ห้องเรียน Online

503 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/gos-gaht-zyu

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 503

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูสุทธิพงษ์


ว30204
ครูสุทธิพงษ์
1508

ว30224
ครูรุ้งตะวัน
1508

ค32202
ครูพรทิพย์พา
1508

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
1508

ส32102
ครูนิพนธ์
1508

ว30204
ครูสุทธิพงษ์
1508

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูสุทธิพงษ์


พ32102
ครูสุกัญญา
1508

ว30244
ครูเบญจวรรณ
1508

ศ32103
ครูวรัญญา
1508

ว30224
ครูรุ้งตะวัน
1508

ค32106
ครูภคพล
1508

ก32905
ครูรุ่งทิวา
หอประชุม

อ30204
ครูMichael terry
1508

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูสุทธิพงษ์


ว32183
ครูณัชชา
คอม1

ค32202
ครูพรทิพย์พา
1508

ท32102
ครูจิรประภา
1508

ส32102
ครูนิพนธ์
1508

ชุมนุม
ครูสุทธิพงษ์
1508

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูสุทธิพงษ์


ว30204
ครูสุทธิพงษ์
1508

ว30244
ครูเบญจวรรณ
1508

ค32202
ครูพรทิพย์พา
1508

ค32106
ครูภคพล
1508

ท32102
ครูจิรประภา
1508

อ32102
ครูสุนัย
1508

ประชุม
ครูสุทธิพงษ์
หอประชุม

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูสุทธิพงษ์


คุณธรรม
ครูสุทธิพงษ์
1508

ว30276
ครูณัชชา
คอม1

ว30204
ครูสุทธิพงษ์
1508

ค32202
ครูพรทิพย์พา
1508

ว30244
ครูเบญจวรรณ
1508

ว30224
ครูรุ้งตะวัน
1508

อ32102
ครูสุนัย
1508

แผนการสอนระยะยาว 503

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก32905 กิจกรรมแนะแนว4 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค32106 คณิตศาสตร์ 4 ครูภคพล ใหม่สุยะ
3 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง File does not exist
5 ชุมนุม ชุมนุม ครูสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง File does not exist
6 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูจิรประภา บุญเสนอ
7 ประชุม ระดับชั้น ครูสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง File does not exist
8 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ครูสุกัญญา วาจารัตน์
9 ว30204 ฟิสิกส์ 4 ครูสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง
10 ว30224 เคมี 4 ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
11 ว30244 ชีววิทยา 4 ครูเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์
12 ว30276 การวาดภาพกราฟิก ครูณัชชา บุญประไพ
13 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครูณัชชา บุญประไพ
14 ศ32103 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
15 ศ32104 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
16 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
17 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูMichael terry -
18 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูสุนัย สิงห์ทอง
19 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง File does not exist

บันทึกการสอน 503

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
Openhouse
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 19 19 0 0 0 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

รหัสวิชา ศ32103 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูวรัญญา พันธ์แก้ว จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
หน่วยที่6 ละครสร้างสรรค์
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
16 15131 นางสาวพัชธิชา พะยา
Patthicha Paya
ลากิจ 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 19 18 0 0 0 0 1

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8