ห้องเรียน Online

308 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/abg-qjky-vgs

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 308

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูวิรยา


โฮมรูม
ครูสุทธาวรรณ


ค23101
ครูวัชราภรณ์
2306

อ23101
ครูกุลธิดา
2306

ส23103
ครูสุทธาวรรณ
2306

ว23101
ครูพิมพ์พนิต
2306

ง20208
ครูศรมณีย์
คหะ

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูวิรยา


โฮมรูม
ครูสุทธาวรรณ


อ20205
ครูRonald
2306

ว23101
ครูพิมพ์พนิต
2306

ศ23102
ครูธิภาพร
2306

ญ01
ครูชลธิชา
2306

พ23101
ครูราเชนทร์
2306

ท23101
ครูธีริศรา
2306

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูวิรยา


โฮมรูม
ครูสุทธาวรรณ


ว23105
ครูประทีป
คอม3

ส23101
ครูประภาพร
2306

ค23101
ครูวัชราภรณ์
2306

ก20917
ครูรุ่งทิวา
2306

ว23101
ครูพิมพ์พนิต
2306

ส23103
ครูสุทธาวรรณ
2306

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูวิรยา


โฮมรูม
ครูสุทธาวรรณ


ท23101
ครูธีริศรา
2306

ส23101
ครูประภาพร
2306

พ23103
ครูธานินทร์
สนาม3

ค23101
ครูวัชราภรณ์
2306

อ23101
ครูกุลธิดา
2306

ว23105
ครูประทีป
คอม3

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูวิรยา


โฮมรูม
ครูสุทธาวรรณ


อ23101
ครูกุลธิดา
2306

ค23205
ครูวิรยา
2306

ศ23102
ครูธิภาพร
2306

ท23101
ครูธีริศรา
2306

ง20235
ครูอุดม
2306

แผนการสอนระยะยาว 308

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20917 แนะแนว5 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
3 ค23205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3 ครูวิรยา เชื่อมทอง
4 ง20208 เบเกอรี่ ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
5 ง20235 ชื่่างอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
6 ญ01 ญี่ปุ่น ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
7 ท23101 ภาษาไทย 5 ครูธีริศรา สายวงค์
8 พ23101 สุขศึกษา ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
9 พ23103 พลศึกษา5 ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
10 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
11 ว23105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ครูประทีป คล่องจิต
12 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูธิภาพร แจ่มดวง
13 ส23101 สังคมศึกษา 5 ครูประภาพร เหล่าพิเดช
14 ส23103 ประวัติศาสตร์ 3 ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
15 อ20205 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 5 ครูRonald Thomas
16 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูวิรยา เชื่อมทอง File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์ File does not exist

บันทึกการสอน 308

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8