ห้องเรียน Online

307 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/aam-soip-xiz

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 307

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-04-15
โฮมรูม
ครูชลัมพร
2405

ค23102
ครูสุทธิศรี
2405

อ23102
ครูสมพงษ์
2405

พ23102
ครูราเชนทร์
2405

ว23105
ครูวัชโรจน์
คอม3

ต01
ครูนิรมล
2405

ส23102
ครูนิพนธ์
2405

ศ23101
ครูวจี
2405

อังคาร
2024-04-16
โฮมรูม
ครูชลัมพร
2405

ค23102
ครูสุทธิศรี
2405

ว23102
ครูณัฐณิชา
2405

ค23206
ครูสิทธินันท์
2405

ท23102
ครูกันต์กวี
2405

พ23104
ครูราเชนทร์
สนาม3

ประชุม
ครูชลัมพร
หอประชุม

พุธ
2024-04-17
โฮมรูม
ครูชลัมพร
2405

ส23102
ครูนิพนธ์
2405

ท23102
ครูกันต์กวี
2405

ก20921
ครูรุ่งทิวา
2405

อ20206
ครูSerisha
2405

ว23102
ครูณัฐณิชา
1305

ชุมนุม
ครูชลัมพร
2405

ลส/นน
ครูชลัมพร
2405

พฤหัส
2024-04-18
โฮมรูม
ครูชลัมพร
2405

ท23102
ครูกันต์กวี
2405

อ23102
ครูสมพงษ์
2405

ศ23101
ครูวจี
2405

ค23102
ครูสุทธิศรี
2405

ส23104
ครูสมชาย
2405

ง20232
ครูชลัมพร
2405

ศุกร์
2024-04-19
โฮมรูม
ครูชลัมพร
2405

คุณธรรม
ครูชลัมพร
2405

ว23105
ครูวัชโรจน์
คอม3

ส23104
ครูสมชาย
2405

ง20236
ครูอุดม
2405

อ23102
ครูสมพงษ์
2405

แผนการสอนระยะยาว 307

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20921 กิจกรรมแนะแนว6 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 ครูสุทธิศรี คำมะโน
3 ค23206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 6 ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูชลัมพร ชุ่มจุ้ย File does not exist
5 ง20232 งานช่างพื้นฐาน ครูชลัมพร ชุ่มจุ้ย
6 ง20236 หุ่นยนต์เบื้องต้น ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูชลัมพร ชุ่มจุ้ย File does not exist
8 ต01 ภาษาเกาหลี ครูนิรมล จันทร์อินทร์
9 ท23102 ภาษาไทย 6 ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
10 ประชุม ระดับชั้น ครูชลัมพร ชุ่มจุ้ย File does not exist
11 พ23102 สุขศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
12 พ23104 พลศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
13 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูชลัมพร ชุ่มจุ้ย File does not exist
14 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 ครูณัฐณิชา แสงเรือง
15 ว23105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ครูวัชโรจน์ อู่ผลเจริญ
16 ศ23101 ทัศนศิลป์ ครูวจี รจนศิลปี
17 ส23102 สังคมศึกษา 6 ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
18 ส23104 พระพุทธศาสนา 3 ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
19 อ20206 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 6 ครูSerisha Govender
20 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูสมพงษ์ วันบัวแดง
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูชลัมพร ชุ่มจุ้ย File does not exist

บันทึกการสอน 307

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8