ห้องเรียน Online

305 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ngu-qjpy-jsj

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 305

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-02-19
โฮมรูม
ครูสุรีย์
1510

ว20224
ครูรุ้งตะวัน
1510

ศ23102
ครูศุภฤกษ์
1510

ท23102
ครูสุพรรษา
1510

ว23242
ครูวิชยาภรณ์
คอม4

ว23102
ครูสุรีย์
1309

ส23104
ครูสมชาย
1510

อ23102
ครูสมพงษ์
1510

อังคาร
2024-02-20
โฮมรูม
ครูสุรีย์
1510

ว23102
ครูสุรีย์
1510

พ23104
ครูราเชนทร์
สนาม3

ว20210
ครูนภาพร
1510

ส23104
ครูสมชาย
1510

ประชุม
ครูสุรีย์
หอประชุม

พุธ
2024-02-21
โฮมรูม
ครูสุรีย์
1510

ค23102
ครูสิทธินันท์
1510

พ23102
ครูราเชนทร์
1510

ส23102
ครูนิพนธ์
1510

ว23105
ครูวัชโรจน์
คอม3

อ23102
ครูสมพงษ์
1510

ชุมนุม
ครูสุรีย์
1510

ลส/นน
ครูสุรีย์
1510

พฤหัส
2024-02-22
โฮมรูม
ครูสุรีย์
1510

ค23102
ครูสิทธินันท์
1510

ศ23102
ครูศุภฤกษ์
1510

ส23102
ครูนิพนธ์
1510

ค23202
ครูศรายุทธ
1510

ท23102
ครูสุพรรษา
1510

ว23105
ครูวัชโรจน์
คอม3

ศุกร์
2024-02-23
โฮมรูม
ครูสุรีย์
1510

คุณธรรม
ครูสุรีย์
1510

อ23102
ครูสมพงษ์
1510

ค23102
ครูสิทธินันท์
1510

ค23204
ครูภคพล
คอม3

ท23102
ครูสุพรรษา
1510

อ20206
ครูSerisha
1510

ก20921
ครูรุ่งทิวา
1510

แผนการสอนระยะยาว 305

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20921 กิจกรรมแนะแนว6 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
3 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
4 ค23204 คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 6 ครูภคพล ใหม่สุยะ
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสุรีย์ นพวงษ์ File does not exist
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูสุรีย์ นพวงษ์ File does not exist
7 ท23102 ภาษาไทย 6 ครูสุพรรษา คำอ่วน
8 ประชุม ระดับชั้น ครูสุรีย์ นพวงษ์ File does not exist
9 พ23102 สุขศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
10 พ23104 พลศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
11 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูสุรีย์ นพวงษ์ File does not exist
12 ว20210 ฟิสิกส์เบื้องต้น 2 ครูนภาพร แสนชมภู
13 ว20224 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 4 ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
14 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 ครูสุรีย์ นพวงษ์
15 ว23105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ครูวัชโรจน์ อู่ผลเจริญ
16 ว23242 หุ่นยนต์ 6 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
17 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
18 ส23102 สังคมศึกษา 6 ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
19 ส23104 พระพุทธศาสนา 3 ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
20 อ20206 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 6 ครูSerisha Govender
21 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูสมพงษ์ วันบัวแดง
22 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสุรีย์ นพวงษ์ File does not exist

บันทึกการสอน 305

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8