ห้องเรียน Online

202 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/gvy-ogrp-wgf

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 202

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-11-27
โฮมรูม
ครูศรายุทธ
2502

ส22102
ครูพรพิมล
2502

ท22102
ครูรจนา
2502

พ22102
ครูศรัทธา
2502

ว22102
ครูอรรณพ
2502

ค22206
ครูศรายุทธ
2502

อ20210
ครูชญาดา
2502

I20202
ครูสรารัตน์
2502

อังคาร
2023-11-28
โฮมรูม
ครูศรายุทธ
2502

ท22102
ครูรจนา
2502

ค22102
ครูศรายุทธ
2502

ง22101
ครูศรมณีย์
2502

ศ22101
ครูศศิวิมล
2502

อ22102
ครูชลธิชา
2502

จ20204
ครูLiu
2502

พ22104
ครูศรัทธา
สนาม2

พุธ
2023-11-29
โฮมรูม
ครูศรายุทธ
2502

อ20210
ครูชญาดา
2502

ค22102
ครูศรายุทธ
2502

อ22102
ครูชลธิชา
2502

ส22104
ครูรชยา
2502

ง22101
ครูศรมณีย์
2502

ชุมนุม
ครูศรายุทธ
2502

ลส/นน
ครูศรายุทธ
2502

พฤหัส
2023-11-30
โฮมรูม
ครูศรายุทธ
2502

ท22102
ครูรจนา
2502

ว22102
ครูอรรณพ
1304

อ20204
ครูMaxim
2502

อ22102
ครูชลธิชา
2502

ส22102
ครูพรพิมล
2502

จ20204
ครูLiu
2502

ศุกร์
2023-12-01
โฮมรูม
ครูศรายุทธ
2502

คุณธรรม
ครูศรายุทธ
2502

com2
ครูวิชยาภรณ์
คอม4

ค22102
ครูศรายุทธ
2502

ก20913
ครูวรเชษฐ์
2502

ส22104
ครูรชยา
2502

ศ22101
ครูศศิวิมล
2502

ประชุม
ครูศรายุทธ
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 202

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com2 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 2 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
2 I20202 การสื่อสารและการนําเสนอ IS2 ครูสรารัตน์ บุญสาลี
3 ก20913 กิจกรรมแนะแนว4 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
4 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
5 ค22206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 4 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
6 คุณธรรม สวนศึกษา ครูศรายุทธ ผลัดมณี File does not exist
7 ง22101 การงานอาชีพ 2 ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
8 จ20204 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 ครูLiu Mengyu
9 ชุมนุม ชุมนุม ครูศรายุทธ ผลัดมณี File does not exist
10 ท22102 ภาษาไทย 4 ครูรจนา การามา
11 ประชุม ระดับชั้น ครูศรายุทธ ผลัดมณี File does not exist
12 พ22102 สุขศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
13 พ22104 พลศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
14 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูศรายุทธ ผลัดมณี File does not exist
15 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 ครูอรรณพ สุวรรณบำรุงสุข
16 ศ22101 ทัศนศิลป์ ครูศศิวิมล คงกัน
17 ส22102 สังคมศึกษา 4 ครูพรพิมล อาจชอบการ
18 ส22104 พระพุทธศาสนา 2 ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
19 อ20204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูMaxim Baev
20 อ20210 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 4 ครูชญาดา อุตรวิเศษ
21 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
22 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูศรายุทธ ผลัดมณี File does not exist

บันทึกการสอน 202

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8