ห้องเรียน Online

103 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/uuf-jqsw-hko

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 103

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูพิมวดี


ว21102
ครูบุษยา
2503

ค21102
ครูศิราณี
2503

ท21102
ครูสิริภา
2503

ศ21101
ครูวจี
2503

ค21202
ครูศรายุทธ
2503

ห้องสมุด
ครูพิมวดี
2503

ประชุม
ครูพิมวดี
หอประชุม

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูพิมวดี


อ21102
ครูวนิดา
2503

ค21102
ครูศิราณี
2503

ส21102
ครูวรเชษฐ์
2503

ว21102
ครูบุษยา
2503

ศ21101
ครูวจี
2503

ก20905
ครูสุพัตรา
2503

ว21105
ครูสุวิมล
คอม3

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูพิมวดี


ค21102
ครูศิราณี
2503

พ21102
ครูอารีวัลย์
2503

ว21102
ครูบุษยา
2503

ส21102
ครูวรเชษฐ์
2503

ว21105
ครูสุวิมล
คอม3

ชุมนุม
ครูพิมวดี
โดมฯ

ลส/นน
ครูพิมวดี
โดมฯ

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูพิมวดี


ท21102
ครูสิริภา
2503

อ20202
ครูRolandt
1204

พ21104
ครูอารีวัลย์
สนาม1

อ21102
ครูวนิดา
2503

ว20222
ครูบุษยา
2503

ส21102
ครูพรพิมล
2503

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูพิมวดี


คุณธรรม
ครูพิมวดี
2503

ท21102
ครูสิริภา
2503

ว20222
ครูบุษยา
2503

อ21102
ครูวนิดา
2503

ค21202
ครูศรายุทธ
2503

ส21102
ครูพรพิมล
2503

ค้นคว้า
ครูพิมวดี
2503

แผนการสอนระยะยาว 103

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 ครูศิราณี มะแอ
3 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูพิมวดี สมสุวรรณ์ File does not exist
5 ค้นคว้า ซ่อมเสริม ครูพิมวดี สมสุวรรณ์ File does not exist
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูพิมวดี สมสุวรรณ์ File does not exist
7 ท21102 ภาษาไทย 2 ครูสิริภา แก้วโพธิ์
8 ประชุม ระดับชั้น ครูพิมวดี สมสุวรรณ์ File does not exist
9 พ21102 สุขศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
10 พ21104 พลศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
11 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูพิมวดี สมสุวรรณ์ File does not exist
12 ว20222 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
13 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
14 ว21105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ครูสุวิมล แกล้วกล้า
15 ศ21101 ทัศนศิลป์ ครูวจี รจนศิลปี
16 ส21102 สังคมศึกษา 2 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
17 ส21102 สังคมศึกษา 2 ครูพรพิมล อาจชอบการ
18 ห้องสมุด ห้องสมุด ครูพิมวดี สมสุวรรณ์
19 อ20202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูRolandt Gersbach
20 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูวนิดา แสงสว่าง
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูพิมวดี สมสุวรรณ์ File does not exist

บันทึกการสอน 103

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูพิมวดี สมสุวรรณ์ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
กิจกรรม open house 65
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
8 15264 เด็กชายภูมิพัฒน์ หอมชื่น
Pumipat homchuen
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 43 42 0 0 0 1 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8