ห้องเรียน Online

305 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ngu-qjpy-jsj

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 305

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูสุรีย์


ว23101
ครูสุรีย์
1509

ง23101
ครูศรมณีย์
1509

ส23103
ครูชนสรณ์
1509

ท23101
ครูกันต์กวี
1509

ส23101
ครูนิพนธ์
1509

พ23103
ครูธานินทร์
สนาม3

พ23101
ครูราเชนทร์
1509

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูสุรีย์


ว20209
ครูนภาพร
1509

ค23101
ครูกรองทอง
1509

ว23241
ครูวิชยาภรณ์
คอม4

อ23101
ครูสมพงษ์
1509

ก20917
ครูรุ่งทิวา
1509

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูสุรีย์


อ23101
ครูสมพงษ์
1509

ค23101
ครูกรองทอง
1509

ค23203
ครูปรีชา
1509

ส23101
ครูนิพนธ์
1509

ง23101
ครูศรมณีย์
1509

อ20205
ครูRonald
1509

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูสุรีย์


ศ23101
ครูวจี
1509

ท23101
ครูกันต์กวี
1509

ค23201
ครูสุภนิดา
1509

ค23201
ครูสุภนิดา
1509

ว20225
ครูเบญจวรรณ
1509

ว23101
ครูสุรีย์
1509

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูสุรีย์


ค23101
ครูกรองทอง
1509

ท23101
ครูกันต์กวี
1509

ว23101
ครูสุรีย์
1509

ส23103
ครูชนสรณ์
1509

อ23101
ครูสมพงษ์
1509

ศ23101
ครูวจี
1509

แผนการสอนระยะยาว 305

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20917 แนะแนว5 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 ครูกรองทอง ธีระเนตร
3 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
4 ค23203 คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 5 ครูปรีชา สุวรรณศรี
5 ง23101 การงานอาชีพ 3 ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
6 ท23101 ภาษาไทย 5 ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
7 พ23101 สุขศึกษา ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
8 พ23103 พลศึกษา5 ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
9 ว20209 ฟิสิกส์เบื้องต้น 1 ครูนภาพร แสนชมภู
10 ว20225 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5 ครูเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์
11 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 ครูสุรีย์ นพวงษ์
12 ว23241 หุ่นยนต์ 5 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
13 ศ23101 ทัศนศิลป์ ครูวจี รจนศิลปี
14 ส23101 สังคมศึกษา 5 ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
15 ส23103 ประวัติศาสตร์ 3 ครูชนสรณ์ มะยาระ
16 อ20205 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 5 ครูRonald Thomas
17 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 ครูสมพงษ์ วันบัวแดง
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสุรีย์ นพวงษ์ File does not exist

บันทึกการสอน 305

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8