ห้องเรียน Online

503 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/gos-gaht-zyu

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 503

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-05-27
โฮมรูม
ครูรุ้งตะวัน
1506

ง32101
ครูดวงเดือน
1506

ค32201
ครูพรทิพย์พา
1506

ว30203
ครูวงศกร
1506

ก32901
ครูรุ่งทิวา
สภาสถาบัน

อังคาร
2024-05-28
โฮมรูม
ครูรุ้งตะวัน
1506

ว30223
ครูรุ้งตะวัน
1305

ค32201
ครูพรทิพย์พา
1506

ศ32101
ครูวรัญญา
1506

อ32101
ครูสุนัย
1506

ศ32103
ครูยุทธพงศ์
1506

พ32101
ครูสุกัญญา
1506

พุธ
2024-05-29
โฮมรูม
ครูรุ้งตะวัน
1506

ค32105
ครูภคพล
1506

ท32101
ครูจิรประภา
1506

อ32101
ครูสุนัย
1506

ค32201
ครูพรทิพย์พา
1506

ว30243
ครูภัทรสุดา
1506

ง32101
ครูดวงเดือน
1506

ชุมนุม
ครูรุ้งตะวัน
1506

พฤหัส
2024-05-30
โฮมรูม
ครูรุ้งตะวัน
1506

ส32101
ครูนิพนธ์
1506

ค32105
ครูภคพล
1506

ว30243
ครูภัทรสุดา
1301

ว30275
ครูณัชชา
คอม1

อ30203
ครูRobert
1506

ท32101
ครูจิรประภา
1506

ศุกร์
2024-05-31
โฮมรูม
ครูรุ้งตะวัน
1506

คุณธรรม
ครูรุ้งตะวัน
1506

ค32201
ครูพรทิพย์พา
1506

ว30203
ครูวงศกร
1304

ส32101
ครูนิพนธ์
1506

ว30223
ครูรุ้งตะวัน
1506

ประชุม
ครูรุ้งตะวัน
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 503

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก32901 กิจกรรมแนะแนว3 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ File does not exist
2 ค32105 คณิตศาสตร์ 3 ครูภคพล ใหม่สุยะ
3 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์ File does not exist
5 ง32101 การงานอาชีพ 3 ครูดวงเดือน จันทร์นพ
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์ File does not exist
7 ท32101 ภาษาไทย 3 ครูจิรประภา บุญเสนอ
8 ประชุม ระดับชั้น ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์ File does not exist
9 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ครูสุกัญญา วาจารัตน์
10 ว30203 ฟิสิกส์ 3 ครูวงศกร เอกทัตร
11 ว30223 เคมี 3 ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
12 ว30243 ชีววิทยา 3 ครูภัทรสุดา หาดขุนทด
13 ว30275 การออกแบบภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูณัชชา บุญประไพ File does not exist
14 ศ32101 นาฏศิลป์ 1 ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
15 ศ32103 ทัศนศิลป์ 1 ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
16 ส32101 สังคมศึกษา 3 ครูนิพนธ์ อำพัฒน์ File does not exist
17 อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูRobert Bruce McKeith File does not exist
18 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ครูสุนัย สิงห์ทอง File does not exist
19 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์ File does not exist

บันทึกการสอน 503

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การทำหน้าที่เวรประจำวันของห้องเรียนให้สะอาดเรียบร้อย/ ม.1 เข้าแถวหน้าห้องเรียน เพื่อทดสอบการอ่าน/ การดูแลสุขภาพตนเองในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย หากพบอาการป่วย รีบแจ้งห้องพยาบาลเพื่อรักษาเบื้องต้น และส่งต่อถัดไป
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
1 14246 นายธนกฤต คำมะโน
Thanakrit Khammano
ลาป่วย 1 คาบ
17 14488 นางสาวภคพร แย้มเนตร
Phakaporn Yamnetr
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 31 29 0 0 0 2 0

คาบที่ 1

รหัสวิชา ง32101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูดวงเดือน จันทร์นพ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การดูแลรักษาและทำความสะอาดบ้าน/ใบงานที่1
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
1 14246 นายธนกฤต คำมะโน
Thanakrit Khammano
ลาป่วย 1 คาบ
17 14488 นางสาวภคพร แย้มเนตร
Phakaporn Yamnetr
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 31 29 0 0 0 2 0

คาบที่ 2

รหัสวิชา ค32201 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติในวงกลมหนึ่งหน่วย
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
1 14246 นายธนกฤต คำมะโน
Thanakrit Khammano
ลาป่วย 1 คาบ
17 14488 นางสาวภคพร แย้มเนตร
Phakaporn Yamnetr
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 31 29 0 0 0 2 0

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8