ห้องเรียน Online

403 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/zbi-pfxh-uyh

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 403

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-05-27
โฮมรูม
ครูธีริศรา
1412

ส30202
ครูประภาพร
1412

ว31274
ครูจรัส
1412

ง31101
ครูกุลวดี
1412

ส31103
ครูธัญญลักษณ์
1412

ศ31101
ครูศุภฤกษ์
1412

อ31211
ครูปัถย์
1412

ก31901
ครูรุ่งทิวา
สภาสถาบัน

อังคาร
2024-05-28
โฮมรูม
ครูธีริศรา
1412

ท30201
ครูธีริศรา
1412

ค31101
ครูสุทธิศรี
1412

ท31101
ครูวาสนา
1412

อ31211
ครูปัถย์
1412

ส30202
ครูประภาพร
1412

ว31271
ครูวาสนา
คอม3

พุธ
2024-05-29
โฮมรูม
ครูธีริศรา
1412

ว31274
ครูจรัส
1412

ส31101
ครูนิพนธ์
1412

ค31101
ครูสุทธิศรี
1412

ท30201
ครูธีริศรา
1412

ส31103
ครูธัญญลักษณ์
1413

ชุมนุม
ครูธีริศรา
1412

พฤหัส
2024-05-30
โฮมรูม
ครูธีริศรา
1412

อ30201
ครูLucas
1412

จ31203
ครูLiu
1412

ญ31205
ครูชลธิชา
1411

ต31203
ครูHan
1312

อ31211
ครูปัถย์
1412

อ31101
ครูเศรษฐวิชย์
1412

ว31181
ครูภัทรสุดา
1412

ประชุม
ครูธีริศรา
หอประชุม

ศุกร์
2024-05-31
โฮมรูม
ครูธีริศรา
1412

คุณธรรม
ครูธีริศรา
1412

พ31101
ครูชนพัฒน์
1412

ส31101
ครูนิพนธ์
1412

ท31101
ครูวาสนา
1412

จ31203
ครูLiu
1412

ญ31205
ครูชลธิชา
1411

ต31203
ครูHan
1312

อ31101
ครูเศรษฐวิชย์
1412

แผนการสอนระยะยาว 403

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31901 กิจกรรมแนะแนว1 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ File does not exist
2 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 ครูสุทธิศรี คำมะโน
3 คุณธรรม สวนศึกษา ครูธีริศรา สายวงค์ File does not exist
4 ง31101 การงานอาชีพ 1 ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
5 จ31203 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 ครูLiu Mengyu File does not exist
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูธีริศรา สายวงค์ File does not exist
7 ญ31205 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
8 ต31203 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 1 ครูHan Deokhee File does not exist
9 ท30201 ศิลปะเพื่อการสื่อสาร ครูธีริศรา สายวงค์
10 ท31101 ภาษาไทย 1 ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
11 ประชุม ระดับชั้น ครูธีริศรา สายวงค์ File does not exist
12 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
13 ว31181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1 ครูภัทรสุดา หาดขุนทด
14 ว31271 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูวาสนา หงษ์ษา
15 ว31274 การถ่ายภาพและการจัดนิทรรศการ ครูจรัส ผิวดี
16 ศ31101 ดนตรี 1 ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
17 ส30202 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพ ครูประภาพร เหล่าพิเดช File does not exist
18 ส31101 สังคมมนุษย์และการอยู่ร่วมกันในสังคม ครูนิพนธ์ อำพัฒน์ File does not exist
19 ส31103 ประวัติศาสตร์สังคมไทย ครูธัญญลักษณ์ จันทร์ศิริ
20 อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 ครูLucas Boudesco File does not exist
21 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ครูเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย File does not exist
22 อ31211 Literature 1 ครูปัถย์ มะยาระ File does not exist
23 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูธีริศรา สายวงค์ File does not exist

บันทึกการสอน 403

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูธีริศรา สายวงค์ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
1. การรักษาระเบียบวินัย 2.การรักษาความสะอาดของโรงเรียน 3.การรักษาสาธารณสมบัติส่วนรวม 4. ในภาพประชุมระดับของนักเรียนชั้นม.1 ให้อยู่กับครูประจำชั้นเพื่อคัดกรองทักษะการอ่าน การรักษาสุขภาพของตนเอง 5.ให้สังเกตอาการส่วนบุคคล และการรักษามาตรการโควิด
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
1 14722 นายกิตติกวิน หอมกลิ่น
Kittikawin Homklin
ลาป่วย 1 คาบ
17 14895 นายอิทธิพล การสร้าง
Eidtipon Kansang
ลาป่วย 1 คาบ
29 14978 นางสาวนิรัติศัย มะสาตสม
Nirattisai Masatsom
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 41 38 0 0 0 3 0

คาบที่ 1

รหัสวิชา ส30202 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูประภาพร เหล่าพิเดช จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
กฎหมายเบื้องต้น
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
1 14722 นายกิตติกวิน หอมกลิ่น
Kittikawin Homklin
ลาป่วย 1 คาบ
17 14895 นายอิทธิพล การสร้าง
Eidtipon Kansang
ลาป่วย 1 คาบ
29 14978 นางสาวนิรัติศัย มะสาตสม
Nirattisai Masatsom
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 41 38 0 0 0 3 0

คาบที่ 2

รหัสวิชา ว31274 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูจรัส ผิวดี จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การถ่ายภาพเบื้องต้น
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
1 14722 นายกิตติกวิน หอมกลิ่น
Kittikawin Homklin
ลาป่วย 1 คาบ
17 14895 นายอิทธิพล การสร้าง
Eidtipon Kansang
ลาป่วย 1 คาบ
29 14978 นางสาวนิรัติศัย มะสาตสม
Nirattisai Masatsom
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 41 38 0 0 0 3 0

คาบที่ 3

คาบที่ 4

รหัสวิชา ส31103 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูธัญญลักษณ์ จันทร์ศิริ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
วิธีการทางประวัติศาสตร์
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
1 14722 นายกิตติกวิน หอมกลิ่น
Kittikawin Homklin
ลาป่วย 1 คาบ
17 14895 นายอิทธิพล การสร้าง
Eidtipon Kansang
ลาป่วย 1 คาบ
29 14978 นางสาวนิรัติศัย มะสาตสม
Nirattisai Masatsom
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 41 38 0 0 0 3 0

คาบที่ 5

คาบที่ 6

รหัสวิชา ศ31101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูศุภฤกษ์ กำลังเดช จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
เพลงประจำโรงเรียน
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
1 14722 นายกิตติกวิน หอมกลิ่น
Kittikawin Homklin
ลาป่วย 1 คาบ
17 14895 นายอิทธิพล การสร้าง
Eidtipon Kansang
ลาป่วย 1 คาบ
29 14978 นางสาวนิรัติศัย มะสาตสม
Nirattisai Masatsom
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 41 38 0 0 0 3 0

คาบที่ 7

คาบที่ 8