ห้องเรียน Online

202 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/gvy-ogrp-wgf

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 202

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูธิภาพร


โฮมรูม
ครูเบญจมาศ


อ20209
ครูชญาดา
2402

ส22103
ครูรชยา
2402

ว22101
ครูอรรณพ
2402

ส22101
ครูพรพิมล
2402

ค22101
ครูศรายุทธ
2402

จ20203
ครูเบญจมาศ
2402

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูธิภาพร


โฮมรูม
ครูเบญจมาศ


อ22101
ครูชลธิชา
2402

ว22101
ครูอรรณพ
2402

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

พ22101
ครูศรัทธา
2402

ค22101
ครูศรายุทธ
2402

ส22103
ครูรชยา
2402

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูธิภาพร


โฮมรูม
ครูเบญจมาศ


ค22101
ครูศรายุทธ
2402

ศ22102
ครูธิภาพร
2402

อ20209
ครูชญาดา
2402

ว22101
ครูอรรณพ
2402

ท22101
ครูธีรพล
2402

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูธิภาพร


โฮมรูม
ครูเบญจมาศ


ก20909
ครูวันทิพย์
2402

ส22101
ครูพรพิมล
2402

จ20203
ครูเบญจมาศ
2402

อ22101
ครูชลธิชา
2402

ท22101
ครูธีรพล
2402

พ22103
ครูศรัทธา
สนาม2

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูธิภาพร


โฮมรูม
ครูเบญจมาศ


ค22205
ครูศรายุทธ
2402

ท22101
ครูธีรพล
2402

อ20203
ครูNeil
2402

ส20201
ครูสรารัตน์
2402

อ22101
ครูชลธิชา
2402

ศ22102
ครูธิภาพร
2402

แผนการสอนระยะยาว 202

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20909 แนะแนว3 ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
3 ค22205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
4 จ20203 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 ครูเบญจมาศ แสนย่าง
5 ท22101 ภาษาไทย 3 ครูธีรพล คำมะโน
6 พ22101 สุขศึกษา ครูศรัทธา เสาะเเสวง
7 พ22103 พลศึกษา3 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
8 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 ครูอรรณพ สุุวรรณบำรุงสุข
9 ว22105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
10 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูธิภาพร แจ่มดวง
11 ส20201 ท้องถิ่นของเรา ครูสรารัตน์ บุญสาลี
12 ส22101 สังคมศึกษา 3 ครูพรพิมล อาจชอบการ
13 ส22103 ประวัติศาสตร์ 2 ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
14 อ20203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูNeil Dudhill
15 อ20209 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 3 ครูชญาดา อุตรวิเศษ
16 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูธิภาพร แจ่มดวง File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูเบญจมาศ แสนย่าง File does not exist

บันทึกการสอน 202

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8