ห้องเรียน Online

103 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/uuf-jqsw-hko

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 103

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-02-19
โฮมรูม
ครูอารีวัลย์
2303

อ20202
ครูRiomar
2303

ส21102
ครูธนายุทธ
2303

ศ21101
ครูวจี
2303

ท21102
ครูปัทมา
2303

ว20222
ครูณัฐณิชา
1305

ว21102
ครูฐิตาพร
1303

ประชุม
ครูอารีวัลย์
หอประชุม

อังคาร
2024-02-20
โฮมรูม
ครูอารีวัลย์
2303

ว21105
ครูสุวิมล
คอม2

ค21102
ครูศิราณี
2303

อ21102
ครูวนิดา
2303

ค21202
ครูศรายุทธ
2303

ท21102
ครูปัทมา
2303

ส21104
ครูชนสรณ์
2303

พ21104
ครูอารีวัลย์
สนาม1

พุธ
2024-02-21
โฮมรูม
ครูอารีวัลย์
2303

ค21102
ครูศิราณี
2303

ว21102
ครูฐิตาพร
2303

ว21105
ครูสุวิมล
คอม2

ส21104
ครูชนสรณ์
2303

ชุมนุม
ครูอารีวัลย์
2303

ลส/นน
ครูอารีวัลย์
2303

พฤหัส
2024-02-22
โฮมรูม
ครูอารีวัลย์
2303

พ21102
ครูอารีวัลย์
2303

ท21102
ครูปัทมา
2303

ค21102
ครูศิราณี
2303

อ21102
ครูวนิดา
2303

ศ21101
ครูวจี
2303

ส21102
ครูธนายุทธ
2303

ศุกร์
2024-02-23
โฮมรูม
ครูอารีวัลย์
2303

คุณธรรม
ครูอารีวัลย์
2303

ห้องสมุด
ครูพิมวดี
ห้องสมุด

อ21102
ครูวนิดา
2303

ว20222
ครูณัฐณิชา
1303

ก20905
ครูสุพัตรา
2303

ค21202
ครูศรายุทธ
2303

แผนการสอนระยะยาว 103

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 ครูศิราณี มะแอ
3 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ File does not exist
5 ชุมนุม ชุมนุม ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ File does not exist
6 ท21102 ภาษาไทย 2 ครูปัทมา มากดี
7 ประชุม ระดับชั้น ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ File does not exist
8 พ21102 สุขศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
9 พ21104 พลศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
10 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ File does not exist
11 ว20222 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 ครูณัฐณิชา แสงเรือง
12 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 ครูฐิตาพร คำฝึกฝน
13 ว21105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ครูสุวิมล แกล้วกล้า
14 ศ21101 ทัศนศิลป์ ครูวจี รจนศิลปี
15 ส21102 สังคมศึกษา 2 ครูธนายุทธ โหยหวล
16 ส21104 พระพุทธศาสนา 1 ครูชนสรณ์ มะยาระ
17 ห้องสมุด ห้องสมุด ครูพิมวดี สมสุวรรณ์
18 อ20202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูRiomar Balhon Ega
19 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูวนิดา แสงสว่าง
20 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ File does not exist

บันทึกการสอน 103

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8