ห้องเรียน Online

608 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/wot-jvhp-nfc

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 608

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูศิรวดี


ค33204
ครูศิรวดี
1514

ว30279
ครูจรัส
คอม2

ค33104
ครูณัฐพล
1514

ว30151
ครูเบญจวรรณ
1514

ท33102
ครูนิภาพร
1514

ว30131
ครูวรรณวิมล
1514

อ33102
ครูชลธิชา
1514

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูศิรวดี


ค33206
ครูศิรวดี
1514

ว30285
ครูวรรณวิมล
1514

ว30151
ครูเบญจวรรณ
1514

ว30279
ครูจรัส
คอม2

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูศิรวดี


ส33102
ครูวราภรณ์
1514

ค33204
ครูศิรวดี
1514

ว30111
ครูสุทธิพงษ์
1514

ก33905
ครูสุพัตรา
หอประชุม

ว30131
ครูวรรณวิมล
1514

ชุมนุม
ครูศิรวดี
1514

ประชุม
ครูศิรวดี
หอประชุม

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูศิรวดี


ค33204
ครูศิรวดี
1514

ว30111
ครูสุทธิพงษ์
1514

อ33102
ครูชลธิชา
1514

ว30131
ครูวรรณวิมล
1514

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูศิรวดี


คุณธรรม
ครูศิรวดี
1514

ค33104
ครูณัฐพล
1514

ส33102
ครูวราภรณ์
1514

พ33102
ครูใกล้รุ่ง
1514

ท33102
ครูนิภาพร
1514

ว30111
ครูสุทธิพงษ์
1514

อ30206
ครูRolandt
1514

แผนการสอนระยะยาว 608

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33905 กิจกรรมแนะแนว6 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33104 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 ครูณัฐพล อินทร์กลัด
3 ค33204 คณิตศาสตร์เข้มข้น 6 ครูศิรวดี มาลุน
4 ค33206 คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 6 ครูศิรวดี มาลุน
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูศิรวดี มาลุน File does not exist
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูศิรวดี มาลุน File does not exist
7 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูนิภาพร แก้วศรี
8 ประชุม ระดับชั้น ครูศิรวดี มาลุน File does not exist
9 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
10 ว30111 ฟิสิกส์พื้นฐานเข้มข้น ครูสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง
11 ว30131 เคมีพื้นฐานเข้มข้น ครูวรรณวิมล บรรลือ
12 ว30151 ชีววิทยาพื้นฐานเข้มข้น ครูเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์
13 ว30279 สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ ครูจรัส ผิวดี
14 ว30285 เสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ 5 ครูวรรณวิมล บรรลือ
15 ส33102 สังคมศึกษา 6 ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร
16 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 ครูRolandt Gersbach
17 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูศิรวดี มาลุน File does not exist

บันทึกการสอน 608

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูศิรวดี มาลุน จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การดูแลสุขภาพการศึกษาต่อ
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 34 34 0 0 0 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8