ห้องเรียน Online

403 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/pyk-mfse-inz

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 403

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-11-27
โฮมรูม
ครูจันทิมา
1506

ง31102
ครูชลัมพร
1506

ว30222
ครูพิชาณัสม์
1305

ค31202
ครูจันทิมา
1506

ว30202
ครูมานัส
1506

ว30272
ครูวาสนา
คอม3

อังคาร
2023-11-28
โฮมรูม
ครูจันทิมา
1506

ว30202
ครูมานัส
1302

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1506

ว30272
ครูวาสนา
คอม3

ค31106
ครูจันทิมา
1506

ท31102
ครูชวัลกร
1506

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
1506

พุธ
2023-11-29
โฮมรูม
ครูจันทิมา
1506

ว30202
ครูมานัส
1302

ค31106
ครูจันทิมา
1506

ว30242
ครูจีรนันท์
1303

อ31102
ครูเศรษฐวิชย์
1506

ชุมนุม
ครูจันทิมา
1506

ศ31102
ครูศุภฤกษ์
1506

พฤหัส
2023-11-30
โฮมรูม
ครูจันทิมา
1506

ค31202
ครูจันทิมา
1506

ว30222
ครูพิชาณัสม์
1506

อ31102
ครูเศรษฐวิชย์
1506

ท31102
ครูชวัลกร
1506

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1506

ประชุม
ครูจันทิมา
หอประชุม

ศุกร์
2023-12-01
โฮมรูม
ครูจันทิมา
1506

คุณธรรม
ครูจันทิมา
1506

พ31102
ครูชนพัฒน์
1506

ว30242
ครูจีรนันท์
1506

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
1506

ก31905
ครูวรเชษฐ์
สภาสถาบัน

ค31202
ครูจันทิมา
1506

อ30202
ครูMaxim
1506

แผนการสอนระยะยาว 403

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
2 ค31106 คณิตศาสตร์ 2 ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
3 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์ File does not exist
5 ง31102 การงานอาชีพ 2 ครูชลัมพร ชุ่มจุ้ย
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์ File does not exist
7 ท31102 ภาษาไทย 2 ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
8 ประชุม ระดับชั้น ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์ File does not exist
9 พ31102 สุุขศึกษาและพลศึกษา 2 ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
10 ว30202 ฟิสิกส์ 2 ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์
11 ว30222 เคมี 2 ครูพิชาณัสม์ บุญรอด
12 ว30242 ชีววิทยา 2 ครูจีรนันท์ ซันซี
13 ว30272 การสร้างภาพกราฟิก ครูวาสนา หงษ์ษา
14 ศ31102 ดนตรี ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
15 ส31102 สังคมศึกษา 2 ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
16 ส31104 ประวัติศาสตร์สากล ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
17 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูMaxim Baev
18 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย
19 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์ File does not exist

บันทึกการสอน 403

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8