทธินันท์ สุวรรณที จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ข้อตกลงในห้องเรียน
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
5 15206 เด็กชายณัฐสิทธิ์ โชติเลอศักดิ์
Nattasit Chotlersuk
ขาด 1 คาบ
8 15233 เด็กชายนภัทร หลำเปี่ยม
Naphat Lampiam
มาสาย 1 คาบ
19 15295 เด็กชายสุธินันท์ โทณะวณิก
Sutinun Donavanik
มาสาย 1 คาบ
22 15306 เด็กชายอติกานต์ ยอมิน
Atikarn Yomin
มาสาย 1 คาบ
25 15312 เด็กชายอานัสดา หงปัญญา
Anatsada Hongpanya
ลาป่วย 1 คาบ
27 16069 เด็กชายธนกร พรมเกตุ
Tanakon Pomked
ลาป่วย 1 คาบ
40 15473 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บุญชู
Supapit Bunchoo
มาสาย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 42 35 4 0 1 2 0

คาบที่ 4

คาบที่ 5

รหัสวิชา ว23101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูฐิตาพร คำฝึกฝน จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การค้นพบของเมนเดล
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
5 15206 เด็กชายณัฐสิทธิ์ โชติเลอศักดิ์
Nattasit Chotlersuk
ขาด 1 คาบ
9 15240 เด็กชายบวรลักษณ์ พัดทอง
Bawonlak Phatthong
ลาป่วย 1 คาบ
25 15312 เด็กชายอานัสดา หงปัญญา
Anatsada Hongpanya
ลาป่วย 1 คาบ
27 16069 เด็กชายธนกร พรมเกตุ
Tanakon Pomked
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 42 38 0 0 1 3 0

คาบที่ 6

รหัสวิชา พ23101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
วัยทารก
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
5 15206 เด็กชายณัฐสิทธิ์ โชติเลอศักดิ์
Nattasit Chotlersuk
ขาด 1 คาบ
9 15240 เด็กชายบวรลักษณ์ พัดทอง
Bawonlak Phatthong
ลาป่วย 1 คาบ
25 15312 เด็กชายอานัสดา หงปัญญา
Anatsada Hongpanya
ลาป่วย 1 คาบ
27 16069 เด็กชายธนกร พรมเกตุ
Tanakon Pomked
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 42 38 0 0 1 3 0

คาบที่ 7

รหัสวิชา อ23101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
สอนแทน
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
5 15206 เด็กชายณัฐสิทธิ์ โชติเลอศักดิ์
Nattasit Chotlersuk
ขาด 1 คาบ
8 15233 เด็กชายนภัทร หลำเปี่ยม
Naphat Lampiam
ขาด 1 คาบ
9 15240 เด็กชายบวรลักษณ์ พัดทอง
Bawonlak Phatthong
ลาป่วย 1 คาบ
19 15295 เด็กชายสุธินันท์ โทณะวณิก
Sutinun Donavanik
ขาด 1 คาบ
22 15306 เด็กชายอติกานต์ ยอมิน
Atikarn Yomin
ขาด 1 คาบ
25 15312 เด็กชายอานัสดา หงปัญญา
Anatsada Hongpanya
ลาป่วย 1 คาบ
27 16069 เด็กชายธนกร พรมเกตุ
Tanakon Pomked
ลาป่วย 1 คาบ
40 15473 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บุญชู
Supapit Bunchoo
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 42 34 0 0 5 3 0

คาบที่ 8