ห้องเรียน Online

307 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/aam-soip-xiz

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 307

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูนิพนธ์


โฮมรูม
ครูธีริศรา
2305

ก20921
ครูรุ่งทิวา
2305

ว23102
ครูมานัส
2305

พ23102
ครูราเชนทร์
2305

ค23102
ครูสิทธินันท์
2305

ง20234
ครูชลัมพร
2305

ศ23101
ครูวจี
2305

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูนิพนธ์


โฮมรูม
ครูธีริศรา
2305

ค23102
ครูสิทธินันท์
2305

ท23102
ครูธีริศรา
2305

ว23102
ครูมานัส
2305

ง20216
ครูศรมณีย์
คหะ

ค้นคว้า
ครูธีริศรา
2305

ค้นคว้า
ครูนิพนธ์
2305

ประชุม
ครูธีริศรา
หอประชุม

ประชุม
ครูนิพนธ์
หอประชุม

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูนิพนธ์


โฮมรูม
ครูธีริศรา
2305

ท23102
ครูธีริศรา
2305

ว23102
ครูมานัส
2305

ค23102
ครูสิทธินันท์
2305

ส23104
ครูสมชาย
2305

อ23102
ครูสมพงษ์
2305

ชุมนุม
ครูนิพนธ์
โดมฯ

ชุมนุม
ครูธีริศรา
โดมฯ

ลส/นน
ครูนิพนธ์
โดมฯ

ลส/นน
ครูธีริศรา
โดมฯ

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูนิพนธ์


โฮมรูม
ครูธีริศรา
2305

ท23102
ครูธีริศรา
2305

อ23102
ครูสมพงษ์
2305

ว23105
ครูสุวิมล
คอม1

อ20206
ครูRonald
1204

ต01
ครูปัณณพร
2305

ส23102
ครูนิพนธ์
2305

ศ23101
ครูวจี
2305

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูนิพนธ์


โฮมรูม
ครูธีริศรา
2305

คุณธรรม
ครูธีริศรา
2305

คุณธรรม
ครูนิพนธ์
2305

พ23104
ครูราเชนทร์
สนาม3

อ23102
ครูสมพงษ์
2305

ส23102
ครูนิพนธ์
2305

ส23104
ครูสมชาย
2305

ค23206
ครูสิทธินันท์
2305

ว23105
ครูสุวิมล
คอม1

แผนการสอนระยะยาว 307

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20921 กิจกรรมแนะแนว6 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
3 ค23206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 6 ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูธีริศรา สายวงค์ File does not exist
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูนิพนธ์ อำพัฒน์ File does not exist
6 ค้นคว้า ซ่อมเสริม ครูธีริศรา สายวงค์ File does not exist
7 ค้นคว้า ซ่อมเสริม ครูนิพนธ์ อำพัฒน์ File does not exist
8 ง20216 การประดิิษฐ์ของชำร่วย ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
9 ง20234 ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น ครูชลัมพร ชุ่มจุ้ย File does not exist
10 ชุมนุม ชุมนุม ครูธีริศรา สายวงค์ File does not exist
11 ชุมนุม ชุมนุม ครูนิพนธ์ อำพัฒน์ File does not exist
12 ต01 ภาษาเกาหลี ครูปัณณพร ดิษฐยนันท์
13 ท23102 ภาษาไทย 6 ครูธีริศรา สายวงค์
14 ประชุม ระดับชั้น ครูธีริศรา สายวงค์ File does not exist
15 ประชุม ระดับชั้น ครูนิพนธ์ อำพัฒน์ File does not exist
16 พ23102 สุขศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
17 พ23104 พลศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
18 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูธีริศรา สายวงค์ File does not exist
19 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูนิพนธ์ อำพัฒน์ File does not exist
20 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์
21 ว23105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ครูสุวิมล แกล้วกล้า
22 ศ23101 ทัศนศิลป์ ครูวจี รจนศิลปี
23 ส23102 สังคมศึกษา 6 ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
24 ส23104 พระพุทธศาสนา 3 ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
25 อ20206 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 6 ครูRonald Thomas
26 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูสมพงษ์ วันบัวแดง
27 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูธีริศรา สายวงค์ File does not exist
28 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูนิพนธ์ อำพัฒน์ File does not exist

บันทึกการสอน 307

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูธีริศรา สายวงค์ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ชี้แจงกิจกรรมopen house/แจ้งคาบเรียนที่8 ให้นักเรียนอยู่กับครูที่ปรึกษา
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
5 14227 เด็กชายชัยวัฒน์ หงส์สุวรรณกุล
Chaiwat Hongsuwannakul
ขาด 1 คาบ
10 14272 เด็กชายนัทธพงศ์ เล่งบวรรัตน์
Nutthapong Langborwonrut
ขาด 1 คาบ
20 14368 เด็กชายธนดล เดชาฤทธิกุล
Tanadon Dacharittikun
มาสาย 1 คาบ
27 14406 เด็กหญิงเกวลิน อิ่มผล
Kewalin Impon
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 44 40 1 0 3 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8