ห้องเรียน Online

202 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/gvy-ogrp-wgf

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 202

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-05-27
โฮมรูม
ครูรจนา
2302

ค22101
ครูทรงพล
2302

ท22101
ครูรจนา
2302

อ22101
ครูธนัญรดา
2302

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ต22201
ครูนิรมล
2302

อังคาร
2024-05-28
โฮมรูม
ครูรจนา
2302

ต22201
ครูนิรมล
2302

อ22101
ครูธนัญรดา
2302

ท22101
ครูรจนา
2302

อ20203
ครูLucas
2302

พ22101
ครูใกล้รุ่ง
2302

ส22101
ครูสรารัตน์
2302

ศ22102
ครูธิภาพร
2302

พุธ
2024-05-29
โฮมรูม
ครูรจนา
2302

ว22101
ครูอรรณพ
2302

อ20209
ครูชญาดา
2302

ส22103
ครูประภาพร
2302

ค22101
ครูทรงพล
2302

I20201
ครูรชยา
2302

ลส/นน
ครูรจนา
หอประชุม

ชุมนุม
ครูรจนา
2302

พฤหัส
2024-05-30
โฮมรูม
ครูรจนา
2302

ค22101
ครูทรงพล
2302

ก20909
ครูวรเชษฐ์
2302

พ22103
ครูศรัทธา
สนาม2

อ22101
ครูธนัญรดา
2302

ท22101
ครูรจนา
2302

ว22101
ครูอรรณพ
1304

ศุกร์
2024-05-31
โฮมรูม
ครูรจนา
2302

คุณธรรม
ครูรจนา
2302

ศ22103
ครูธิภาพร
2302

ส22101
ครูสรารัตน์
2302

ค22205
ครูวิรยา
2302

อ20209
ครูชญาดา
2302

ส22103
ครูประภาพร
2302

ประชุม
ครูรจนา
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 202

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้IS 1 ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
2 ก20909 กิจกรรมแนะแนว3 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน File does not exist
3 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 ครูทรงพล วรรณฤดี
4 ค22205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3 ครูวิรยา เชื่อมทอง
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูรจนา การามา File does not exist
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูรจนา การามา File does not exist
7 ต22201 เกาหลีน่ารู้ 1 ครูนิรมล จันทร์อินทร์ File does not exist
8 ท22101 ภาษาไทย 3 ครูรจนา การามา
9 ประชุม ระดับชั้น ครูรจนา การามา File does not exist
10 พ22101 สุขศึกษา 3 ครูใกล้รุ่ง ผลจัด File does not exist
11 พ22103 พลศึกษา 3 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
12 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูรจนา การามา File does not exist
13 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 ครูอรรณพ สุวรรณบำรุงสุข
14 ว22105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร File does not exist
15 ศ22102 ดนตรี 2 ครูธิภาพร แจ่มดวง
16 ศ22103 นาฏศิลป์ 2 ครูธิภาพร แจ่มดวง
17 ส22101 สังคมศึกษา 3 ครูสรารัตน์ บุญสาลี
18 ส22103 ประวัติศาสตร์ 2 ครูประภาพร เหล่าพิเดช
19 อ20203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูLucas Boudesco File does not exist
20 อ20209 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 3 ครูชญาดา อุตรวิเศษ
21 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 ครูธนัญรดา พูนพิน File does not exist
22 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูรจนา การามา File does not exist

บันทึกการสอน 202

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูรจนา การามา จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
-การเข้าแถวนักเรียนม.1-การดูแลรักษาสุขภาพเรื่องโควิด
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
1 15588 เด็กชายกรภัทร์ สังข์เสนาะ
Koraprat Sangsanor
ลาป่วย 1 คาบ
2 15589 เด็กชายกรวินท์ หะนิลนี
Korawin Haninnee
ลาป่วย 1 คาบ
4 15605 เด็กชายจิตพัต ได้ฤกษ์งาม
Jittapat Dairerkngarm
ลาป่วย 1 คาบ
15 15723 เด็กชายวีรภาพ หะยีโซ๊ะ
Weerapap Hayeesoh
ลากิจ 1 คาบ
20 15767 เด็กหญิงกวิสรา ไชยชนะ
Krivara Chai Chan
ลากิจ 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 47 42 0 0 0 3 2

คาบที่ 1

คาบที่ 2

รหัสวิชา ท22101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูรจนา การามา จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ท่ารำที่นารายณ์ใช้ปราบนนทก
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
1 15588 เด็กชายกรภัทร์ สังข์เสนาะ
Koraprat Sangsanor
ลาป่วย 1 คาบ
2 15589 เด็กชายกรวินท์ หะนิลนี
Korawin Haninnee
ลาป่วย 1 คาบ
4 15605 เด็กชายจิตพัต ได้ฤกษ์งาม
Jittapat Dairerkngarm
ลาป่วย 1 คาบ
15 15723 เด็กชายวีรภาพ หะยีโซ๊ะ
Weerapap Hayeesoh
ลากิจ 1 คาบ
20 15767 เด็กหญิงกวิสรา ไชยชนะ
Krivara Chai Chan
ลากิจ 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 47 42 0 0 0 3 2

คาบที่ 3

รหัสวิชา อ22101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูธนัญรดา พูนพิน จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
Reading
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
1 15588 เด็กชายกรภัทร์ สังข์เสนาะ
Koraprat Sangsanor
ลาป่วย 1 คาบ
2 15589 เด็กชายกรวินท์ หะนิลนี
Korawin Haninnee
ลาป่วย 1 คาบ
4 15605 เด็กชายจิตพัต ได้ฤกษ์งาม
Jittapat Dairerkngarm
ลาป่วย 1 คาบ
15 15723 เด็กชายวีรภาพ หะยีโซ๊ะ
Weerapap Hayeesoh
ลากิจ 1 คาบ
20 15767 เด็กหญิงกวิสรา ไชยชนะ
Krivara Chai Chan
ลากิจ 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 47 42 0 0 0 3 2

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

รหัสวิชา ต22201 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูนิรมล จันทร์อินทร์ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ทดสอบเรื่องสระภาษาเกาหลี
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
1 15588 เด็กชายกรภัทร์ สังข์เสนาะ
Koraprat Sangsanor
ลาป่วย 1 คาบ
2 15589 เด็กชายกรวินท์ หะนิลนี
Korawin Haninnee
ลาป่วย 1 คาบ
4 15605 เด็กชายจิตพัต ได้ฤกษ์งาม
Jittapat Dairerkngarm
ลาป่วย 1 คาบ
15 15723 เด็กชายวีรภาพ หะยีโซ๊ะ
Weerapap Hayeesoh
ลากิจ 1 คาบ
20 15767 เด็กหญิงกวิสรา ไชยชนะ
Krivara Chai Chan
ลากิจ 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 47 42 0 0 0 3 2

คาบที่ 8