ห้องเรียน Online

202 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/gvy-ogrp-wgf

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 202

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูธิภาพร


โฮมรูม
ครูเบญจมาศ


อ20210
ครูชญาดา
2402

ส22104
ครูรชยา
2402

ศ22101
ครูศศิวิมล
2402

ว22102
ครูอรรณพ
2402

ส22102
ครูพรพิมล
2402

ค22206
ครูศรายุทธ
2402

จ20204
ครูเบญจมาศ
2402

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูธิภาพร


โฮมรูม
ครูเบญจมาศ


ว22102
ครูอรรณพ
2402

อ22102
ครูชลธิชา
2402

ท22102
ครูธีรพล
2402

com2
ครูวิชยาภรณ์
คอม1

พ22102
ครูศรัทธา
2402

ค22102
ครูศรายุทธ
2402

ส22104
ครูรชยา
2402

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูธิภาพร


โฮมรูม
ครูเบญจมาศ


อ20210
ครูชญาดา
2402

ค22102
ครูศรายุทธ
2402

ท22102
ครูธีรพล
2402

ง22101
ครูวรามน
2402

ว22102
ครูอรรณพ
2402

ชุมนุม
ครูธิภาพร
โดมฯ

ชุมนุม
ครูเบญจมาศ
โดมฯ

ลส/นน
ครูธิภาพร
โดมฯ

ลส/นน
ครูเบญจมาศ
โดมฯ

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูธิภาพร


โฮมรูม
ครูเบญจมาศ


ง22101
ครูวรามน
2402

ศ22101
ครูศศิวิมล
2402

ส22102
ครูพรพิมล
2402

จ20204
ครูเบญจมาศ
2402

อ22102
ครูชลธิชา
2402

ท22102
ครูธีรพล
2402

พ22104
ครูศรัทธา
สนาม2

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูธิภาพร


โฮมรูม
ครูเบญจมาศ


คุณธรรม
ครูธิภาพร
2402

คุณธรรม
ครูเบญจมาศ
2402

ส20202
ครูสรารัตน์
2402

ค22102
ครูศรายุทธ
2402

อ20204
ครูNeil
1204

ก20913
ครูวันทิพย์
2402

อ22102
ครูชลธิชา
2402

ประชุม
ครูธิภาพร
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 202

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com2 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 2 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
2 ก20913 กิจกรรมแนะแนว4 ครูวันทิพย์ ซอมิ
3 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
4 ค22206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 4 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูธิภาพร แจ่มดวง File does not exist
6 คุณธรรม สวนศึกษา ครูเบญจมาศ แสนย่าง File does not exist
7 ง22101 การงานอาชีพ 2 ครูวรามน บุญเจริญ
8 จ20204 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 ครูเบญจมาศ แสนย่าง
9 ชุมนุม ชุมนุม ครูธิภาพร แจ่มดวง File does not exist
10 ชุมนุม ชุมนุม ครูเบญจมาศ แสนย่าง File does not exist
11 ท22102 ภาษาไทย 4 ครูธีรพล คำมะโน
12 ประชุม ระดับชั้น ครูธิภาพร แจ่มดวง File does not exist
13 พ22102 สุขศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
14 พ22104 พลศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
15 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูธิภาพร แจ่มดวง File does not exist
16 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูเบญจมาศ แสนย่าง File does not exist
17 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 ครูอรรณพ สุุวรรณบำรุงสุข
18 ศ22101 ทัศนศิลป์ ครูศศิวิมล คงกัน
19 ส20202 โลกในยุคปัจจุบัน ครูสรารัตน์ บุญสาลี
20 ส22102 สังคมศึกษา 4 ครูพรพิมล อาจชอบการ
21 ส22104 พระพุทธศาสนา 2 ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
22 อ20204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูNeil Dudhill
23 อ20210 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 4 ครูชญาดา อุตรวิเศษ
24 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
25 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูธิภาพร แจ่มดวง File does not exist
26 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูเบญจมาศ แสนย่าง File does not exist

บันทึกการสอน 202

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูเบญจมาศ แสนย่าง จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การชี้แจงการจัดกิจกรรม Open House
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
7 14805 เด็กชายปัญญากร ต๊ะคำ
Punyakon Wongtow
ลาป่วย 1 คาบ
17 14864 เด็กชายศุภณัฐ ชัยรินทร์
Supanat Chaiyarin
ขาด 1 คาบ
20 14881 เด็กชายอธิบดี ศิริพัฒน์
Atipbadee Siriphat
ขาด 1 คาบ
22 14887 เด็กชายอภิสิทธิ์ สระเกษ
Aphisit Saket
ขาด 1 คาบ
35 15015 เด็กหญิงภคนันท์ บัวพลอย
Pakanan Bourploy
มาสาย 1 คาบ
44 15074 เด็กหญิงอรนันต์ ป้อมประเสริฐ
Oranan Pomprasert
ลาป่วย 1 คาบ
47 15082 เด็กหญิงอินทุภา พิชัยช่วง
Intuapa Phichaichuang
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 47 40 1 0 4 2 0

คาบที่ 1

รหัสวิชา ว22102 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูอรรณพ สุุวรรณบำรุงสุข จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
พลังงาน
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
4 14769 เด็กชายธนพงษ์ ชูตา
Thanapong Choota
ขาด 1 คาบ
7 14805 เด็กชายปัญญากร ต๊ะคำ
Punyakon Wongtow
ขาด 1 คาบ
11 14835 เด็กชายรณชัย ช่วยประดิษฐ์
Ronnachai Chuaipradit
ขาด 1 คาบ
20 14881 เด็กชายอธิบดี ศิริพัฒน์
Atipbadee Siriphat
ขาด 1 คาบ
22 14887 เด็กชายอภิสิทธิ์ สระเกษ
Aphisit Saket
ขาด 1 คาบ
35 15015 เด็กหญิงภคนันท์ บัวพลอย
Pakanan Bourploy
ขาด 1 คาบ
44 15074 เด็กหญิงอรนันต์ ป้อมประเสริฐ
Oranan Pomprasert
ลาป่วย 1 คาบ
47 15082 เด็กหญิงอินทุภา พิชัยช่วง
Intuapa Phichaichuang
ลากิจ 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 47 39 0 0 6 1 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8