ห้องเรียน Online

608 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/wot-jvhp-nfc

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 608

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูศิรวดี


ค33103
ครูณัฐพล
1514

ว30215
ครูสุทธิพงษ์
1514

ท33101
ครูนิภาพร
1514

ว30296
ครูจรัส
คอม2

ค33203
ครูศิรวดี
1514

อ33101
ครูชลธิชา
1514

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูศิรวดี


ส33101
ครูวราภรณ์
1514

ว30255
ครูเบญจวรรณ
1514

ค33205
ครูศิรวดี
1514

ค33205
ครูศิรวดี
1514

ว30284
ครูนภาพร
1514

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูศิรวดี


ค33203
ครูศิรวดี
1514

ว30215
ครูสุทธิพงษ์
1514

ว30235
ครูวรรณวิมล
1514

อ30205
ครูRolandt
1514

ว30255
ครูเบญจวรรณ
1514

ว30296
ครูจรัส
คอม2

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูศิรวดี


ค33203
ครูศิรวดี
1514

ว30215
ครูสุทธิพงษ์
1514

ว30235
ครูวรรณวิมล
1514

พ33101
ครูใกล้รุ่ง
1514

อ33101
ครูชลธิชา
1514

ท33101
ครูนิภาพร
1514

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูศิรวดี


ค33103
ครูณัฐพล
1514

ส33101
ครูวราภรณ์
1514

ว30255
ครูเบญจวรรณ
1514

ว30235
ครูวรรณวิมล
1514

ว30215
ครูสุทธิพงษ์
1514

ก33901
ครูสุพัตรา
1514

แผนการสอนระยะยาว 608

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33901 แนะแนว5 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ครูณัฐพล อินทร์กลัด
3 ค33203 คณิตศาสตร์เข้มข้น 5 ครูศิรวดี มาลุน
4 ค33205 คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 5 ครูศิรวดี มาลุน
5 ท33101 ภาษาไทย 5 ครูนิภาพร แก้วศรี File does not exist
6 พ33101 สุขศึกษา ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
7 ว30215 ฟิสิกส์เข้มข้น 5 ครูสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง
8 ว30235 เคมีเข้มข้น 5 ครูวรรณวิมล บรรลือ
9 ว30255 ชีววิทยาเข้มข้น 5 ครูเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์
10 ว30284 เสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ 4 ครูนภาพร แสนชมภู
11 ว30296 การตัดต่อวีดีโอ ครูจรัส ผิวดี
12 ส33101 สังคมศึกษา 5 ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร
13 อ30205 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 5 ครูRolandt Gersbach
14 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
15 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูศิรวดี มาลุน File does not exist

บันทึกการสอน 608

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8