ห้องเรียน Online

503 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/gos-gaht-zyu

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 503

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-11-27
โฮมรูม
ครูณัฐณิชา
1507

ว32183
ครูณัชชา
คอม1

ค32202
ครูพรทิพย์พา
1507

ก32905
ครูรุ่งทิวา
สภาสถาบัน

ว30204
ครูวงศกร
1508

I30202
ครูจีรนันท์
1309

อังคาร
2023-11-28
โฮมรูม
ครูณัฐณิชา
1507

ศ32103
ครูวรัญญา
1507

อ32102
ครูสุนัย
1507

ค32202
ครูพรทิพย์พา
1507

พ32102
ครูสุกัญญา
1507

ค32106
ครูภคพล
1507

ส32102
ครูอภิชาติ
1507

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
1507

พุธ
2023-11-29
โฮมรูม
ครูณัฐณิชา
1507

ค32202
ครูพรทิพย์พา
1507

ว30244
ครูภัทรสุดา
1507

ค32106
ครูภคพล
1507

ว30204
ครูวงศกร
1302

ชุมนุม
ครูณัฐณิชา
1507

อ30204
ครูRiomar
1507

พฤหัส
2023-11-30
โฮมรูม
ครูณัฐณิชา
1507

อ32102
ครูสุนัย
1507

ว30204
ครูวงศกร
1507

ว30244
ครูภัทรสุดา
1301

ว30224
ครูรุ้งตะวัน
1309

ท32102
ครูจิรประภา
1507

ศุกร์
2023-12-01
โฮมรูม
ครูณัฐณิชา
1507

คุณธรรม
ครูณัฐณิชา
1507

ท32102
ครูจิรประภา
1507

ค32202
ครูพรทิพย์พา
1507

ว30224
ครูรุ้งตะวัน
1304

ว30276
ครูณัชชา
คอม1

ส32102
ครูอภิชาติ
1507

I30202
ครูจีรนันท์
1305

ประชุม
ครูณัฐณิชา
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 503

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 I30202 การสื่อสารและการนําเสนอ IS2 ครูจีรนันท์ ซันซี
2 ก32905 กิจกรรมแนะแนว4 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
3 ค32106 คณิตศาสตร์ 4 ครูภคพล ใหม่สุยะ
4 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูณัฐณิชา แสงเรือง File does not exist
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูณัฐณิชา แสงเรือง File does not exist
7 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูจิรประภา บุญเสนอ
8 ประชุม ระดับชั้น ครูณัฐณิชา แสงเรือง File does not exist
9 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ครูสุกัญญา วาจารัตน์
10 ว30204 ฟิสิกส์ 4 ครูวงศกร เอกทัตร
11 ว30224 เคมี 4 ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
12 ว30244 ชีววิทยา 4 ครูภัทรสุดา หาดขุนทด
13 ว30276 การวาดภาพกราฟิก ครูณัชชา บุญประไพ
14 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครูณัชชา บุญประไพ
15 ศ32103 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
16 ศ32104 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
17 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูอภิชาติ อินกัน
18 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูRiomar Balhon Ega
19 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูสุนัย สิงห์ทอง
20 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูณัฐณิชา แสงเรือง File does not exist

บันทึกการสอน 503

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8