ห้องเรียน Online

608 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/wot-jvhp-nfc

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 608

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-02-19
โฮมรูม
ครูศิรวดี
1513

ว30151
ครูบุษยา
1513

ค33204
ครูศิรวดี
1513

ส33102
ครูพิศมัย
1513

ท33102
ครูนิภาพร
1513

อ33102
ครูชลธิชา
1513

อ30206
ครูAl Luigi
1513

ว30111
ครูพิมพ์พนิต
1513

อังคาร
2024-02-20
โฮมรูม
ครูศิรวดี
1513

ค33206
ครูณัฐพล
1513

ว30285
ครูพิชาณัสม์
1513

ว30279
ครูจรัส
คอม2

ค33204
ครูศิรวดี
1513

ประชุม
ครูศิรวดี
หอประชุม

พุธ
2024-02-21
โฮมรูม
ครูศิรวดี
1513

อ33102
ครูชลธิชา
1513

ว30279
ครูจรัส
คอม2

ค33104
ครูณัฐพล
1513

ค33204
ครูศิรวดี
1513

ท33102
ครูนิภาพร
1513

ชุมนุม
ครูศิรวดี
1513

พฤหัส
2024-02-22
โฮมรูม
ครูศิรวดี
1513

ว30131
ครูวรรณวิมล
1305

ส33102
ครูพิศมัย
1513

พ33102
ครูใกล้รุ่ง
1513

ก33905
ครูสุพัตรา
สภาสถาบัน

ศุกร์
2024-02-23
โฮมรูม
ครูศิรวดี
1513

คุณธรรม
ครูศิรวดี
1513

ค33104
ครูณัฐพล
1513

ว30111
ครูพิมพ์พนิต
1302

ว30151
ครูบุษยา
1309

ว30131
ครูวรรณวิมล
1302

แผนการสอนระยะยาว 608

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33905 กิจกรรมแนะแนว6 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33104 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 ครูณัฐพล อินทร์กลัด
3 ค33204 คณิตศาสตร์เข้มข้น 6 ครูศิรวดี มาลุน
4 ค33206 คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 6 ครูณัฐพล อินทร์กลัด
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูศิรวดี มาลุน File does not exist
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูศิรวดี มาลุน File does not exist
7 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูนิภาพร แก้วศรี
8 ประชุม ระดับชั้น ครูศิรวดี มาลุน File does not exist
9 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
10 ว30111 ฟิสิกส์พื้นฐานเข้มข้น ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
11 ว30131 เคมีพื้นฐานเข้มข้น ครูวรรณวิมล บรรลือ
12 ว30151 ชีววิทยาพื้นฐานเข้มข้น ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
13 ว30279 สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ ครูจรัส ผิวดี
14 ว30285 เสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ 5 ครูพิชาณัสม์ บุญรอด
15 ส33102 สังคมศึกษา 6 ครูพิศมัย แจ่มจรัส
16 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 ครูAl Luigi Poliquit
17 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูศิรวดี มาลุน File does not exist

บันทึกการสอน 608

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8