ห้องเรียน Online

103 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/uuf-jqsw-hko

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 103

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูมาเรียม


โฮมรูม
ครูพิมวดี


ค21101
ครูศิราณี
2503

ว21101
ครูบุษยา
2503

ท21101
ครูสิริภา
2503

ค21201
ครูศรายุทธ
2503

อ20201
ครูRolandt
2503

ศ21102
ครูศศิวิมล
2503

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูมาเรียม


โฮมรูม
ครูพิมวดี


ค21101
ครูศิราณี
2503

อ21101
ครูวนิดา
2503

ศ21102
ครูศศิวิมล
2503

ว21101
ครูบุษยา
2503

ห้องสมุด
ครูพิมวดี
2503

ส21103
ครูวรเชษฐ์
2503

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูมาเรียม


โฮมรูม
ครูพิมวดี


ง21101
ครูนิภาพร
2503

ว21101
ครูบุษยา
2503

ส21103
ครูวรเชษฐ์
2503

ส21101
ครูมาเรียม
2503

พ21101
ครูอารีวัลย์
2503

ท21101
ครูสิริภา
2503

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูมาเรียม


โฮมรูม
ครูพิมวดี


ส21101
ครูมาเรียม
2503

พ21103
ครูอารีวัลย์
สนาม1

อ21101
ครูวนิดา
2503

ค21101
ครูศิราณี
2503

ง21101
ครูนิภาพร
2503

ว20221
ครูบุษยา
2503

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูมาเรียม


โฮมรูม
ครูพิมวดี


ท21101
ครูสิริภา
2503

ว20221
ครูบุษยา
2503

ค21201
ครูศรายุทธ
2503

com1
ครูวิชยาภรณ์
คอม2

ก20901
ครูพิมวดี
2503

อ21101
ครูวนิดา
2503

แผนการสอนระยะยาว 103

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com1 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 1 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร File does not exist
2 ก20901 แนะแนว1 ครูพิมวดี สมสุวรรณ์
3 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 ครูศิราณี มะแอ
4 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
5 ง21101 การงานอาชีพ 1 ครูนิภาพร นนธิสอน
6 ท21101 ภาษาไทย 1 ครูสิริภา แก้วโพธิ์
7 พ21101 สุขศึกษา ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
8 พ21103 พลศึกษา1 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
9 ว20221 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
10 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
11 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูศศิวิมล คงกัน
12 ส21101 สังคมศึกษา 1 ครูมาเรียม โรจนาวี
13 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
14 ห้องสมุด ห้องสมุด ครูพิมวดี สมสุวรรณ์
15 อ20201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 ครูRolandt Gersbach
16 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 ครูวนิดา แสงสว่าง
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูมาเรียม โรจนาวี File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูพิมวดี สมสุวรรณ์ File does not exist

บันทึกการสอน 103

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8