ห้องเรียน Online

305 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ngu-qjpy-jsj

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 305

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูสุรีย์


ว23102
ครูสุรีย์
1509

ว23105
ครูสุวิมล
คอม1

ส23104
ครูชนสรณ์
1509

พ23102
ครูราเชนทร์
1509

ท23102
ครูกันต์กวี
1509

ส23102
ครูนิพนธ์
1509

ว23242
ครูวิชยาภรณ์
คอม4

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูสุรีย์


ว23105
ครูสุวิมล
คอม3

ค23102
ครูกรองทอง
1509

ว23102
ครูสุรีย์
1509

ก20921
ครูรุ่งทิวา
1509

ว20210
ครูนภาพร
1509

ประชุม
ครูสุรีย์
หอประชุม

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูสุรีย์


ศ23102
ครูธิภาพร
1509

อ23102
ครูสมพงษ์
1509

ค23102
ครูกรองทอง
1509

ส23102
ครูนิพนธ์
1509

ส23104
ครูชนสรณ์
1509

ชุมนุม
ครูสุรีย์
โดมฯ

ลส/นน
ครูสุรีย์
โดมฯ

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูสุรีย์


ท23102
ครูกันต์กวี
1509

พ23104
ครูราเชนทร์
สนาม3

ค23202
ครูสุภนิดา
1509

ว20226
ครูเบญจวรรณ
1509

อ23102
ครูสมพงษ์
1509

ว23102
ครูสุรีย์
1509

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูสุรีย์


คุณธรรม
ครูสุรีย์
1509

ค23102
ครูกรองทอง
1509

ท23102
ครูกันต์กวี
1509

ค23204
ครูภคพล
คอม2

ศ23102
ครูธิภาพร
1509

อ20206
ครูRonald
1509

อ23102
ครูสมพงษ์
1509

แผนการสอนระยะยาว 305

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20921 กิจกรรมแนะแนว6 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 ครูกรองทอง ธีระเนตร
3 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
4 ค23204 คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 6 ครูภคพล ใหม่สุยะ
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสุรีย์ นพวงษ์ File does not exist
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูสุรีย์ นพวงษ์ File does not exist
7 ท23102 ภาษาไทย 6 ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
8 ประชุม ระดับชั้น ครูสุรีย์ นพวงษ์ File does not exist
9 พ23102 สุขศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
10 พ23104 พลศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
11 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูสุรีย์ นพวงษ์ File does not exist
12 ว20210 ฟิสิกส์เบื้องต้น 2 ครูนภาพร แสนชมภู
13 ว20226 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 ครูเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์
14 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 ครูสุรีย์ นพวงษ์
15 ว23105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ครูสุวิมล แกล้วกล้า
16 ว23242 หุ่นยนต์ 6 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
17 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูธิภาพร แจ่มดวง
18 ส23102 สังคมศึกษา 6 ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
19 ส23104 พระพุทธศาสนา 3 ครูชนสรณ์ มะยาระ
20 อ20206 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 6 ครูRonald Thomas
21 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูสมพงษ์ วันบัวแดง
22 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสุรีย์ นพวงษ์ File does not exist

บันทึกการสอน 305

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูสุรีย์ นพวงษ์ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
1. นัดหมายกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ open house
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
35 14578 เด็กหญิงสุวิชญา สุขุม
Suwitchaya Sukhum
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 37 36 0 0 0 1 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8