ห้องเรียน Online

308 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/abg-qjky-vgs

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 308

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-04-15
โฮมรูม
ครูรุ่งทิวา
2406

อ23102
ครูสุนัย
2406

ก20921
ครูรุ่งทิวา
2406

ค23102
ครูวัชราภรณ์
2406

ง23101
ครูอุดม
2406

ง20204
ครูนิภาพร
2406

ส23102
ครูธัญญลักษณ์
2406

อังคาร
2024-04-16
โฮมรูม
ครูรุ่งทิวา
2406

ท23102
ครูธีริศรา
2406

ง20236
ครูอุดม
2406

ว23102
ครูณัฐณิชา
1304

ศ23101
ครูวจี
2406

ประชุม
ครูรุ่งทิวา
หอประชุม

พุธ
2024-04-17
โฮมรูม
ครูรุ่งทิวา
2406

ค23102
ครูวัชราภรณ์
2406

อ23102
ครูสุนัย
2406

พ23102
ครูราเชนทร์
2406

ส23104
ครูสมชาย
2406

ญ01
ครูชลธิชา
2406

ชุมนุม
ครูรุ่งทิวา
2406

ลส/นน
ครูรุ่งทิวา
2406

พฤหัส
2024-04-18
โฮมรูม
ครูรุ่งทิวา
2406

ว23102
ครูณัฐณิชา
2406

ค23102
ครูวัชราภรณ์
2406

ส23102
ครูธัญญลักษณ์
2406

อ23102
ครูสุนัย
2406

ท23102
ครูธีริศรา
2406

พ23104
ครูราเชนทร์
สนาม3

อ20206
ครูSerisha
2406

ศุกร์
2024-04-19
โฮมรูม
ครูรุ่งทิวา
2406

คุณธรรม
ครูรุ่งทิวา
2406

ท23102
ครูธีริศรา
2406

ง23101
ครูอุดม
2406

ส23104
ครูสมชาย
2406

ค23206
ครูวัชราภรณ์
2406

ศ23101
ครูวจี
2406

com3
ครูสุวิมล
คอม1

แผนการสอนระยะยาว 308

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com3 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 3 ครูสุวิมล แกล้วกล้า
2 ก20921 กิจกรรมแนะแนว6 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
3 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
4 ค23206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 6 ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ File does not exist
6 ง20204 การถนอมอาหาร ครูนิภาพร นนธิสอน
7 ง20236 หุ่นยนต์เบื้องต้น ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
8 ง23101 การงานอาชีพ 3 ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
9 ชุมนุม ชุมนุม ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ File does not exist
10 ญ01 ญี่ปุ่น ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
11 ท23102 ภาษาไทย 6 ครูธีริศรา สายวงค์
12 ประชุม ระดับชั้น ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ File does not exist
13 พ23102 สุขศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
14 พ23104 พลศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
15 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ File does not exist
16 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 ครูณัฐณิชา แสงเรือง
17 ศ23101 ทัศนศิลป์ ครูวจี รจนศิลปี
18 ส23102 สังคมศึกษา 6 ครูธัญญลักษณ์ จันทร์ศิริ
19 ส23104 พระพุทธศาสนา 3 ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
20 อ20206 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 6 ครูSerisha Govender
21 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูสุนัย สิงห์ทอง
22 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ File does not exist

บันทึกการสอน 308

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8