ห้องเรียน Online

308 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/abg-qjky-vgs

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 308

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูวิรยา


โฮมรูม
ครูสุทธาวรรณ


ส23104
ครูสุทธาวรรณ
2306

ง20216
ครูศรมณีย์
เบเกอรี่

ก20921
ครูรุ่งทิวา
2306

ว23102
ครูพิมพ์พนิต
2306

อ23102
ครูกุลธิดา
2306

ท23102
ครูธีริศรา
2306

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูวิรยา


โฮมรูม
ครูสุทธาวรรณ


ค23102
ครูวัชราภรณ์
2306

ว23102
ครูพิมพ์พนิต
2306

อ20206
ครูRonald
1204

พ23102
ครูราเชนทร์
2306

ญ01
ครูชลธิชา
2306

ส23104
ครูสุทธาวรรณ
2306

ประชุม
ครูวิรยา
หอประชุม

ประชุม
ครูสุทธาวรรณ
หอประชุม

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูวิรยา


โฮมรูม
ครูสุทธาวรรณ


ค23102
ครูวัชราภรณ์
2306

ค23206
ครูวิรยา
2306

ส23102
ครูประภาพร
2306

ศ23101
ครูวจี
2306

ว23102
ครูพิมพ์พนิต
2306

ชุมนุม
ครูสุทธาวรรณ
หอประชุม

ชุมนุม
ครูวิรยา
โดมฯ

ลส/นน
ครูสุทธาวรรณ
โดมฯ

ลส/นน
ครูวิรยา
โดมฯ

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูวิรยา


โฮมรูม
ครูสุทธาวรรณ


ง23101
ครูเรือนคำ
2306

ส23102
ครูประภาพร
2306

ศ23101
ครูวจี
2306

พ23104
ครูราเชนทร์
สนาม3

ค23102
ครูวัชราภรณ์
2306

ท23102
ครูธีริศรา
2306

อ23102
ครูกุลธิดา
2306

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูวิรยา


โฮมรูม
ครูสุทธาวรรณ


คุณธรรม
ครูวิรยา
2306

คุณธรรม
ครูสุทธาวรรณ
2306

อ23102
ครูกุลธิดา
2306

ท23102
ครูธีริศรา
2306

ง23101
ครูเรือนคำ
2306

com3
ครูวิชยาภรณ์
คอม3

ง20236
ครูอุดม
2306

แผนการสอนระยะยาว 308

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com3 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 3 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
2 ก20921 กิจกรรมแนะแนว6 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
3 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
4 ค23206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 6 ครูวิรยา เชื่อมทอง
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูวิรยา เชื่อมทอง File does not exist
6 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์ File does not exist
7 ง20216 การประดิิษฐ์ของชำร่วย ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
8 ง20236 หุ่นยนต์เบื้องต้น ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
9 ง23101 การงานอาชีพ 3 ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม
10 ชุมนุม ชุมนุม ครูวิรยา เชื่อมทอง File does not exist
11 ชุมนุม ชุมนุม ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์ File does not exist
12 ญ01 ญี่ปุ่น ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
13 ท23102 ภาษาไทย 6 ครูธีริศรา สายวงค์
14 ประชุม ระดับชั้น ครูวิรยา เชื่อมทอง File does not exist
15 ประชุม ระดับชั้น ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์ File does not exist
16 พ23102 สุขศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
17 พ23104 พลศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
18 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูวิรยา เชื่อมทอง File does not exist
19 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์ File does not exist
20 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
21 ศ23101 ทัศนศิลป์ ครูวจี รจนศิลปี
22 ส23102 สังคมศึกษา 6 ครูประภาพร เหล่าพิเดช
23 ส23104 พระพุทธศาสนา 3 ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
24 อ20206 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 6 ครูRonald Thomas
25 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร
26 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูวิรยา เชื่อมทอง File does not exist
27 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์ File does not exist

บันทึกการสอน 308

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูวิรยา เชื่อมทอง จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
แจ้งการส่งงานในวิชาที่ติด 70%
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
20 14342 เด็กชายอรรถกร อ่ำสัตยะ
Attakron Amsattaya
ขาด 1 คาบ
21 15158 เด็กชายรวย วินิจฉัยกุล
Ruai Winitchaikun
มาสาย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 43 41 1 0 1 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8