ห้องเรียน Online

307 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/aam-soip-xiz

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 307

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูนิพนธ์


โฮมรูม
ครูธีริศรา
2305

ว23101
ครูมานัส
2305

พ23101
ครูราเชนทร์
2305

ง23101
ครูเรือนคำ
2305

ค23101
ครูสิทธินันท์
2305

ท23101
ครูธีริศรา
2305

ส23103
ครูสมชาย
2305

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูนิพนธ์


โฮมรูม
ครูธีริศรา
2305

ง20206
ครูจงกลนี
คหะ

ค23101
ครูสิทธินันท์
2305

ว23101
ครูมานัส
2305

ง20208
ครูศรมณีย์
คหะ

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูนิพนธ์


โฮมรูม
ครูธีริศรา
2305

ว23101
ครูมานัส
2305

ศ23102
ครูศุภฤกษ์
2305

ค23101
ครูสิทธินันท์
2305

พ23103
ครูธานินทร์
สนาม3

อ23101
ครูสมพงษ์
2305

ท23101
ครูธีริศรา
2305

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูนิพนธ์


โฮมรูม
ครูธีริศรา
2305

อ23101
ครูสมพงษ์
2305

ท23101
ครูธีริศรา
2305

ง23101
ครูเรือนคำ
2305

ศ23102
ครูศุภฤกษ์
2305

ส23101
ครูนิพนธ์
2305

อ20205
ครูRonald
2305

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูนิพนธ์


โฮมรูม
ครูธีริศรา
2305

ส23101
ครูนิพนธ์
2305

อ23101
ครูสมพงษ์
2305

ก20917
ครูรุ่งทิวา
2305

ส23103
ครูสมชาย
2305

ค23205
ครูสิทธินันท์
2305

com3
ครูวิชยาภรณ์
คอม2

แผนการสอนระยะยาว 307

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com3 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 3 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร File does not exist
2 ก20917 แนะแนว5 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
3 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
4 ค23205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3 ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
5 ง20206 อาหารจานเดียว ครูจงกลนี ช้อนทอง
6 ง20208 เบเกอรี่ ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
7 ง23101 การงานอาชีพ 3 ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม
8 ท23101 ภาษาไทย 5 ครูธีริศรา สายวงค์
9 พ23101 สุขศึกษา ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
10 พ23103 พลศึกษา5 ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
11 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์
12 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
13 ส23101 สังคมศึกษา 5 ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
14 ส23103 ประวัติศาสตร์ 3 ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
15 อ20205 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 5 ครูRonald Thomas
16 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 ครูสมพงษ์ วันบัวแดง
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูธีริศรา สายวงค์ File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูนิพนธ์ อำพัฒน์ File does not exist

บันทึกการสอน 307

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8