ห้องเรียน Online

503 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/gos-gaht-zyu

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 503

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูสุทธิพงษ์


ส32101
ครูไกรสิทธิ์
1508

ค32201
ครูพรทิพย์พา
1508

ง32101
ครูดวงเดือน
1508

ว30223
ครูรุ้งตะวัน
1508

ว30203
ครูสุทธิพงษ์
1508

ก32901
ครูรุ่งทิวา
1508

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูสุทธิพงษ์


อ32101
ครูสุนัย
1508

ว30223
ครูรุ้งตะวัน
1508

ว30243
ครูเบญจวรรณ
1508

ว30275
ครูณัชชา
คอม1

ศ32102
ครูยุทธพงศ์
1508

อ30203
ครูRichard
1508

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูสุทธิพงษ์


ง32101
ครูดวงเดือน
1508

ค32105
ครูภคพล
1508

ท32101
ครูจิรประภา
1508

ว30203
ครูสุทธิพงษ์
1508

ค32201
ครูพรทิพย์พา
1508

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
1508

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูสุทธิพงษ์


ว30243
ครูเบญจวรรณ
1508

ค32201
ครูพรทิพย์พา
1508

ค32105
ครูภคพล
1508

ว30203
ครูสุทธิพงษ์
1508

ท32101
ครูจิรประภา
1508

ศ32101
ครูวรัญญา
1508

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูสุทธิพงษ์


พ32101
ครูสุกัญญา
1508

ค32201
ครูพรทิพย์พา
1508

ว30203
ครูสุทธิพงษ์
1508

ว30243
ครูเบญจวรรณ
1508

ว30223
ครูรุ้งตะวัน
1508

อ32101
ครูสุนัย
1508

แผนการสอนระยะยาว 503

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก32901 แนะแนว3 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค32105 คณิตศาสตร์ 3 ครูภคพล ใหม่สุยะ
3 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข
4 ง32101 การงานอาชีพ 3 ครูดวงเดือน จันทร์นพ
5 ท32101 ภาษาไทย 3 ครูจิรประภา บุญเสนอ
6 พ32101 สุขศึกษา ครูสุกัญญา วาจารัตน์
7 ว30203 ฟิสิกส์ 3 ครูสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง
8 ว30223 เคมี 3 ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
9 ว30243 ชีววิทยา 3 ครูเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์
10 ว30275 การออกแบบภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูณัชชา บุญประไพ
11 ศ32101 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
12 ศ32102 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
13 ส32101 สังคมศึกษา 3 ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
14 อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูRichard Tate
15 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ครูสุนัย สิงห์ทอง
16 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง File does not exist

บันทึกการสอน 503

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8